Dielnemers genieten van fietstocht rond Waoteren

   

Ok Johannes van den Bosch kwam langes en vertelde over de Maotschoppi’je van Weldaodighied  (foto’s: Huib Blanken Fotografie, Boschoord) 

Flink wat meensken geneuten zundag ommeraek van een fietstocht, die vanuut Else richting Kaele Dunen, Waoteren, Boschoord, Zorgvlied en weeromme naor Else gong. De tocht wodde uutstippeld deur Paul Gols en Hans Salverda (beide uut Zorgvlied) as veurproefien van et boek ‘Waoteren, een oase van weldaod’, waor zi’j tegere mit Carol Klok de auteurs en saemenstellers van binnen. In dit boek wo’n o.e. veul wetensweerdigheden over de Maotschoppi’je van weldaodighied verteld, mar ok ere onderwarpen uut de buurt van Waoteren kommen an de odder, zoas de bekende femilie Verwer, Klonie 7 in Boschoord, de buurtschop Oolde Willem en de legere schoele bi’j Oostvierdepatten. Et boek komt in 2018 uut, et is dan 200 jaor leden dat de Maotschoppi’je opricht wodde.

Tiedens de tocht kwammen de fietsers in de kunde mit Johannes van den Bosch (Hans Salverda) en Mr. Verwer (Paul Gols). Beide manluden vertelden uutvoerig over de biezundere periode die ze in disse omkrieten mitmaekt hadden.

Gerrie en Kees Koopstra gongen as eersten an de tocht beginnen (foto: Sietske Bloemhoff)

De fietstocht gong uut aende bi’j kefé ‘t Anker in Else, daor de routebeschrievings en koffiebonnen uutdield wodden. Veur de orgenisaosie zorgde de Stellingwarver Schrieversronte; de stichting is ok de uutgever van et ni’je boek.

 

 

 

Fietstocht naor Waoteren: ‘Een oase van weldaod’

N.a.v. ni’j boek over historie Waoteren en omgeving

Fietstocht naor Waoteren: ‘Een oase van weldaod’

Op zundag 16 juli kan iederiene mitdoen an een kultuurhistorische fietstocht naor Waoteren en omgeving. Tiedens de fietstocht kommen de dielnemers in de kunde mit de biezundere geschiedenis van dat plak. Mar de tocht gaot ok langs Klonie 7 in Bosschoord, de legere schoele bi’j Oostvierdepatten en d’r is ommedaenken veur een peer jodekaampen en schijnvliegvelden. In Zorgvlied wodt o.e. verteld over bepaolde femilies zoas de bekende femilie Verwer.

De reden veur disse biezundere fietstocht is et boek ‘Wateren, een oase van weldaad’ dat in 2018 verschienen zal. In dat boek kommen o.m. de volgende onderwarpen in an bod:

– et verdwenen esgehucht Waoteren, dat 700 jaor leden al beston en dat in et laandschop zien sporen naolaoten het;

– de historie van de opleidingsschoele veur et middenkader van de Maotschoppi’je van

Weldaodighied. Dat was et Laandbouwkundig Instituut in Waoteren, dat van 1824 tot 1860 zoe’n 500 leerlingen opleidde. Ok de gevolgen die de Maotschoppi’je had het veur et laandschop en de gebouwen wo’n beschreven;

– de prehistorie en de sporen d’r van in et laandschop;

– et boerebedrief mit et gebruuk van heidevelden en hujlanen én de experimenten van de Maotschoppi’je van Weldaodighied mit bemesting.

– et verhael van Oolde Willem, de buurtschop die him indertied ontwikkelde van een heidegebied, waor de schaophuder ‘oolde Willem’ ommezwurven hebben moet, tot een laandbouwontginningsprojekt begin 1900. Vandaege-de-dag wodt et gebied weer weerommegeven an de netuur.

Et boek wodt een butengewoon interessaante uutgifte, daor aj’ dus now al even tiedens de fietstocht mit in de kunde kommen kunnen. Twie van de drie auteurs en saemenstellers van et boek (Paul Gols en Hans Salverda) zorgen veur disse prachtige fietstocht en vertellen op een peer punten onderwegens o.e. over et plak Waoteren en over de Maotschoppi’je van Weldaodighied.

Zoas zegd, et boek ‘Wateren. Een oase van weldaad’ verschient in 2018. In dat jaor is et 200 jaor leden dat de Maotschoppi’je opricht wodde. De auteurs en saemenstellers bin Paul Gols, Carol Klok en Hans Salverda. Et boek wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte.

Vertrek fietstocht op 16 juli: tussen 9.30 en 11.30 ure

Lengte van de tocht: omdebi’j 40 km

Plak van vertrek: kefé ’t Anker in Else

Kosten: € 5,00 p.p. (inkl. routebeschrieving en koppien koffie of thee bi’j weerommekomst)

120 meensken genieten van Stellingwarver aovend

  

Veur een schitterend optreden zorgden de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van De Lamer (foto’s: Lenus v.d. Broek)

Rond de 120 meensken kwammen zaoterdag op de Stellingwarver aovend in Ooldelaemer of. Dat was een geweldige opkomst daor de orgenisaosie dan ok dikke tevreden mit was. Datzelde gul ok veur et slim ofwisselende pergramme, want daor geneut et pebliek van begin tot aende van.

Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen eupende de aovend (foto: Lenus v.d. Broek)

Naodat de aovend eupend was deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen uut Oosterwoolde leuten de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van basisschoele De Lamer een schitterende daans- en expressieveurstelling zien. Ien van de onderwarpen in de veurstelling was de Braandemeer mit een Stellingwarfs lied en daans- en expressievormen, mit ondersteuning van prachtige beelden op de aachtergrond. O.l.v. daans- en expressiedocente Lianne Jacobs uut Appelsche was daor in de weke veurofgaonde an de Stellingwarver Dag an warkt.

Sfeervolle meziek van ‘Kommer en Geklach’ (foto: Lenus v.d. Broek)

Et smatlappekoor ‘Kommer en Geklach’ uut Spange zorgde daornao veur een sfeervol optreden mit bekende en minder bekende lieties. Et koor leut ok Stellingwarver lieties heuren, zoas et bekende ‘Waor de Lende’ en et Stellingwarfs Volkslied. Dat laeste wodde deur de hiele zael mitzongen.

Wille mit Freddie de Vries (foto: Lenus v.d. Broek)

Spoorloos

Veur een fantastisch optreden zorgde schriever Freddie de Vries. Zien inleidende verhael en zien daorop volgende ere verhaelen; et was allemaol humor van de bovenste plaanke. Een tal van zien verhaelen bleken heur of te speulen in Ooldelaemer, zoas et slim vermaekelike Spoorloos, waorin prissentater Derk Bolt naor et dörp komt. De kombinaosie van prissentaosie en dreuge humor van de schriever uut Hooltpae maekte dat de zael et now en dan uutgierde van et lachen.

Stellingwarver ienakter deur kundige tenielspeulders (foto: Lenus v.d. Broek)

Ok de tenielklub van de dörpen kwam mit ’Boer, jow varken het mien hond beten’ mit veul humor om de hoeke kieken. De Stellingwarver ienakter wodde mit veul vaosie brocht en de kerakters in et stok wodden op kundige wieze deur de speulders naor veuren brocht.

Oostaende

De aovend wodde prissenteerd deur Hendrik Fokkema van Sunnege, hi’j is de siktaoris van de Stellingwarver Schrieversronte. De Stellingwarver Dag wodde orgeniseerd deur de verienings van Plaetselik Belang van Ooldelaemer en van Ni’jlaemer en de Stellingwarver Schrieversronte. Over twie jaor wodt de Stellingwarver Dag opni’j orgeniseerd, dan in een dörp in Stellingwarf-Oostaende.

Roem vuuftig fietsers in Oolde- en Ni’jlaemer

Smeuiige verhaelen van de broggewaachters bi’j de Brogge van Jikke

(Janny Baas en Gerard Ziel; foto Lenus v.d. Broek)

Nao een wat regenachtig begin kwam et mit de Stellingwarver fietstocht op 1 juli in Oolde- en Ni’jlaemer toch nog goed. Onderwegens kwammen de roem vuuftig dielnemers deur et mooie gebied rond de dörpen mit tal van biezunderheden in de kunde; zo was d’r uutleg bi’j de klokkestoel, de Braandemeer, de entekooi, de fruitkwekeri’je, en de zorgboerderi’je Ruimzicht.

Bi’j de Brogge van Jikke was d’r wel een hiele biezundere aktiviteit. Daor wodden deur een peer biezundere broggewaachters (Janny Baas en Gerard Ziel) vol humor de laeste ni’jgies uut de omgeving verteld… De fietsers konnen daor mitien even bekommen, want bi’j dat plak was veur zitplakken zorgd en kreeg ieder een appel uutdield.

Veur et initiatief was veul wardering, zo bleek wel an et aende. Alle dielnemers kregen nao ofloop van de tocht nog een aorig andaenken mit naor huus. De fietstocht van de Stellingwarver Dag wodde orgeniseerd deur de PB’s van Oolde- en Ni’jlaemer en de Stellingwarver Schrieversronte.

Piepmoes in Ooldelaemer

  

Piepmoes in de schoele van Oolde- en Ni’jlaemer:  verhaelen, meziek, daans en expressie deur en mit Lianne Jacobs en Sietske Bloemhoff (foto’s: Lenus v.d. Broek) 

De hiele weke was De Lamer, de schoele van Oolde- en Ni’jlaemer, in de weer mit de Stellingwarver tael en streekkultuur. Vri’jdagmorgen was de ofsluting van die weke mit o.e. een prachtige veurstelling van alle leerlingen van groep 1 t/m 5. In de hal en bi’j de lekaolen was butendat een grote tentoonstelling inricht waor een goeie indrok kregen wodden kon van wat d’r die weke allemale deur de leerlingen verzet is. Veur de tentoonstelling en de veurstelling was vri’jdagmorgen arg veul belangstelling.

  

Waeterbesies en geschiedenis in ‘De Lamer’ (foto’s: Lenus v.d. Broek)

Tiedens de weke was d’r elke dag veur een aander thema keuzen. Zo kwam op maendag et Stellingwarfs an de odder en wodden d’r verhaelen veurlezen en gedichten schreven. Bi’j et thema geschiedenis was d’r o.e. ommedaenken veur de klokkestoel van Ni’jlaemer en bi’j et thema over grond en bojem wodde d’r an grondonderzuuk daon. Op donderdag was d’r alle andacht veur et waeter in de omgeving. Arg interessaant was de exkursie mit Henk Jager van It Fryske Gea die de kiender o.m. deur et gebruuk van schepnetties zien leut wat d’r allemaole in een sloot ommekropt en zwemt…

Piepmoes op vekaansie

  

‘Waeterbesies in de Braandemeer’ en: ‘Gao ie mit, gao ie mit naor De Lamer, want daor gao ik naor toe / Gao ie mit, gao ie mit naor De Lamer en ie meugen zeggen hoe!’ (Foto’s: Lenus v.d. Broek)

Bi’j alle vier thema’s van disse Stellingwarver weke weren d’r anslutende verhaelties schreven over de ondernemende Stellingwarver moes Piepmoes. An de haand van die verhaelties gong daans- en expressiedocente Lianne Jacobs uut Appelsche de verhaelties mit de jongste leerlingen uutbeelden mit daans en meziek. Vri’jdagmorgen wodde ien en aander in een speciaole veurstelling an de oolden en ere belangstellenden prissenteerd. Et was bijzonder om te zien hoeveul de leerlingen in een peer daegen tied heur eigen maekt hebben, zodat d’r dan ok hiel veul lof en applaus veur alle kiender was. Et projekt wodde ontwikkeld deur Lianne Jacobs uut Appelsche, tegere mit Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte.

Ok veur de ooldste leerlingen was d’r tiedens de weke een speciaol daans- en expressieprojekt o.l.v. Lianne Jacobs. Die veurstelling is te zien op de aovend van de Stellingwarver Dag op 1 juli in et dörpshuus van Ooldelaemer.