Wie wet waor Jan de Bosfluiter bleven is?

 

 De meensken in et dörp bin d’r mit an. Want zomar inienen is heur dörpsgenoot Jan de Bosfluiter verdwenen. Jan, een wat ooldere, rustige man, die aachter in de bos woont, altied lieke opgeruumd is en altied zien deunties fluit… (foto: Sietske Bloemhoff)

Vanwegens Liwwadden Kulturele Heufdstad wo’n d’r dit jaor in de perveensie tal van biezundere kulturele aktiviteiten orgeniseerd. De Stellingwarver Schrieversronte dot uteraord mit an een peer grote KH2018-projekten, zoas ‘Under de Toer’ en et ‘Lân fan taal’.

De SSR het liekewel veur dit biezundere jaor ok een verhaeleprojekt ontwikkeld dat now uut aende gaot. Iederiene kan d’r an mitdoen: et doel is dat d’r in alle dörpen meensken an de slag gaon mit et schrieven van et twiede diel van et verhael over Jan de Bosfluiter. Et begin is d’r al en et verhael kan him in elk Stellingwarfs dörp ofspeulen. Iederiene die mitdot kan zien eigen kreativiteit kwiet in et oplossen van et raodsel rond Jan.

Insturen kan tot 1 november

Et verhael mag uut hooguut 1500 woorden bestaon, minder mag ok. Et gebruuk van et Stellingwarfs het de veurkeur, mar d’r mag ok een ere tael bruukt wodden. Et verhael moet uterlik op 1 november 2018 binnen wezen bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et kan stuurd wodden naor et adres Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop, mailen het liekewel de veurkeur. Dat kan naor info@stellingwarfs.nl, t.a.v. Sietske Bloemhoff.

Nao 1 november zal een selektie van de inzendings publiceerd wodden in disse kraante en in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Alle verhaelen wo’n liekewel nao 1 december plaetst op de webstee www.stellingplus.nl. Veur de drie meerst originele inzendings stelt de Stellingwarver Schrieversronte een pries beschikber!

Veur meer infermaosie kuj’ bellen mit de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, even vraogen naor Sietske Bloemhoff of Joke Coenrades.

Et begin van et verhael:

Et aeventuur van Jan de Bosfluiter

 Iederiene in et dörp kent Jan Bos. Of misschien hiet hi’j ok wel Jan van de Bos. Aenlik wet gieniene hoe Jan zien aachternaeme percies is. Hi’j wodt zolange as iederiene him heugen kan – en Jan telt d’r al aorig wat jaorties henne – Jan de Bosfluiter nuumd. Dat komt wis en zeker omreden Jan altied fluit as hi’j onderwegens is. Of hi’j thuus ok altied fluit weten de meensken niet. Want Jan woont alliend, en wat aachterof bi’j de bos. Veul anloop het Jan niet, hi’j het daor ok gien verlet van. Hi’j het an wat kiepen, een peer katten en een hond genoeg. Mar zowat alle daegen ziej’ Jan wel even in et dörp, en dan maekt hi’j graeg een praotien mit de meensken die hi’j tegenkomt.

  Nao een peer daegen vaalt et op. Et is aanders as aanders, et is stille op ’e diek. De meensken zeggen tegen mekaander dat ze Jan al een schoffien niet zien of heurd hebben. Dat is toch wel wat nuver. Een dag laeter besluten ze om mar es poolshoogte te nemen, iederiene kan ommes zomar wat kriegen.

  Een peer manluden uut et dörp lopen deur de bos op et husien van Jan an. Om huus henne is niks biezunders te zien, et is d’r zo rustig as wat. De buterdeure zit op slot en ok al kloppen ze an, et blift stille. Bruno de hond slat niet an, d’r scharrelt gien kiepe om huus henne, en Jan zien beide katten zien ze ok niet.

  Dan kieken de manluden deur et raem van de kaemer. Ze zien niks biezunders, al staon d’r wel wat kaastedeuren los. En et liekt as staot d’r op ’e taofel een brief tegen een koppien an.

De manluden besluten om mar es bi’j de aachterdeure te kieken. Die zit ok vaaste, mar iene van de mannen taast es in de geute en vint daor de sleutel van de deure. Dan gaon ze et huus in…

Stellingwarver kwis tiedens ni’jjaorsbi’jienkomst SSR op 27 jannewaori

 

Kommende zaoterdagaovend 27 jannewaori hoolt de Stellingwarver Schrieversronte zien kulturele ni’jjaorsbi’jienkomst in Berkoop. De aovend, die veural veur leden en ni’je leden van de SSR bedoeld is, begint om 20.00 ure. De aovend wodt holen in et gebouw van de SSR an de Willinge Prinsstraote; de toegang is ommenocht .

De warkgroep Publiciteit van de stichting het dit keer veur een echte ‘Stellingwarf-kwis’ zorgd. Tussen alle prakkezeerderi’je en hassenschrabberi’je deur is d’r twie keer een humoristisch optreden van Gosse Spiekhout van Noordwoolde.

26 jannewaori: verhaelen van Freddie de Vries in biebeltheek Noordwoolde

Fotto: Marije Kuiper

In et eupeningsweekaende van Kulturele Heufdstad 2018 wo’n op vri’jdagaovend 26 jannewaori op tal van plakken verhaelen verteld. Dat gebeurt ok in de biebeltheek van Noordwoolde, daor zal schriever Freddie de Vries van Hooltpae een tal van zien Stellingwarver verhaelen veurlezen. Freddie de Vries is veural bekend van ‘Et Stellingwarver voegelboek’, daor hi’j tegere mit fotograaf Ruurd Jelle van der Leij indertied veur zorgde. Et boek dat uutgeven wodde deur de Stellingwarver Schrieversronte verscheen in een oplaoge van 1500 stoks, en is onderhaand al weer een schoffien uutverkocht.

De Vries is liekewel ok bekend van zien kruderige verhaelen die vaeks over et leven van alledag gaot. Die verhaelen bin o.e. te lezen in de Stellingwarver Spreukekelender, mar ok in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend en in et dörpsblad van zien woonplak Hooltpae.

Et doel is dat d’r in de kommende meertmaond een boek van him verschient mit een flink tal, ok ni’je, verhaelen.

De aovend in de biebeltheek begint om 20.00 ure, de toegang is vergees.

Nedersaksische schriefwedstried

Et thema van de schriefwedstried is ‘Winter’ (foto: Sietske Bloemhoff)

Femilie van de Stellingwarver Schrieversronte, et Drentse Huus van de Taol in Beilen, orgeniseert een Nedersaksische schriefwedstried. An die wedstried kun behalven Drentstaelige schriever ok schrievers uut Stellingwarf, Grunningen, Twente, Sallaand, de Veluwe en de Aachterhoek mitdoen.

Bi’j disse schriefwedstried gaot et om et schrieven van een verhael mit as thema ‘Winter’. Et verhael mag uut hoogstens 1000 woorden bestaon en moet veur 10 feberwaori digitaal inleverd wezen bi’j et Huus van de Taol: info@huusvandetaol.nl.

In de jury zitten leden uut verschillende Nedersaksische regio’s. Veur de eerste pries is een bedrag beschikber steld van € 350,-, veur de twiede pries € 100,-. Mar ie kun ok een verhael inspreken; mit een tillefoon of laptop is dat hiel makkelik te doen, neffens et Huus van de Taol. Veur et beste audioverhael, dat maximaol 7 menuten duren mag is een pries van € 100,- beschikber steld. In april wo’n de winners van de priezen bekend maekt.

Veur meer infermaosie over disse wedstried kuj’ terechte op de webstee van et Huus van de taol: www.huus vandetaol.nl.

The Lion Rules winnen Stellingwarfs Meziekfestival

The Lion Rules (foto: Lenus v.d. Broek)

Zaoterdagaovend 18 november wun et duo The Lion Rules et Stellingwarfs Meziekfestival 2017 mit et lied ’Op tied weer thuus’. De tekst van et winnende lied wodde schreven deur Harmen Houtman, wiels Yska de Leeuw veur de meziek zorgde. De jury was liekewel ok vol lof over alle ere lieties die in anmarking kwammen veur de pries, zo bleek wel uut de woorden van juryveurzitter Wim Hunneman. De jury beston veerder uut Philomène Bloemhoff en Appie van Riesen.

  

Et Stellingwarfs Meziekfestival was veur de twiede keer in De Miente in Oosterwoolde. Roem tachtig bezukers zorgden mit mekeer veur een geweldige sfeervolle muzikaole aovend. Opvalend was opni’j de verscheidenhied in genres daor de dielnemers mit mekeer veur zorgden. Nedersaksische troebadoer Serge Epskamp eupende de aovend mit prachtige luusterlieties in et Stellingwarfs, Aachterhoeks en Drents. Veul wardering was d’r veural veur zien ni’jste lied ‘Dat van die twie peerden’, zien vertolking van et verhael over de twie verdwenen peerden van Ni’jberkoop halverwege de 19e ieuw. Nao him was et de beurt an The Lion Rules, die een zeuvental lieties heuren leuten. Jeannette Roeles en Yska de Leeuw, die tegere dit duo vormen, treden overal in et laand op en leuten een deursnee heuren van heur slim ofwisselende rippertoire van Engelse én Stellingwarver lieties.

  

Nao et schoft zong et koor Elser Smart uut Else niet alliend smatlappen, die ze op een haost kabberetachtige wieze heuren én zien laoten, mar ok een flink tal Stellingwarver lieties. Sommigen daorvan bin al wat oolder, mar d’r weren ok ni’je lieties bi’j, waorvan de teksten schreven wodden deur koorlid Ineke Oudshoorn. De aovend wodde ofsleuten mit een gelegenhiedsoptreden van de muzikaole kammeraoden Fons Jörgen en Remy Tjassing. Heur optreden maekte grote indrok mit naeme vanwegens heur arg goed op mekeer ofstemde zang en gitaarspul.

De prissentaosie was opni’j, op heur eigen enthousiaste wieze, in goeie hanen van Anna Span. Et festival wodde opneumen deur de lekaole omroep Odrie; de kommende tied zullen dielen d’r van uutzunnen wodden. Et festival is een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte en wodt orgeniseerd deur een speciaole warkgroep, die uut Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemhoff bestaot.

Et Stellingwarfs Meziekfestival wodt ankem jaor opni’j holen in De Miente in Oosterwoolde, et is dan op zaoterdag 17 november.

Foto’s: Lenus v.d. Broek