Twaelf leerlingen van et Comperio College slaegen veur kursus Stellingwarfs

 

Tegere mit heur juffer Ageeth Bos kwammen oflopen vri’jdagmorgen twaelf leerlingen van et Comperio College uut Wolvege naor et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Naodat ze et oflopen seizoen lessen Stellingwarfs volgd hadden, kwammen ze daor examen doen. De leerlingen wodden tiedens et examen toetst op et mondelinge en et schriftelike gebruuk van de et Stellingwarfs. Veur et mondelinge pat mossen ze heurzels veurstellen in et Stellingwarfs en daornaost vertellen over een verhael dat ze tiedens de kursus schreven hadden. Et schriftelike pat beston uut een diktee en et schrieven van een verhael n.a.v. een twintigtal woordkaorties.

An et aende van de examenmorgen bleek dat alle leerlingen et examen ommeraek goed daon hadden. Ze kregen daoromme allemaole een diplome uutrikt deur veurzitter Jan Baas van de Schrieversronte. De twaelf verhaelties de veurofgaonde an et examen schreven binnen zullen nog bundeld wodden, mar wo’n ok publiceerd in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.

De kursus en et examen wodde ontwikkeld en veurbereided deur Ageeth Bos, die daorbi’j de hulpe kreeg van Sietske Bloemhoff en van Henk Bloemhoff. Et doel is dat ok in et volgende schoelejaor de leerlingen van groep achte van et Comperio College opni’j Stellingwarver les kriegen zullen.

Et Comperio College is een akkedemisch leerpunt veur hoogbegaofde leerlingen van et basisonderwies in Oost- en West-Stellingwarf.  (Foto: Lenus v.d. Broek)

Laeter vandaege volgen meer foto’s 

Foto’s maeken bi’j gedichten van Johan Veenstra

Op de veuraovend van de keunstroute Eupen Stal is in MFC De Ni’je Stienze van Ni’jhooltpae de prissentaosie van ’De overkaant van et waeter’, de ni’je dichtbundel van Johan Veenstra. Dat is een biezundere gebeurtenis, want et is al weer tien jaor leden dat d’r van Veenstra gedichten in boekvorm verschenen. Et gong doe om et prachtige ’Longerlaand’, een gezaemelik boek van  Johan Veenstra en ofbelings van keramische keunst van Peter Hiemstra van Berkoop.

Johan Veenstra: nao tien jaor weer een dichtbundel (foto: Sietske Bloemhoff)

In ‘De overkaant van et waeter’ schrift Veenstra in hiele persoonlike gedichten over himzels en de meensken die in zien leven van belang west hebben of dat nog altied binnen. Kwetsber, sfeervol en mankeliek. Et boek verschient in een exklusieve vormgeving van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving uut Dwingel.

Oproep veur et maeken van foto’s

Tiedens Eupen Stal, die dit jaor op zaoterdag 29 juli uut aende gaon zal, is d’r in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte een kleine overzichtstentoonstelling van et wark van Veenstra. De hal zal liekewel veural inricht wodden mit een tentoonstelling van foto’s die maekt binnen n.a.v. een gedicht uut ’De overkaant van et waeter’. Johan Veenstra zorgde, tegere mit de uutgeveri’je van de Stellingwarver Schrieversronte, veur een speciaole selektie van vuuf gedichten. Die vuuf gedichten bin hieronder te lezen. Iederiene die graeg foto’s maekt en deur (ien) van de gedichten inspireerd is, kan wark insturen. Per persoon kun per gedicht maximaol twie foto’s instuurd wodden. Et fermaot van de foto’s is naor eigen keuze, en dat gelt ok veur de keuze kleurefoto of zwatwit.

Tentoonstelling en publikaosie

Et insturen kan digitaol naor info@stellingwarfs.nl: mit vermelding van naeme, email- en postadres, en et tillefoonnommer. Et insturen kan t/m zaoterdag 18 juni. Een speciaole kemmissie, mit o.e. de schriever, bepaolt welke foto’s tentoonsteld wodden. Een selektie uut die foto’s zal publiceerd wodden in et oktobernommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend. Rond 1 juli zal bekend wezen welke foto’s tentoonsteld wodden en wodt d’r kontakt opneumen mit de maekers d’r van.

 

 

Fietsen 

 

En ie fietsten in de zunne

mit et joongien aachterop.

Soms dan koj’ de stilte heuren

en de geuren van et laand

zweefden as een zute dieze

over bossen, zaand en huzen.

En ie fietsten almar wieder.

 

Alles leek oneindig groot

en de dood was nog een woord

zonder zeerte, zonder zorgen.

’t Leven dat zol altied deurgaon

veur de moeder en et kiend.

Fietsend’ deur een zee van tied,

in de waarme zoemerwiend.

 

 

Droom

 

Ik zag mezels vannaacht as kiend

bi’j ’t oolde spul en hi’j zag mi’j.

Hi’j keek me an en zag de man

die hi’j ooit wodden zol en ik

et kiend da’k lange leden was.

 

’t Was zoemer, et zaand was mul.

D’r hong die dag een waes van

klamme waarmte over ’t laand.

Hi’j hul een bloeme in de haand

en keek as hadde hi’j verwaacht

 

in disse wonderlike droom

zien oold’re ik iniens te zien.

Wat was ’t da ’k in de ogen zag

van die verlaoten krullekop?

Onschuld en een bult ontzag.

 

Doe leup et joongien mit de

zunnebloeme vot, et leven in.

Een tocht mit onrecht, ongemak,

verraod, mar mit as troostpries op

et laest toch ok een kammeraod.

 

 

Roofvoegel

 

Wat bin ’k aanders

as een zwarver,

now de beien van de

sepiepen rood binnen,

de brummels zwat.

 

Ik zwalke deur

et onlaand

van mien wezen.

Een boot veert in

een visioen veurbi’j.

 

De vasse locht

van een meitied

hangt veur een tel

in de leegte

boven et veld.

 

Tot in de veerte:

gien meens te zien.

Mar in de locht

volgt een roofvoegel

elke stap van mi’j.

 

 

 

Borgtocht

 

A’k de boot dwas deur

zoemer en zunne over et

meer sture en et waeter

 

over oons hennespattert,

wee’k tot in et morg

van mien wezen da’k

 

veur altied bi’j je heure.

As borgtocht veur oonze

veertocht, onwis deur een

 

verburgen leven, dat soms

even veur ’t locht komt,

stop ik et geld in de klompe

 

van de broggewipper.

De locht boven et laand

trilt van hitte en verlangst.

 

 

Toegift

 

Haost moe’we maeken

en verleuren jaoren

inhaelen, mien liefste.

 

De eerste vlocht gaanzen

verkondigt dat de tied

oons op ’e hakken zit.

 

Anzeggers van grauwe

vergetelhied zullen

de locht diezig maeken.

 

Kleur zal verwi’jen

in witte winterwiend

over schosselig laand.

 

Kroep as een laeste

toegift van een mooie

haast dichte naost me,

 

veur et leven bevröst.

 

OPROEP: Speul mit in Stellingwarver film!

Berkoop. Midden in et biezundere jaor 2017 – et is ommes dit jaor 500 jaor leden dat Stellingwarf in twie grieteni’jen opdield wodde – wo’n de opnaemen maekt veur de Stellingwarver film ’Daor klept de klokke weer. De film gaot over de periode an et begin van de 16e ieuw, de tied dat Stellingwarf veurgoed zien vri’jhied kwietraekte en bi’j Frieslaand indield wodde. Daorveur was et gebied twie ieuwen laank een min of meer zelsstaandig boererepubliekien.

Hendrik Hoogeveen, de schriever van ’Daor klept de klokke weer’ (foto: archief Martin van Nieuwenhoven)

’Daor klept de klokke weer’ is een verfilming van et gelieknaemige boek, dat krapan zestig jaor leden schreven wodde deur onderwiezer Hendrik Hoogeveen uut Oosterwoolde. Vuuftig jaor laeter, in 2007, vertaelde Hans Koopmans van Oosterwoolde, en ok onderwiezer, et boek in et Stellingwarfs en wodde et deur de Stellingwarver Schrieversronte anbeuden an alle basisschoelen t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies. Et skript veur de film wodde kotleden schreven deur Thomas Rovers, een jonge regisseur uut Grunningen.

Speulders en lekaosie

Veur de film bin vier heufdrolspeulers neudig: de jonge Stellingwarver Franke die mit Auke Stelling, een dörpsrechter van De Haule en ere Stellingwarvers Stellingwarf verdedigt tot an et laeste toe. Franke is om de twintig jaor henne en een fleurige en ondernemende jonge die veur de vri’jhied van zien gebied opkomt. Auke Stelling is veertiger die zien gebied op een goeie en oprechte meniere bestuurt. Franke krigt bi’j zien stried tegen de vi’jaand de hulpe van Anne, een maegien van zien leeftied dat deur plunderende bendes heur huus en femilie kwietraekt is. D’r is ok een heufdrolle veur Sipke Durks. Sipke is van dezelde leeftied as Auke, mar een gemiene verraoder! Veerder bin d’r  een peer bi’jrollen veur de dörpsbewoners Gabe en Hidde. Daornaost bin d’r veul figuraanten van alle leeftieden neudig. In de film speulen butendat ok Aorend, et peerd van Franke, en Wodan, zien hond, een belangrieke rolle. Ok veur die beide rollen wodt uutkeken naor geschikte kandidaoten.

 

    

Thomas Rovers verkent ’Old Stoutenburgh’ (foto’s: Sietske Bloemhoff)

De film zal in de julimaond opneumen wodden. De opnaemen bin op verschillende lekaosies, mar een belangrieke lekaosie is et kesteel ’Old Stoutenburgh’ van Gregorius Halman in Blesdieke. Ok zullen d’r opnaemen wezen in de buurt van De Haule, Appelsche/Else en op ’e Delleboersterheide bi’j Berkoop. Veur et kamerawark zorgen studenten van de Filmakedemie uut Amsterdam, wiels Serge Epskamp van Zaandhuzen veur geluud en filmmeziek zorgt. De regie is in hanen van historikus en regisseur Thomas Rovers uut Grunningen, die al an meerdere filmprodukties mitwarkt het.

De film, die financieel meugelik maekt wodt deur de perveensie Frieslaand, et Fonds Ooststellingwerf en Stichting Bercoop Fonds is een produktie van de Stellingwarver Schrieversronte. De film, die ongeveer een half ure duren gaot, is veural bedoeld veur de (ooldste) leerlingen van et basisonderwies en de leerlingen van et vervolgonderwies.   

Oproep

Wie zin het en speul mit in disse eerste echte Stellingwarver film, die kan him opgeven bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Disse oproep gelt niet alliend veur de vier heufd- en twie bi’jrollen, mar ok veur de figuraanten. Opgeven kan deur te mailen naor info@stellingwarfs.nl, mar bellen kan ok: 0516-451108.

Mooie ni’je films van Andries van der Veen

Et wodde oflopen deensdagaovend niet alliend een genoeglike, mar veural ok biezunder infermetieve netuuraovend in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Daor vertoonde Andries van der Veen uut Wolvege zien beide ni’je netuurfilms over reptielen en amfibienen in Stellingwarf. Veur de beide films, die Van der Veen speciaol maekt het t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies, was bi’j de meensken die de aovend mitmaekten ommeraek veul wardering. Opvalend was de grote kwaliteit van de opnaemen waor Van der Veen dan ok een jobsgeduld veur had het om ze maeken te kunnen, zo bleek wel. Tussen de beide films deur vertelde de van oorsprong van Ni’jberkoop kommende Van der Veen smaekelik en mit veul enthousiasme over hoe ien en aander in zien wark gaon kan tiedens et filmen. Mar hi’j gaf daornaost ok nog veul anvullende infermaosie over de beide onderwarpen. Van der Veen nuumde butendat nog es et grote belang om kiender zien te laoten wat d’r an netuur in de eigen leefomgeving en soms vlakbi’j huus omme allemaole te zien is. Bi’j de beide films wodt nog speciaol lesmateriaol ontwikkeld en eerdaegs zullen beide films en dat lesmateriaol op de speciaole webstee veur Hiemkunde in et basisonderwies (www.stellingwerf-heemkunde.nl) plaetst wodden.

(Foto’s: Lenus v.d. Broek)

Aovend mit Andries van der Veen

Leerlingen op exkursie mit Andries van der Veen (foto: Lenus v.d. Broek)

Op deensdagaovend 21 feberwaori zal de heer Andries van der Veen uut Wolvege twieje van zien ni’jste netuurfilms vertonen in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Bi’j beide films zal Van der Veen een toelochting holen. De iene film gaot over de verschillende slangen die in oonze regio veurkommen, de ere over de amfibienen hier bi’jomme. Van der Veen zorgde veur ommeraek mooi en ansprekend beeldmateriaol, zoas we dat vanzels van him wend binnen… Beide films bin mit naeme ontwikkeld veur et vak Hiemkunde op ’e Stellingwarver basisschoelen. Daoromme zorgde Jelle Hofstra van De Gediek veur een infermetieve en dudelike tekst, die inlezen is deur Titia Bijwaard uut Ni’jtriene. Veur et geluud van beide films zorgde Albert Westerhuis (Ni’jtriene).

De aovend begint om 20.00 ure, intree € 5,- inkl. koffie of thee.