Opni’j filmopnaemen bi’j Stellingwarver Schrieversronte

  

Zaoterdag 16 september wodden d’r bi’j de Schrieversronte opni’j filmopnaemen maekt. Now veur een promosiefilmpien Stellingwarfs t.b.v. een warkwinkel tael-meziek binnen et vak Hiemkunde et basisonderwies. Annemieke Jager (12) uut Berkoop vertelt daorin o.e. over mooie Stellingwarver woorden zoas ‘babbelegoegies’. Kameraman was Patrick Hoving (rechts, student Minerva Grunningen), regieassistent was Bas van Domburg (theaterman en muzikaant, Diever).

Aovend mit Ferdinand de Jong en Klaas Dijkstra

  

Ferdinand de Jong (links, eigen foto) en Klaas Dijkstra (foto: Sietske Bloemhoff) zorgen tegere veur de vuufde gezaemelike literaire aovend Schrieversronte en Fryske Krite Oosterwoolde

Op vri’jdag 22 september is d’r in De Miente in Oosterwoolde de jaorlikse literair-kulturele aovend van de Stellingwarver Schrieversronte en de Fryske Krite van Oosterwoolde. Dit keer komt vanuut de Friese hoeke schriever Ferdinand de Jong uut Drachten veurlezen en vertellen uut eigen wark. Veur de Stellingwarver inbreng zorgt Klaas Dijkstra van Langedieke; hi’j zal verhaelen veurlezen uut et boek ‘Daegelikse dinkies’ van Klaas van der Weg (1915 – 1995) uut Ni’jtriene.

De gezaemelike aovend, die alweer veur de vuufde keer holen wodt, is de ofsluting van de Stellingwarver sutelaktie en de Friese boekemaond en voldot alle keren bi’j et pebliek ommeraek goed.

De aovend begint om 20.00 ure. De toegangspries is veur leden van de Krite en de Schrieversronte € 6,00, eren betaelen € 7,50.

In de grote stoeve en ere verhaelen uut Appelsche

 

SSR-veurzitter KLaas van Weperen overhaandigt et eerste exemplaor van et ni’je boek an Wiebe de Jong. Links Overd-redakteur Jannes Westerhof, die de verhaelen veur et boek mit uutzocht (Foto: Lenus v.d. Broek)

Deensdagmorgen 12 september tuugden Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen en Jannes Westerhuis, hi’j is redakteur van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend, tegere naor Et Vene. Daor woont sund jaor en dag schriever Wiebe J. de Jong, die liekewel van oorsprong van Appelsche komt. Al weer flink wat jaoren leden schreef De Jong verhaelen over zien herinnerings an et oolde Appelsche. Mar hi’j schreef doe ok de verhaelen op van zien pake, die die verhaelen weer heurd hadde van die zien pake. De overooldpake van Wiebe de Jong was eertieds scheper in Appelsche, zodat flink wat verhaelen over zien erverings in et veld gaon. Soms kommen in die verhaelen ok aorige volkskundige elementen veur, die ze om die reden nóg aoriger maeken. Al die verhaelen bin kotleden bundeld en bin now in boekvorm verschenen. De Jong, die eerdaegs 90 jaor wodt, bleek ommeraek bliede te wezen mit et boek, zo bleek wel doe hi’j uut hanen van Van Weperen et eerste exemplaor kreeg. De verhaelen blieven ommes zo in omloop en geven een weerdevol beeld van et Appelsche van eertieds.

Veur de mooi omslagfoto zorgde Gonnie Veldhuizen. Daor is de grote stoeve op te zien, een oolde benaeming veur de Kaele Dunen. Veur et omslag en de vormgeving zorgde Sietske Bloemhoff.

 

 

Veul belangstelling veur boek over de Stellingwarver gemientewaopens

Et eerste exemplaor van et ni’je boek was veur de heer Rudolf J. Broersma van de Rie foar de Fryske Heraldiek (foto Lenus v.d. Broek)

Veurofgaonde an de prissentaosie van et boek ‘De raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven’ konnen de bezukers an de aovend luusteren naor twie interessaante lezings. Veur de eerste zorgde historikus Cor Trompetter uut Wolvege; hi’j hul een beschouwing over de zin en onzin van herdaenken. N.a.v. zien interessaante kiek op die zaeke kwammen d’r aorig wat reakties uut de zowat volle bovenzael van hotel-resteraant Lunia in Berkoop. De twiede lezing was veur rekening van Jelle Terluin uut Beetsterzwaog, hi’j is een deskundige op et gebied van de heraldiek en hul een interessaante inleiding over de geschiedenis van mit naeme de griffioen in de gemientewaopens van de beide Stellingwarven. Terluin verwees in zien verhael mit riegelmaot naor et boek dat mitien nao zien lezing prissenteerd wodde.

In de midden auteur Frans Wuijts, naost him Jelle Terluin en Cor Trompetter (foto: Lenus v.d. Broek)

Nao een inleidend verhael deur siktaoris Hendrik Fokkema van de Stellingwarver Schrieversronte – Fokkema vervong veurzitter Klaas van Weperen die ere verplichtings hadde – overhaandigde auteur Frans Wuijts et eerste exemplaor van zien ni’je boek an de heer Rudolf J. Broersma, ok deskundige op et gebied van de heraldiek en o.e. lid van de Rie foar Fryske Heraldiek. Broersma hadde tiedens et schrieven an et boek Wuijts mit raod en daod bi’jstaon, en daorveur weren auteur en uutgever him slim erkentelik.

Et twiede exemplaor wodt an de auteur overhaandigd deur Hendrik Fokkema, siktaoris van de Stellingwarver Schrieversronte (foto: Lenus v.d. Broek)

Et twiede exemplaor van et boek wodde uutrikt an de auteur zels, wiels et dadde naor de Bauke Visser Koenders, de vormgever van et mooi uutvoerde boek, gong. Et vierde exemplaor was veur burgemeester Harry Oosterman van Oost-Stellingwarf die een veurwoord in et boek schreven het.

Et ni’je boek is alweer de 177e uutgifte van de stichting Stellingwarver Schrieversronte uut Berkoop.

Meertaelighied in Corrèze

Henk en Philomène Bloemhoff zaggen een schoffien leden in Frankriek weer een mooi veurbeeld van twietaelighied. Dit keer in et Fraanse depattement Corrèze. De gemiente Curemonte wodt anduded in et Fraans, mit daoronder de naeme in et Occitaans, een streektael die nog altied bruukt wodt.