‘Omme duisterheyt der vergeteniss’ veur borgemeister Van de Nadort

Et eerste exemplaor van et spiksplinterni’je geschiedenisboek ‘Omme duisterheyt der vergeteniss’, mit de vier lezings van et symposium Oost- en West-Stellingwarf 500 jaor, wodde oflopen donderdag deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen uutrikt an borgemeister André van de Nadort van West-Stellingwarf. Dat gebeurde tiedens zien kennismaekingsbezuuk an de uutgever van et boek, de Stellingwarver Schrieversronte.

Et symposium wodde hullen in de meimaond van 2017. Meindert Schroor vertelt over de middelieuwse geschiedenis mit et oge op de greenzen van et gebied in die tied, Henk Bloemhoff brengt et pebliek bi’j de meensken uut de eerste vuuftien jaor nao de opdielinge in 1517 en geft ok ommedaenken an de schrieftael, Jelle Terluin brengt een mooi beeld van de grietmannen uut de femilie Lycklama à Nijeholt, en Michiel Herweijer gaot in op ‘e geschiedenis nao WO II. Hi’j beschrift daorbi’j een meerlaogige identiteit.

Et boek is een uniek en boeiend gehiel van lezings, ri’j an kaorten, tekenings en aandere plaeties. Fermaot: A-4, tal blz.: 80. Iene van de lezings is in et Stellingwarfs, de eren bin in et Nederlaans.

Foto: Sietske Bloemhoff

The Lion Rules winnen Stellingwarfs Meziekfestival

The Lion Rules (foto: Lenus v.d. Broek)

Zaoterdagaovend 18 november wun et duo The Lion Rules et Stellingwarfs Meziekfestival 2017 mit et lied ’Op tied weer thuus’. De tekst van et winnende lied wodde schreven deur Harmen Houtman, wiels Yska de Leeuw veur de meziek zorgde. De jury was liekewel ok vol lof over alle ere lieties die in anmarking kwammen veur de pries, zo bleek wel uut de woorden van juryveurzitter Wim Hunneman. De jury beston veerder uut Philomène Bloemhoff en Appie van Riesen.

  

Et Stellingwarfs Meziekfestival was veur de twiede keer in De Miente in Oosterwoolde. Roem tachtig bezukers zorgden mit mekeer veur een geweldige sfeervolle muzikaole aovend. Opvalend was opni’j de verscheidenhied in genres daor de dielnemers mit mekeer veur zorgden. Nedersaksische troebadoer Serge Epskamp eupende de aovend mit prachtige luusterlieties in et Stellingwarfs, Aachterhoeks en Drents. Veul wardering was d’r veural veur zien ni’jste lied ‘Dat van die twie peerden’, zien vertolking van et verhael over de twie verdwenen peerden van Ni’jberkoop halverwege de 19e ieuw. Nao him was et de beurt an The Lion Rules, die een zeuvental lieties heuren leuten. Jeannette Roeles en Yska de Leeuw, die tegere dit duo vormen, treden overal in et laand op en leuten een deursnee heuren van heur slim ofwisselende rippertoire van Engelse én Stellingwarver lieties.

  

Nao et schoft zong et koor Elser Smart uut Else niet alliend smatlappen, die ze op een haost kabberetachtige wieze heuren én zien laoten, mar ok een flink tal Stellingwarver lieties. Sommigen daorvan bin al wat oolder, mar d’r weren ok ni’je lieties bi’j, waorvan de teksten schreven wodden deur koorlid Ineke Oudshoorn. De aovend wodde ofsleuten mit een gelegenhiedsoptreden van de muzikaole kammeraoden Fons Jörgen en Remy Tjassing. Heur optreden maekte grote indrok mit naeme vanwegens heur arg goed op mekeer ofstemde zang en gitaarspul.

De prissentaosie was opni’j, op heur eigen enthousiaste wieze, in goeie hanen van Anna Span. Et festival wodde opneumen deur de lekaole omroep Odrie; de kommende tied zullen dielen d’r van uutzunnen wodden. Et festival is een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte en wodt orgeniseerd deur een speciaole warkgroep, die uut Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemhoff bestaot.

Et Stellingwarfs Meziekfestival wodt ankem jaor opni’j holen in De Miente in Oosterwoolde, et is dan op zaoterdag 17 november.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Prof. dr. Guus Borger: ‘Geschiedenis is belangrijk voor de toekomst’

  

Links: perf. dr. Guus Borger. Rechts: een zael vol belangstellenden (foto’s Lenus v.d. Broek)

‘Geschiedenis is belangrijk voor de toekomst’; dat zee emeritus hoogleraar in de historische geografie Guus Borger uut Amsterdam naor anleiding van et verschienen van et boek ’Veldnaemen van Oosterwoolde’. In zien toespraoke roemde Borger mit naeme de verni’jing van wetenschoppelik onderzuuk daor de auteurs van et boek Dennis Worst en Henk Bloemhoff veur zorgden. De onderzuukskombinaosie verklaoring veldnaemen (Bloemhoff) mit de geschiedenis en vegetaosie van et gebied daor de veldnaemen optekend wodden (Worst) is een verni’jingsslag in et wetenschoppelik onderzuuk op dit gebied, en daor het de heer Borger veul wardering veur, zo leut hi’j weten. ‘Geschiedenis is belangrijk voor de toekomst’, zo gaf Borger veerder an. En dat moet niet alliend dreugen wodden deur de politici van een regio, mar ok deur de bewoners zels, neffens him. Dat de gemienschop van Oosterwoolde d’r mit veur zorgde dat disse uutgifte op 20 oktober verschienen kon nuumde hi’j hiel arg mooi.

Et ni’je boek is uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte. Ien en aander wodde meugelik deur de al jaorenlange goeie saemenwarking tussen de SSR en de Historische Verieninge van Oosterwoolde. Tegere zorgden de beide instaansies d’r veur dat disse uutgifte ok financieel meugelik wodden kon.

Et eerste exemplaor van et ni’je boek wodde overhaandigd an wethoolder Henk v.d. Boer van Oost-Stellingwarf deur HVO-veurzitter Jan Russchen (foto: Lenus v.d.Broek)

Et boek verscheen tiedens een symposium rond et onderwarp van et boek in et kader van 500 jaor Oost-Stellingwarf. Et eerste exemplaor wodde deur HVO-veurzitter Jan Russchen uutrikt an wethoolder Henk van de Boer van Oost-Stellingwarf. Ok de wethoolder bleek in zien reaktie et belang van dit soorte van onderzuuk in te zien en hadde veul wardering veur et initiatief. Veur himzels nuumde de wethoolder de uutleg van iene van de naemen die in de lezing van Henk Bloemhoff nuumd wodde slim interessaant. De pake van Van de Boer kwam van ‘Kuinre’ en die hadde et ok altied over ‘De Kuunder’, zo gaf hi’j an.

  

Lezings weren d’r o.e. deur dr. Rudolf Ebeling en drs. Dennis Worst (foto’s: Lenus v.d. Broek)

Tiedens et symposium weren d’r lezings van dr. Henk Bloemhoff (taelkundige) die ingong op et veldnaeme-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte, dr. Rudolf Ebeling (oold-docent naemkunde RU Grunningen), perf. dr. Guus Borger en drs. Dennis Worst, die vertelde over et onderzuuk naor de historische geschiedenis van et laandschop rond Oosterwoolde.

Drokke tieden veur Grote Zael SSR

    

1. Kees Koopstra (links), Hendrik Betten en Gerrie Koopstra rumen de laeste deuzen mit boeken van de sutelaktie op. De daegen d’r nao brochten ze alledrieje ok nog tal van bestellings veur de SSR rond

2. In et Stellingwarfs konverseren zoas in de lessen van Juf Ageeth Bos tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag 

3. De warkwinkel Stellingwarver gedichten – meziek kan uut aende gaon! 

Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte is d’r altied een hoop te doen, dat is vanzels wel bekend. Mar dit jaor is de Grote Zael wel hiel vaeke in gebruuk veur alderhaande verschillende aktiviteiten. In et veurjaor was d’r de tentoonstelling mit wark van Annie Ligthart (Oosterwoolde) en Jeltje Baas (De Oosterstreek). Mitien daornao was et tied veur Eupen Stal (van 29 juli tot en mit 27 augustus), en doe die goed en wel opruumd was wodde de zael klaormaekt veur de jaorlikse sutelaktie die op 4 september uut aende gong. Op woensdagmorgen 26 september wodden de laeste boeken, kelenders en cd’s oppakt (foto 1), want de zael mos middags weer bruukt wodden veur de jaorlikse hiemkundemiddag veur de leerkrachten van et basisonderwies (foto 2). Die weren nog mar amper de deure uut of de zael wodde inricht veur de warkwinkel Stellingwarver gedichten – meziek, die de kommende tied geven wodden zal an de leerlingen van groep 4 van 18 Stellingwarver basisschoelen (foto 3).  Tussendeur wodt d’r in de zael vanzels ok ‘gewoon’ vergeerderd en holen de meensken van et Dörpsarchief Berkoop d’r om de 14 daegen heur warkaovend.

Foto’s: Sietske Bloemhoff

 

 

Mit de sutelaktie gaot et poerbest!

Nao vier suteldaegen dot wel blieken dat et mit de sutelaktie dit jaor hiel goed gaot. Mit mekeer verkochten de sutelders al veur € 6.700,- an boeken, kelenders en cd’s. Toppers in de verkoop bin de spreukekelender en et boek over de Stellingwarver gemientewaopens, mar ok et zowat uutverkochte boek ‘De Friese Waterlinie’ dot et best. Ok et anbod van de drie Lenderoutegidsen veur € 20,00 bliekt een schot in de roze.

D’r wodt dit jaor nog suteld op woensdag 20 september en maendag 25 september, daornao verdwienen de krojen weer veur zowat een jaor naor de zoolder van et SSR-gebouw.