Ni’je dichtbundel van Johan Veenstra

Op vri’jdag 28 juli komt et ni’je boek van Johan Veenstra uut tiedens een Kulturele Aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Iederiene is van hatte welkom. De toegang is vergees.

Et gaot om de dichtbundel De overkaant van et waeter. Et eerste exemplaor wodt deur de schriever/dichter anbeuden an de Drentse dichteresse Ria Westerhuis. Westerhuis en Veenstra lezen beidend op die aovend ok veur uut eigen wark en ze wo’n interviewd deur Tonko Ufkes die in et Westerkertiers schrift. De meziek wodt verzorgd deur Serge Epskamp uut Zaandhuzen, die in et Aachterhoeks zingt. Et belooft zodoende een mooie en ofwisselende aovend te wodden. De dichter signeert zien ni’je bundel die aovend mit groot genoegen!

De overkaant van et waeter is de laeste dichtbundel van Johan Veenstra. In disse bundel staon hiele persoonlike gedichten over de meensken die kleur an zien leven geven hebben: zien moeder, onbekende vader, halfbreur en kammeraod. En netuurlik gedichten over himzels, zien dörp en zien oolde huus.

Johan Veenstra dicht over de dingen daor et in et leven echt op ankomt: liefde en genegenhied. Mar ie ontkommen now ienkeer niet an zeerte en gemis. De dichter dust kwetsber te wezen. Hi’j lat de lezer in zien leven toe en schrift daor sfeervol en mankeliek over in de tael van zien hatte. We leren een zo staorigan oolder woddende man kennen, zien dromen, twiefels en verlangsten. De overkaant van et waeter is beeldende poëzie mit een grote zeggingskracht. De bundel slöt as et waore an bi’j de (diels) autobiografische romans Een brogge van glas (2006) en Een vrouw van ivoor (2015).

Et boek wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte, et omslag is maekt deur Sijtze Veldema/Stilet Vormgeving, Dwingel. Et betreft een ienmaolige eksklusieve oplaoge van 350 exemplaoren in een had omslag. Deur een subsidie van de Douwe Kalma Stifting en de Johan Veenstra Stichting kan de verkooppries lege hullen wodden. De bundel kost zodoende mar een tientien.

Tiedens de hiele Eupen Stal zit Johan Veenstra mit zien dichtbundel in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Daor bin ok foto’s te bekieken die verschillende fotografen bi’j vuuf gedichten uut de bundel maekt hebben.

De overkaant van et waeter mag dan de laeste dichtbundel van Johan Veenstra wezen, et is niet zien laeste boek. Et is de bedoeling dat in 2018 een ni’je roman van him uutkommen zal.

(Foto: Sietske Bloemhoff)

Share

Fietstocht Oolde- en Ni’jlaemer

Tiedens de Stellingwarver Dag wodt in Oolde- en Ni’jlaemer een kulturele smartphoneroute holen. Onderwegens kommen de dielnemers mit tal van biezunderheden van en in et gebied in de kunde. Zo vertelt Sipke de Jong bi’j de klokkestoel van Ni’jlaemer over de geschiedenis d’r van, d’r is uutleg van Stoffel Baas bi’j die zien entekooi, et bekende iesklubgebouw is vri’j te bezichtigen, d’r wodt infermaosie geven bi’j de fruitkwekeri’je van Frits Doornenbal, en de theetuun ’Ruimzicht’ is los; daor wodt verteld over de zorgboerderi’je en over et hoe en wat van de tuun. Bi’j de Braandemeer vertelt Freddie de Vries over dat prachtige netuurgebied, en d’r kan o.l.v. Foeke Heida een exkursie maekt wodden naor et oorlogsmonement De Bok. Bi’j de Brogge van Jikke is d’r wel een hiele biezundere aktiviteit. Daor wo’n op een ludieke wieze de laeste ni’jgies uut de omgeving verteld… Meensken kun daor mitien even bekommen, want bi’j dat plak wodt veur zitplakken zorgd.
De fietstocht kan vanof 9.30 ure bi’j de beide dörpshuzen begonnen wodden. Daor bin ok de routekaorten (ok op pepier) te kriegen. De aktiviteiten onderwegens bin tot 15.00 ure. Veur alle dielnemers an de tocht is d’r nao ofloop een aorig andaenken. Veur wie fietsen wat bezwaorlik is: de tocht kan ok mit de auto daon wodden.
Iederiene kan ommenocht an de smartphoneroute mitdoen; in et kader van de Stellingwarver Dag wodt die anbeuden deur de PB’s van Oolde- en Ni’jlaemer en de Stellingwarver Schrieversronte.

Share

Doe mit en maek foto’s!

Op vri’jdagaovend 28 juli is in et MFC De Ni’je Stienze van Ni’jhooltpae de prissentaosie van ’De overkaant van et waeter’, de ni’je dichtbundel van Johan Veenstra. In ‘De overkaant van et waeter’ schrift Veenstra in hiele persoonlike gedichten over himzels en de meensken die in zien leven van belang west hebben of dat nog altied binnen. Kwetsber, sfeervol en mankeliek.

Tiedens Eupen Stal, die dit jaor op zaoterdag 29 juli uut aende gaon zal, is d’r in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte een kleine overzichtstentoonstelling van et wark van Veenstra. De hal zal liekewel veural inricht wodden mit een tentoonstelling van foto’s die maekt binnen n.a.v. een gedicht uut ’De overkaant van et waeter’. Johan Veenstra zorgde veur een speciaole selektie van vuuf gedichten, zie hieronder. Iederiene die graeg foto’s maekt en deur (ien) van de gedichten inspireerd is, kan wark insturen. Per persoon kun per gedicht maximaol twie foto’s instuurd wodden. Et fermaot van de foto’s is naor eigen keuze, en dat gelt ok veur de keuze kleurefoto of zwatwit.

Instuurtied verlengd

Et insturen kan digitaol naor info@stellingwarfs.nl: mit vermelding van naeme, email- en postadres, en et tillefoonnommer. Et insturen is verlengd tot maendag 3 juli. Een speciaole kemmissie, mit o.e. de schriever zels, bepaolt welke foto’s tentoonsteld wodden. Een selektie uut die foto’s zal publiceerd wodden in et oktobernommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend.

 

Fietsen 

En ie fietsten in de zunne

mit et joongien aachterop.

Soms dan koj’ de stilte heuren

en de geuren van et laand

zweefden as een zute dieze

over bossen, zaand en huzen.

En ie fietsten almar wieder.

 

Alles leek oneindig groot

en de dood was nog een woord

zonder zeerte, zonder zorgen.

’t Leven dat zol altied deurgaon

veur de moeder en et kiend.

Fietsend’ deur een zee van tied,

in de waarme zoemerwiend.

 

Johan Veenstra

 

*

 

Droom

Ik zag mezels vannaacht as kiend

bi’j ’t oolde spul en hi’j zag mi’j.

Hi’j keek me an en zag de man

die hi’j ooit wodden zol en ik

et kiend da’k lange leden was.

 

’t Was zoemer, et zaand was mul.

D’r hong die dag een waes van

klamme waarmte over ’t laand.

Hi’j hul een bloeme in de haand

en keek as hadde hi’j verwaacht

 

in disse wonderlike droom

zien oold’re ik iniens te zien.

Wat was ’t da ’k in de ogen zag

van die verlaoten krullekop?

Onschuld en een bult ontzag.

 

Doe leup et joongien mit de

zunnebloeme vot, et leven in.

Een tocht mit onrecht, ongemak,

verraod, mar mit as troostpries op

et laest toch ok een kammeraod.

 

Johan Veenstra

 

*

 

Roofvoegel

Wat bin ’k aanders

as een zwarver,

now de beien van de

sepiepen rood binnen,

de brummels zwat.

 

Ik zwalke deur

et onlaand

van mien wezen.

Een boot veert in

een visioen veurbi’j.

 

De vasse locht

van een meitied

hangt veur een tel

in de leegte

boven et veld.

 

Tot in de veerte:

gien meens te zien.

Mar in de locht

volgt een roofvoegel

elke stap van mi’j.

 

Johan Veenstra

 

*

 

Borgtocht

A’k de boot dwas deur

zoemer en zunne over et

meer sture en et waeter

 

over oons hennespattert,

wee’k tot in et morg

van mien wezen da’k

 

veur altied bi’j je heure.

As borgtocht veur oonze

veertocht, onwis deur een

 

verburgen leven, dat soms

even veur ’t locht komt,

stop ik et geld in de klompe

 

van de broggewipper.

De locht boven et laand

trilt van hitte en verlangst.

 

Johan Veenstra

 

*

 

Toegift

Haost moe’we maeken

en verleuren jaoren

inhaelen, mien liefste.

 

De eerste vlocht gaanzen

verkondigt dat de tied

oons op ’e hakken zit.

 

Anzeggers van grauwe

vergetelhied zullen

de locht diezig maeken.

 

Kleur zal verwi’jen

in witte winterwiend

over schosselig laand.

 

Kroep as een laeste

toegift van een mooie

haast dichte naost me,

 

veur et leven bevröst.

 

Johan Veenstra

 

 

Share

Tien jaor veurlezen uut Tomke

  

Margje van der Meulen las veur bi’j de ukken in Berkoop (foto: Lenus v.d. Broek)

  

Antje Nieborg was bi’j ‘Krullevaar’ in Oosterwoolde (Foto: Lenus v.d. Broek)

  

Trouwe veurlezers in Wolvege bin o.e. Sjoerdje Smit (boven, in ukkespeulplak Lijsterstraat) en Wies Mulder, dit keer in kienderdagverblief ‘Vuurvlinder’ (Foto’s Lenus v.d. Broek)

  

Oflopen weke wodde veur et tiende aachterienvolgende jaor in et Stellingwarfs veurlezen in zowat alle Stellingwarver ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. In de hiele perveensie wodt d’r alle jaoren in de eerste weke van juni veurlezen uut et boekien Tomke. Tomke is een klein joongien, dat mit zien hontien Romke en Kornelia de kangoeroe spannende aeventuren beleeft. Ieder jaor is d’r weer een aander thema; in et boekien staon niet alliend verhaelties, mar ok lieties, spullegies en kleurplaeten die mit dat thema te maeken hebben. Et Friese boekien Tomke wodt uutgeven deur de Afûk in Liwwadden. Et boekien wodt dan mitien ok in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo uut Drachten. Veur de financiering van et boekien zorgt de Stellingwarver Schrieversronte. De perveensiaole veurleesaktie wodt veurbereided deur It Selskip foar Schriftekennisse; veur de orgenisaosie in Stellingwarf zorgen Wikje Haan en Akkie Zeilstra. Een kleine twintig vri’jwilligers maeken de veurleesaktie meugelik; omreden et dit jaor de tiende keer is krigt disse trouwe groep veurlezers eerdaegs een bliek van wardering van et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte.

Share

Op exkursie naor et Zaandhuzerveld

  

  Foto’s: Lenus v.d. Broek

Mit een unieke exkursie in et Zaandhuzerveld wodde maendagaovend de kursus ’Stellingwarfs veur beginners’ ofsleuten. Exkursie- en kursusleider Geert Lantinga vertelde over de biezunderheden en geschiedenis van dit prachtige stokkien Stellingwarf. Zo was o.e. al et begin te zien van de bluui van de orchidenen, die eerdaegs mit mekeer et veld weer van een lilawitte kleur veurzien zullen. Ommedaenken was d’r ok veur de Wetering die an de zuudkaante van et Zaandhuzerveld te vienen is; vermoedelik is dat van hiel vroeger een ziedstroom van de revier De Lende. Veurdat de kuier in et Zaandhuzerveld begon wodde liekewel eerst nog even de Bekhofschaans bi’j Berkoop bezocht.

De kursus wodde dit jaor in de Hoolten Klinte in Appelsche holen. An et aende van de exkursie rikte kursusleider Henk Bloemhoff de kursisten een ‘Bewies van mitdoen’ uut. De kursusleiding beston dit keer behalven uut Geert Lantinga en henk Bloemhoff uut Mark van Veen.

Et doel is dat de kursus in november opni’j uut aende gaon zal, mar dan in de dörpen Oolde- en Ni’jlaemer.

 

Share