Mien wark is streektael

Op de Friestaelige webstee www.itnijs.nl bin drie meensken in gesprek over heur ni’je baene in de streektael.  Ok de ni’je direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte Abel Darwinkel praot mit, al dot hi’j dat nog niet in et Stellingwarfs, mar in zien memmetael, et Noord-Drents.

Aj’ hier https://www.itnijs.frl/2021/02/fideo-myn-berop-is-streektaal/ klikken, kuj et filmpien bekieken…