Ni’je dichtbundel van Johan Veenstra

Op vri’jdag 28 juli komt et ni’je boek van Johan Veenstra uut tiedens een Kulturele Aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Iederiene is van hatte welkom. De toegang is vergees.

Et gaot om de dichtbundel De overkaant van et waeter. Et eerste exemplaor wodt deur de schriever/dichter anbeuden an de Drentse dichteresse Ria Westerhuis. Westerhuis en Veenstra lezen beidend op die aovend ok veur uut eigen wark en ze wo’n interviewd deur Tonko Ufkes die in et Westerkertiers schrift. De meziek wodt verzorgd deur Serge Epskamp uut Zaandhuzen, die in et Aachterhoeks zingt. Et belooft zodoende een mooie en ofwisselende aovend te wodden. De dichter signeert zien ni’je bundel die aovend mit groot genoegen!

De overkaant van et waeter is de laeste dichtbundel van Johan Veenstra. In disse bundel staon hiele persoonlike gedichten over de meensken die kleur an zien leven geven hebben: zien moeder, onbekende vader, halfbreur en kammeraod. En netuurlik gedichten over himzels, zien dörp en zien oolde huus.

Johan Veenstra dicht over de dingen daor et in et leven echt op ankomt: liefde en genegenhied. Mar ie ontkommen now ienkeer niet an zeerte en gemis. De dichter dust kwetsber te wezen. Hi’j lat de lezer in zien leven toe en schrift daor sfeervol en mankeliek over in de tael van zien hatte. We leren een zo staorigan oolder woddende man kennen, zien dromen, twiefels en verlangsten. De overkaant van et waeter is beeldende poëzie mit een grote zeggingskracht. De bundel slöt as et waore an bi’j de (diels) autobiografische romans Een brogge van glas (2006) en Een vrouw van ivoor (2015).

Et boek wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte, et omslag is maekt deur Sijtze Veldema/Stilet Vormgeving, Dwingel. Et betreft een ienmaolige eksklusieve oplaoge van 350 exemplaoren in een had omslag. Deur een subsidie van de Douwe Kalma Stifting en de Johan Veenstra Stichting kan de verkooppries lege hullen wodden. De bundel kost zodoende mar een tientien.

Tiedens de hiele Eupen Stal zit Johan Veenstra mit zien dichtbundel in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Daor bin ok foto’s te bekieken die verschillende fotografen bi’j vuuf gedichten uut de bundel maekt hebben.

De overkaant van et waeter mag dan de laeste dichtbundel van Johan Veenstra wezen, et is niet zien laeste boek. Et is de bedoeling dat in 2018 een ni’je roman van him uutkommen zal.

(Foto: Sietske Bloemhoff)

Share

Op exkursie naor et Zaandhuzerveld

  

  Foto’s: Lenus v.d. Broek

Mit een unieke exkursie in et Zaandhuzerveld wodde maendagaovend de kursus ’Stellingwarfs veur beginners’ ofsleuten. Exkursie- en kursusleider Geert Lantinga vertelde over de biezunderheden en geschiedenis van dit prachtige stokkien Stellingwarf. Zo was o.e. al et begin te zien van de bluui van de orchidenen, die eerdaegs mit mekeer et veld weer van een lilawitte kleur veurzien zullen. Ommedaenken was d’r ok veur de Wetering die an de zuudkaante van et Zaandhuzerveld te vienen is; vermoedelik is dat van hiel vroeger een ziedstroom van de revier De Lende. Veurdat de kuier in et Zaandhuzerveld begon wodde liekewel eerst nog even de Bekhofschaans bi’j Berkoop bezocht.

De kursus wodde dit jaor in de Hoolten Klinte in Appelsche holen. An et aende van de exkursie rikte kursusleider Henk Bloemhoff de kursisten een ‘Bewies van mitdoen’ uut. De kursusleiding beston dit keer behalven uut Geert Lantinga en henk Bloemhoff uut Mark van Veen.

Et doel is dat de kursus in november opni’j uut aende gaon zal, mar dan in de dörpen Oolde- en Ni’jlaemer.

 

Share

Veul belangstelling veur Symposium 1517 – 2017

  

Zoe’n 75 personen maekten vri’jdagmiddag in et MFA van Berkoop et biezundere Symposium 1517-2017 mit. Dit symposium was op de eerste officiële dag van de viering van 500 jaor Oost-Stellingwarf. Ongeveer toegeliekertied gong in Oosterwoolde een tocht mit Oldtimers uut aende mit o.e. burgemeester Oosterman as iene van de dielnemers. Rond drie ure kwam die tocht deur Berkoop, en nam de burgemeester van Oostaende et eerste exemplaor in ontvangst van et ni’je boek Rentmeestersrekens van Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westdaende dat schreven wodde deur Jerem van Duijl, Sjoerd Galema en Henk Bloemhoff. De Rentmeestersrekens van 1524-1531 bin belangrieke geschriften uut de eerste tied van de gemienten Oost- en West-Stellingwarf, die eerder as grieteni’jen anduded wodden. In zien reaktie gaf Harry Oosterman an niet alliend as burgemeester, mar ok as historikus, slim inneumen te wezen mit dit ni’je boek. Hi’j keek d’r naor uut om et boek zo gauw meugelik te lezen, leut hi’j weten. Veur de prissentaosie hadde Henk Bloemhoff in zien inleiding al verteld over dit biezundere onderwarp; de geschriften bin now veur et eerst veur iederiene toegaankelik.

  

Et symposium begon mit een lezing van Meindert Schroor over de periode van et Stellingwarver gebied vanof 1309 t/m 2017. Was et gebied eerder een redelik zelsstaandig gebied, rond 1500 kwam daor een aende an. In 1517 wodde et opdield in Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende.

  

Nao een optreden van Marita Kruijswijk en Marian Nesse (et duo Marianta) die veur prachtige Middelieuwse meziek zorgden was et toe an de dadde lezing. Die wodde verzorgd deur Jelle Terluin, deskundige op et gebied van de heraldiek, mar ok kenner van de femilie Lyclama à Nijeholt. Van die femilie weren in vroeger tieden nogal wat leden grietman in de Stellingwarven.

Oost-Stellingwarf: nommer iene van netuurgemienten in Frieslaand

  

In de vierde lezing vertelde Michiel Herweijer – hi’j is in et daegeliks leven o.e. direkteur-siktaoris van de Noordelike Rekenkaemer – over wat de Stellingwarven deur de jaoren henne as gebied typeert. Herwijer gaf an dat zien onderzuuk lange niet volledig west was en dat hi’j hoopte dat hi’j mit zien verhael eren enthousiast maeken zol veur veerder onderzuuk. Opvalend nuumde Herweijer de toch wel redelik konstante keuze angaonde de politieke richting van de Stellingwarvers tot rond 2000. Tot die periode hadde toch mit naeme de PvdA de grootste anhang en dus ok bestuurders. Opmarkelik nuumde hi’j dat in oonze regio nao de Twiede Wereldoorlog hiel vlot alle krotten die d’r nog weren opruumd wodden. Biezunder is butendat dat Oost-Stellingwarf de grootste netuurgemiente van Frieslaand is, de eilanen daorbi’j niet mitrekende. Deur et Fochtelervene en et Drents-Friese Woold bestaot zoe’n 20% van et gebied uut netuur. West-Stellingwarf is nao Kollumerlaand en Opsterlaand de vierde, mit 10%.

Bundel mit vier lezings

  

Dagveurzitter was oold-veurzitter van de SSR Ype Dijkstra; et symposium wodde orgeniseerd deur de Historische Vereniging Appelsche e.o., de Historische Vereniging Oosterwolde e.o., de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. en de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. De vier lezings verschienen mit een schoffien in een bundel, die krek as et symposium financieel meugelik maekt wodt deur de gemiente Oost-Stellingwarf.

FOTO’S: LENUS V.D. BROEK

 

Share

Drie ni’je bestuursleden Stellingwarver Schrieversronte

V.l.n.r.: Geertje Otten, Klaas van Weperen en Akkie Zeilstra

Tiedens de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte op 18 meie wodde ofscheid neumen van de bestuursleden Peter Riksma (Zaandpol) en Jan Baas (De Oosterstreek). Beide bestuursleden weren neffens et huushooldelik riegelment nao zes jaor oftredend en niet herkiesber. Et laeste jaor was Jan Baas plaetsvervangend veurzitter omreden nao et ofscheid van Ype Dijkstra in 2016 – Dijkstra was doe negen jaor veurzitter west – een vakketure ontstaon was. De ni’je bestuursleden bin Geertje Otten uut Uffelte (van vroeger van De Hoeve), Akkie Zeilstra uut Raevenswoold en Klaas van Weperen uut Oosterwoolde. Van Weperen wodde benuumd as veurzitter van de stichting.

  

Plv. veurzitter Jan Baas bedaankt bestuurslid Peter Riksma veur die zien jaorenlange inzet veur de SSR; bestuurslid Hendrik Fokkema daankt Jan Baas veur zien jaoren as bestuurslid en veural ok veur zien grote inzet as plaetsvervangend veurzitter

De agenda wodde vlot deurwarkt; angaonde de jaorverslaegen weren d’r gien op- of anmarkings en ok bi’j de rondvraoge kwam d’r niks op ’e bodden.

V.l.n.r.: oold-veurzitter Ype Dijkstra, veurzitter Klaas van Weperen en plaetsvervangend oold-veurzitter Jan Baas

Nao et schoft vertelde Henk Bloemhoff as bestuurslid van SONT (Streektaelorgenisaosie Nedersaksisch Taelgebied) over de staand van zaeken angaonde de veerdere erkenning van et Nedersaksisch en dus ok et Stellingwarfs. Op et mement wodt warkt an een veerdere Nederlaanse erkenning van et Nedersaksisch; de verwaachting is dat ien en aander nao de zommer veur mekaander wezen zal. Sund 1995 is et Stellingwarfs al erkend onder diel 2 van et Europees Haandvest veur minderhiedstaelen.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Share

De Stellingwarver Rentmeestersrekens in drok

De Rentmeestersrekens van 1524-1531 bin belangrieke geschriften uut de eerste tied van de gemienten Oost-Stellingwarf en West-Stellingwarf, die eerder as grieteni’jen anduded wodden.

De grietmannen mossen verschillende soorten  inkomsten en uutgiften sekuur prissenteren in heur rekens en daor mossen ze jaorliks mit naor de Rentmeester-Generaol in Liwwadden, om ien en aander op te leveren en te bespreken. Behalve waor ze geld veur inbeurden en waor ze geld an uutgavven lees ie in de rekens ok over alderhaande belangrieke taeken. Zoas de dörpen inspekteren of de bewaopening wel voldoende was, meensken beboeten die een overtreding of misdrief begaon hadden, zorgen veur goed onderhoold van wegen, en al zo meer. Riegelmaotig ok mossen ze meensken oppakken en vaastezetten, en eventueel overleveren an et gezag in Liwwadden.

De rekens bestonnen an now toe allienig in heur oorspronkelike vorm, en dus in origineel haandschrift. Dat is slim lastig te lezen, mar op 19 meie verschienen ofschriften van beide rekens in drok, dus in ‘gewone letters’. Uutgever Stellingwarver Schrieversronte maekt zo een belangrieke bron beschikber veur sneupers en specialisten op et terrein van oonze vroege 16de-ieuwse geschiedenis. De Schrieversronte vreug en kreeg daorveur uteraord mitwarking van inkelde specialisten.

Een peer kundige kenners van oold schrift wodden bereid vunnen om de geschriften  te ‘traanskriberen’.  Heur wark was al een posien klaor en verschient bi’jkotten  in een boekwark van 127 blz. Disse specialisten bin Jerem van Duijl, as promovendus bi’j de universiteit van Leiden doende mit onderzuuk naor de eventaoris van et Huus van de Duutse Orde. Van Duijl zorgde veur de traanskriptie van Stellingwarf-Oostaende. Sjoerd Galema is specialist (vri’jwilliger) an et Regionaal Archief Zutphen. Hi’j maekte een ofschrift van de rekens van Stellingwarf-Westaende. Pensioneerd taelonderzuker Henk Bloemhoff koördineerde en zorgde veur een kotte inleiding. Et eerste exemplaor van et ni’je boek wodt tiedens et Symposium 1517-2017 (op 19 meie in Berkoop) uutrikt an burgemeester Harry Oosterman. De pries van de uutgifte is € 15,-  De oplaoge is beparkt.

 

Share