Mit de sutelaktie gaot et poerbest!

Nao vier suteldaegen dot wel blieken dat et mit de sutelaktie dit jaor hiel goed gaot. Mit mekeer verkochten de sutelders al veur € 6.700,- an boeken, kelenders en cd’s. Toppers in de verkoop bin de spreukekelender en et boek over de Stellingwarver gemientewaopens, mar ok et zowat uutverkochte boek ‘De Friese Waterlinie’ dot et best. Ok et anbod van de drie Lenderoutegidsen veur € 20,00 bliekt een schot in de roze.

D’r wodt dit jaor nog suteld op woensdag 20 september en maendag 25 september, daornao verdwienen de krojen weer veur zowat een jaor naor de zoolder van et SSR-gebouw.

Opni’j filmopnaemen bi’j Stellingwarver Schrieversronte

  

Zaoterdag 16 september wodden d’r bi’j de Schrieversronte opni’j filmopnaemen maekt. Now veur een promosiefilmpien Stellingwarfs t.b.v. een warkwinkel tael-meziek binnen et vak Hiemkunde et basisonderwies. Annemieke Jager (12) uut Berkoop vertelt daorin o.e. over mooie Stellingwarver woorden zoas ‘babbelegoegies’. Kameraman was Patrick Hoving (rechts, student Minerva Grunningen), regieassistent was Bas van Domburg (theaterman en muzikaant, Diever).

Aovend mit Ferdinand de Jong en Klaas Dijkstra

  

Ferdinand de Jong (links, eigen foto) en Klaas Dijkstra (foto: Sietske Bloemhoff) zorgen tegere veur de vuufde gezaemelike literaire aovend Schrieversronte en Fryske Krite Oosterwoolde

Op vri’jdag 22 september is d’r in De Miente in Oosterwoolde de jaorlikse literair-kulturele aovend van de Stellingwarver Schrieversronte en de Fryske Krite van Oosterwoolde. Dit keer komt vanuut de Friese hoeke schriever Ferdinand de Jong uut Drachten veurlezen en vertellen uut eigen wark. Veur de Stellingwarver inbreng zorgt Klaas Dijkstra van Langedieke; hi’j zal verhaelen veurlezen uut et boek ‘Daegelikse dinkies’ van Klaas van der Weg (1915 – 1995) uut Ni’jtriene.

De gezaemelike aovend, die alweer veur de vuufde keer holen wodt, is de ofsluting van de Stellingwarver sutelaktie en de Friese boekemaond en voldot alle keren bi’j et pebliek ommeraek goed.

De aovend begint om 20.00 ure. De toegangspries is veur leden van de Krite en de Schrieversronte € 6,00, eren betaelen € 7,50.

In de grote stoeve en ere verhaelen uut Appelsche

 

SSR-veurzitter KLaas van Weperen overhaandigt et eerste exemplaor van et ni’je boek an Wiebe de Jong. Links Overd-redakteur Jannes Westerhof, die de verhaelen veur et boek mit uutzocht (Foto: Lenus v.d. Broek)

Deensdagmorgen 12 september tuugden Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen en Jannes Westerhuis, hi’j is redakteur van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend, tegere naor Et Vene. Daor woont sund jaor en dag schriever Wiebe J. de Jong, die liekewel van oorsprong van Appelsche komt. Al weer flink wat jaoren leden schreef De Jong verhaelen over zien herinnerings an et oolde Appelsche. Mar hi’j schreef doe ok de verhaelen op van zien pake, die die verhaelen weer heurd hadde van die zien pake. De overooldpake van Wiebe de Jong was eertieds scheper in Appelsche, zodat flink wat verhaelen over zien erverings in et veld gaon. Soms kommen in die verhaelen ok aorige volkskundige elementen veur, die ze om die reden nóg aoriger maeken. Al die verhaelen bin kotleden bundeld en bin now in boekvorm verschenen. De Jong, die eerdaegs 90 jaor wodt, bleek ommeraek bliede te wezen mit et boek, zo bleek wel doe hi’j uut hanen van Van Weperen et eerste exemplaor kreeg. De verhaelen blieven ommes zo in omloop en geven een weerdevol beeld van et Appelsche van eertieds.

Veur de mooi omslagfoto zorgde Gonnie Veldhuizen. Daor is de grote stoeve op te zien, een oolde benaeming veur de Kaele Dunen. Veur et omslag en de vormgeving zorgde Sietske Bloemhoff.

 

 

EERSTE STELLINGWARVER FILM: DAOR KLEPT DE KLOKKE WEER

De filmcrew bi’j de Bruntingerhof, een boerderi’je uut de 16e ieuw, in Orvelte (foto: Henrieke Kruise)

Eerste regie-assistent Marco Zeegers (links) en een groep figuraanten bi’j de karke van Berkoop (foto: Lenus v.d. Broek)

In de twiede helte van juli wodden de opnaemen maekt veur de film ‘Daor klept de klokke weer’. Et verhael in de film is een bewarking van et boek dat in 1959 schreven wodde deur meester H. Hoogeveen van Oosterwoolde. Vuuftig jaor laeter wodde et boek ‘Daor klept de klokke weer’ in et Stellingwarfs vertaeld deur onderwiezer Hans Koopmans van Oosterwoolde. Et gaot over de periode dat Stellingwarf nao veul striederi’je zien vri’jhied veurgoed kwietraekte. Dat gebeurde in september 1500 doe veldheer Wilwold von Schaumburg bi’j Berkoop in opdracht van Hertog Albrecht van Saksen zien tenten opsleug. Die mos mit zien leger van 1500 man de stried angaon mit de laeste verzetsgroepen van Stellingwarf, alliend dat gebied hadde keuning Maximiliaan nog niet erkend. De Friese gebieden weren doe al overstag gaon, zodat Stellingwarf et laeste gebied was dat streed tegen de overheersing deur de Saksers. Mar uuteindelik raekt ok Stellingwarf zien vri’jhied kwiet en wodt een grieteni’je van Frieslaand. In 1517 wodt de grieteni’je verdield in Oost- en West-Stellingwarf.

Kleraosie-adviseur en -maekster Henrieke Kruise (Grunningen) en heufdrolspeulder Dirk Nijk uut Wolvege

Drie van de vier heufdrolspeulders en de regisseur; v.l.n.r.: Evert Pultrum (Wolvege), Thomas Rovers, Emma Winter (Wolvege) en Lute Wedekind (Berkoop) 

Veul hulpe kwam d’r ok van ‘De ridders van Frieslaand’ uut Wierum. Zi’j speulden niet alliend mit, mar van heur wodden ok flink wat Middelieuwse attributen liend

Twie ridders en Franke (Lute Wedekind)

An de film deden flink wat speulders en figuraanten mit. Die meldeden heur nao een oproep in de kraanten daorveur an. De heufdrollen weren veur Dirk Nijk (Wolvege), Lute Wedekind (Berkoop), Emma Winter (Wolvege) en Evert Pultrum (Wolvege). Daornaost deden d’r uut tal van Stellingwarver dörpen figuraanten an mit, mar wodden d’r bi’jglieks ok ridders inhuurd van ‘De ridders van Friesland’ uut Wierum.

Links regisseur Thomas Rovers (Grunningen) en kameraman David Koster (filmakedemie Amsterdam)

Theorie…

en praktiek: grimeren op ‘e Delleboersterheide; v.l.n.r. Baukje Oosten, Lute Wedekind, Emma Winter en Kiena Bouwer

Regisseur van de film is Thomas Rovers uut Grunningen, et kamerawark wodt verzorgd deur David Koster (filmakedemie Amsterdam), eerste regieassistent is Marco Reekers (Amsterdam), Jeroen Klokgieters (Amsterdam) en Roelof-Jan Kruise uut Grunningen. Et geluud wodde verzorgd deur Serge Epskamp van Zaandhuzen; hi’j gaot de kommende tied ok zorgen veur de filmmeziek. De middelieuwse kleren bin ontwurpen en maekt deur Henrieke Kruise uut Grunningen, zi’j zorgde ok veur de juuste anklieding van de verschillende lekaosies. De technische ploeg kreeg ondersteuning van Hendrik Betten, Hendrik Fokkema, Jaap Elzenaar, Hans Koopmans en Hans Salverda. Veur et grimeerwark zorgden Kiena Bouwer, Baukje Oosting en Albertha Zwaagstra. De catering wodde verzorgd deur Gerrie en Kees Koopstra. en Ineke Oudshoorn.

Serge Epskamp (links) nemt et geluud van et kleppen van de klokke (deur Hendrik Betten) op; rechts regisseur Thomas Rovers

Op verschillende plakken wodden opnaemen maekt. De eerste twie daegen gebeurde dat in et Drentse Orvelte, daornao wodde d’r opneumen in et Puntersbossien tussen Makkinge en Else, bi’j de karke van Berkoop, an de Harken in Makkinge, op ‘e Delleboersterheide, in en om kesteel Olt Stoutenburgh in Blesdieke, op en bi’j et karkhof van Ni’jberkoop en bi’j de Schaopedobbe.

In et Puntersbossien tussen Makkinge en Else (foto’s Jaap Elzenaar):

    

In en om kesteel Olt Stoutenburgh in Blesdieke:

De kommende tied zal Serge Epskamp speciaole filmmeziek schrieven en zorgt Henrieke Kruise veur illestraosies die bepaolde dielen uut et verhael ondersteunen zullen. Bi’j die illestraosies wo’n verbienende teksten inlezen, dat zal gebeuren deur Femmie van Veen. Daornao zal de film nog monteerd wodden; daorveur zorgt Marco Zeegers i.s.m. Thomas Rovers.

Et doel is dat de première van de film in jannewaori 2018 wezen zal. Daornao wodt de film vertoond in een viertal plakken in de beide Stellingwarven en wodt hi’j beschikber stel dan et onderwies.

(De foto’s waor niet de naeme van de maeker bi’j staot bin van Sietske Bloemhoff)