The Lion Rules winnen Stellingwarfs Meziekfestival

The Lion Rules (foto: Lenus v.d. Broek)

Zaoterdagaovend 18 november wun et duo The Lion Rules et Stellingwarfs Meziekfestival 2017 mit et lied ’Op tied weer thuus’. De tekst van et winnende lied wodde schreven deur Harmen Houtman, wiels Yska de Leeuw veur de meziek zorgde. De jury was liekewel ok vol lof over alle ere lieties die in anmarking kwammen veur de pries, zo bleek wel uut de woorden van juryveurzitter Wim Hunneman. De jury beston veerder uut Philomène Bloemhoff en Appie van Riesen.

  

Et Stellingwarfs Meziekfestival was veur de twiede keer in De Miente in Oosterwoolde. Roem tachtig bezukers zorgden mit mekeer veur een geweldige sfeervolle muzikaole aovend. Opvalend was opni’j de verscheidenhied in genres daor de dielnemers mit mekeer veur zorgden. Nedersaksische troebadoer Serge Epskamp eupende de aovend mit prachtige luusterlieties in et Stellingwarfs, Aachterhoeks en Drents. Veul wardering was d’r veural veur zien ni’jste lied ‘Dat van die twie peerden’, zien vertolking van et verhael over de twie verdwenen peerden van Ni’jberkoop halverwege de 19e ieuw. Nao him was et de beurt an The Lion Rules, die een zeuvental lieties heuren leuten. Jeannette Roeles en Yska de Leeuw, die tegere dit duo vormen, treden overal in et laand op en leuten een deursnee heuren van heur slim ofwisselende rippertoire van Engelse én Stellingwarver lieties.

  

Nao et schoft zong et koor Elser Smart uut Else niet alliend smatlappen, die ze op een haost kabberetachtige wieze heuren én zien laoten, mar ok een flink tal Stellingwarver lieties. Sommigen daorvan bin al wat oolder, mar d’r weren ok ni’je lieties bi’j, waorvan de teksten schreven wodden deur koorlid Ineke Oudshoorn. De aovend wodde ofsleuten mit een gelegenhiedsoptreden van de muzikaole kammeraoden Fons Jörgen en Remy Tjassing. Heur optreden maekte grote indrok mit naeme vanwegens heur arg goed op mekeer ofstemde zang en gitaarspul.

De prissentaosie was opni’j, op heur eigen enthousiaste wieze, in goeie hanen van Anna Span. Et festival wodde opneumen deur de lekaole omroep Odrie; de kommende tied zullen dielen d’r van uutzunnen wodden. Et festival is een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte en wodt orgeniseerd deur een speciaole warkgroep, die uut Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemhoff bestaot.

Et Stellingwarfs Meziekfestival wodt ankem jaor opni’j holen in De Miente in Oosterwoolde, et is dan op zaoterdag 17 november.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Kienderboekeweke: gedichten schrieven mit Matty de Vries

Keunstener/dichter Matty de Vries uut Ezinge

Tiedens de jaorlikse kienderboekeweke zorgt de literaire warkgroep ’Alles rondom tael’ van Stichting Kunstwerf veur een biezundere warkwinkel veur leerlingen van et basisonderwies. Et doel van de warkwinkel is dat de leerlingen an de slag gaon mit et schrieven van gedichten in de tael van heur leefomgeving. As thema het de warkwinkel ‘Gruwelijk Eng’, dat is et thema van de kienderboekeweke van dit jaor. De warkwinkel wodt geven deur keunstener/dichter Matty de Vries uut Ezinge. ‘Bi’j et schrieven van gedichten blief ie dichte bi’j jezels,’ zo geft De Vries an. ‘En daorveur lient de tael die aj’ in je thuussituaosie bruken him et beste. In je eigen tael kujje je now ienkeer et beste uteren.’ Eerder gaf De Vries disse warkwinkel an een tal Stellingwarver schoelen t.b.v. et 2018-projekt ‘Vier je vri’je tael’.

Ni’je projekten Hiemkunde

  

Tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag op ’e laeste woensdag in september was d’r weer ommedaenken veur tal van ni’je projekten veur et basisonderwies. Zo was d’r in et eerste plak andacht veur de film ‘Daor klept de klokke weer’, en kon daor al een teaser van zien laoten wodden. Op et mement wodt warkt an alderhaande lesidenen die n.a.v. de film deur de schoelen bruukt wodden kunnen. Behalven Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte zullen daor ok Wim Hunneman en Hans Koopmans – beide oold-leerkrachten basisonderwies – mit an de slag. De première van de film is in jannewaori. Ommedaenken was d’r ok veur De Veerkieker, een schoelebried projekt dat oflopen weke begonnen is en waor zoe’n 30 basisschoelen uut beide gemienten an mitdoen.

Op ’e foto’s  vertelt Ageeth Bos over heur lessen Stellingwarfs an de ooldste leerlingen van et Comprix College in Wolvege. Nao et sukses van veurig jaor gaon die lessen eerdaegs veur de twiede keer uut aende.

Sutelaktie 2017 brengt € 9.300,- op!

Maendag 25 september is bi’j de Stellingwarver Schrieversronte de jaorlikse sutelaktie ofsleuten en daor wodde deur de vri’jwilligers an et aende van de aovend mit een goed gevuul op weerommekeken. De opbrengst van dit jaor was € 9.300,-, dat is zoe’n € 800.- hoger as veurig jaor en ok de gemiddelde opbrengst per boekebak/kroje was beter.

Opni’j verkocht de Stellingwarver Spreukekelender ommeraek goed. Et bliekt dat de grote ofwisseling an onderwarpen in die kelender een goeie formule is. Hiel goed verkochten ok de ni’je boeken ‘De raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven’ van Frans Wuijts en ‘In de grote stoeve en ere verhaelen uut Appelsche’ van Wiebe de Jong. Daornaost was d’r veul belangstelling veur de driedielige serie fietsroutegidsen langs De Lende van Geert Lantinga. De dichtbundel ‘De overkaant van et waeter’ van Johan Veenstra raektie uutverkocht; uutverkocht is ok et boek ‘De Friese waterlinie’ van Meindert Schroor en zowat uutverkocht et boek ‘De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden’ van Jan Koops en Jan de Vries.

De sutelaktie wodt dreugen deur een grote groep van vri’jwilligers van de Schrieversronte. Mit mekeer zorgen zi’j d’r veur dat de uutgiften goed an de man brocht wodden. Bestuur en direktie bin heur vanzels allemaole slim erkentelik veur heur zo grote bi’jdrege. Deur heur inzet kun o.e. opni’j ni’je boeken uutgeven wodden!

In 2018 begint de sutelaktie op maendag 3 september. Dat wie mithelpen wil om ok in dat jaor veur een mooie verkope te zorgen, die kan him now al anmellen bi’j de administraosie van de SSR in Berkoop (info@stellingwarfs.nl)!

Van Ni’jtriene naor Norilsk

  

Klaas Dijkstra (links) en Ferdinand de Jong (rechts); foto’s: Lenus v.d. Broek

Een flink tal meensken geneut vri’jdagaovend in De Miente in Oosterwoolde van de gezaemelike literaire aovend van de Fryske Krite en de Stellingwarver Schrieversronte. Die aovend wodde al weer veur de vuufde keer holen, en ok dit keer wodde et niet alliend een inhooldelik goeie, mar ok smoeke aovend. De aovend begon mit verhaelen van Klaas van der Weg uut Ni’jtriene (1915-1995) die op kundige wieze veurlezen wodden deur Klaas Dijkstra van Langedieke. De vaeks humoristische verhaelen staon in de bundel ‘Daegelikse dinkies’, die liekewel al weer jaoren uutverkocht is.

De Friese schriever Ferdinand de Jong las niet alliend verhaelen veur mit humor, mar ok hiele persoonlike. Nao et schoft vertelde hi’j over zien reize naor et Siberische plak Norilsk. Zien reden om die reize te maeken was om daor de meerst noordelike ieshockyhal te bekieken; De Jong is een groot liefhebber van ieshocky. Intied het De Jong een boek schreven waorvan et verhael him in dat vere plak ofspeult. Et boek, dat vermoedelik begin 2018 verschient, zal in et Fries, Nederlaans, Engels en Russisch uutgeven wodden.

Vanwegens et eerste lustrum kregen alle bezukers een brochure mit naor huus mit een Fries en een Stellingwarfs verhael, en een exemplaor van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.