Stellingwarver Boekeweken, weke 2

Negen weken lange is d’r alle weken een biezunder anbod van Stellingwarver boeken. In disse twiede weke gaot et om een mooi anbod dat zeker veur de inwoners van Donkerbroek en omgeving slim antrekkelik is. Want wie tussen 21 en 28 september et boek ‘De wereld van Zander’ van Rienk Klooster kocht (pries € 17,50), krigt et boek ‘Veldnaemen van Donkerbroek’ d’r ommenocht bi’j. Beide boeken gaon over verschillende onderwarpen uut de geschiedenis van et dörp. Et boek is te bestellen via info@stellingwarfs.nl. De Stellingwarver Boekeweken bin dit jaor in de plak van de sutelaktie.

Odrie-pergramme Singeliers viert 1000e uutzending op 18 september

Veur de fans is et verplichte kost op de vri’’jdagmiddag en zundagmorgen om naor het popelaire streekmeziekpergramme Singeliers bi’j de lekaole omroep Odrie te luusteren. Now vri’jdag 18 september wodt et pergramme veur de 1000e keer uutzunnen en is daormit ok bijna twintig jaor vaaste prik op ‘e lokaole radio. Veur dit jubileum hadden de pergrammemaekers grootse plannen in gedaachten, mar deur de coronaperikelen wo’n die gedaachten now beparkt tot een twie uur durend pergramme vanuut de beparkte studio in Oosterwoolde.

Dat pergramme wodt prissenteerd deur Hans Koopmans en Jitze Hofstra, wiels technikus Jitze Hofstra ok de techniek van et pergramme in hanen het. Ommedaenken zal d’r besteded wodden an de geschiedenis van et pergramme en tuurlik is d’r veul meziek in de streektael. D’r bin gien artiesten uut de regio in de studio, wel wodt d’r weerommeekeken op al die veurgaande uitzendings deur de jaoren henne.

De jubileumedisie van dit goed beluusterde streektaelmeziekpergramme is op vri’jdagmiddag 18 september van 17.00 tot 18.00 ure. Op zundagmorgen 20 september wodt et pergramme van 10.00 tot 12.00 ure herhaeld. Et pergramme is radio Odrie te beluusteren op 104.4 op ‘e kabel en 106.9 in de ether. De reguliere streektaelpergrammes van ‘In Twielochten’ op ‘e vri’jdag en ‘Huus en Hiem’ op zundagmorgen komen die keer te vervalen.

Singeliers is het Stellingwarfse woord veur biezunder en is et muziekpergramme in de streektael dat op de lokaole omroep Odrie elke vri’jdag van vuffe tot zessse live vanuut de studio in Oosterwoolde wordt uutzunnen. Op het repertoire staot niet alliend meziek in et Stellingwarfs maar ok streekmuziek uit Grunningen, Overiessel, en Gelderlaand. Et wordt wekeliks per toerbeurt deur een vuuftal mitwarkers in et Stellingwarfs prissenteert. Zi’j weten de luusteraars te enthousiasmeren veur de door hen keuzen streekmeziek in dit pergramme.

Meziek maeken in je eigen tael wodt de hieltied populairder. De prissentaoters bin allemaole fan van streektaelmeziek en genieten d’r van om mooie meziek uut te zuken en te prissenteren. Daarbi’j verdiepen zi’j heur in de schiedenis van de streektael en de artiest. Deur per toerbeurt te prissenteren wodt d’r mitien ok veur een mooie ofwisseling zorgd. Bi’j de iene ligt et accent op volkmeziek, wiels een aander et zocht et in et onbekende of köst veur luusterlieties. D’r bin ok prissentaoters, die juust nommers kiezen die iederene kent. Daorbi’j wo’n de Stellingwarver troebadoers zeker niet vergeten.

In et streektaelmeziekpergramme weren in verleden ok meziekgroepies en soloartiesten die mitdeden an Stellingwarfpop of Stellingwarfs meziekfestival te gaaste. Zi’j schreven veur die jaorliks deur de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseerde aovend speciaol iene of meerdere lietes in et Stellingwarfs.

As pergrammestaflid ‘sport’ vreug Hans Koopmans him in 2000 of, of de hieltied meer in de streektael brochte meziek ok niet bi’j Odrie op ‘e radio kon. Mit een goed veurbereidend half jaor gong in april 2001 de eerste uutzending uut aende. Koopmans bleef an now toe de enthousiaste en koördinerende mitwarker aachter de schaarms. Vanof et begin bin de prissentaoters Evert de Boer, Henk Kroese en technikus Jitze Hofstra bi’j et pergramme betrokken. Prissentaoters van et eerste uur weren veerder Hennie Koops, Wiebe Bruinenberg, Geert van der Meulen en Femmie van Veen.

Baukje Oosting kwam in 2011 as opvolger van Geert van der Meulen, Sietske Bloemhoff wodde eerder al de vervanger veur Hennie Koops en Hans Koopmans kwam de gelederen verstarken tdoe Bruinenberg en Van Veen eenn peer jaor leden mit Singeliers stopten.

Hofstra, die ok wel es as vervangend prissentaoter fungeert,  wodt bi’j ofwezighied vervongen deur Evert Sikkema, wiels in de eerste jaren ook Meile Kroese als stand-by van Hofstra optrad.

Omdat Odrie mit et streektaelpergramme ‘Huus en Hiem’ mitdee an et platform van de lekaole omroepen in et Nedersaksich gebied – zestien lekaole omroepen in Drenthe, Grunningen, Frieslaand, Overiessel, Twente en Gelderlaand, wodde d’r onder et motto ‘Samen sterk voor de streektaal’ in 2003 een gezaemelike streektaelhitparade opsteld. Iedere omroep zorgde dat d’r jaorliks ‘n twintigtal nummers deurgeven wodden, wat uuteindelik tot een geweldige lieste van streektaelnommers leidde. Vanuut de pakweg driehonderd inzunnen nommers wodde een top-48 saemengesteld, waoruut vanzels ok keuzen wodde as ’t pergramme Singeliers uutzunnen wodden mos.

Gewoonlik is et pergramme ‘Singeliers’ wekeliks te beluusteren op ‘e vri’jdagmiddag van 17.00 tot 18.00 ure. Et pergramme is op ‘e zundag dan opni’j te heuren tussen tien en elf ure morgens. Dat kan onder eren ok via de webstee van Odrie, ie moe’n dan even ‘live-stream’ anklikken.

Johannes van den Bosch overhaandigt eerste boek

Op vri’jdagmiddag 11 september was in hotel-resteraant Villa Nova in Zorgvlied de prissentaosie van de ni’jste uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte. Et gong om ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’, mit bi’jdregen van Janneke Hielkema, Albertha Bloemhoff, Carol Jan Klok en Hans Salverda . Et eerste exemplaor wodde deur de historische Johannes van den Bosch uutrikt an ‘kolonioloog’ Wil Schackmann. Schackmann is kenner bi’j uutstek van de vroegere klonies van de Maotschoppi’je van Weldaodighied en publiceerde daor eerder uutvoerig over.

Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen eupende de middag. Links Wil Schackmann, in de midden Carol Klok, aachter heur Janneke Hielkema.

Femilie…

In et eupeningswoord deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen bleek mitien hoe die van teveuren et ni’je boek grondig lezen hadde. Van Weperen hadde daorbi’j o.e. verschillende femilielijnen ontdekt naor meensken daor in et boek over schreven is of die deur Hans Salverda interviewd weren, zoas Jan Pol in et heufdstok over de Twiede Wereldoorlog en dat schreven wodde deur Albertha Bloemhoff, die ok de ere heufdstokken redigeerd het. Van Weperen gaf an dat hi’j biezunder mit inneumen is mit dit ni’je boek en dat et een verrieking is veur de uutgeveri’je van zien stichting.

Regio-onderzuker en auteur Carol Klok hadde et in zien inleiding over et tot staand kommen van et boek ok over zien femilie; dat die aenlik de oorzaeke west was om veerder onderzuuk te doen naor de geschiedenis van Zorgvlied, Waoteren en Oolde Willem. Zo bleek bi’j zien uutzukeri’je naor de aachtergronden van zien veuroolden dat zien betovergrootpake Adriaan Kasper was, en dat die as weesjonge uut Zeelaand naor et laandbouwinstituut in Waoeteren gong. Op zien 24e wodde hi’j onderdirekteur an etzelde laandbouwinstituut. In et boek schrift Klok over Kasper, mar wijdde ok een heufdstok over et zo interessaante laandbouwinstituut zels en over de Mij van Weldaodighied. An et aende van zien boeiende verhael daankt Carol Klok de ere auteurs van et boek veur de plezierige kontakten, en Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff veur heur altied positieve en optimistische inzet veur et boek.   

Johannes van den Bosch

Et eerste exemplaor van et boek wodde deur de historische persoon Johannes van den Bosch – de oprichter van de Mij van Weldadighied en de eerste laandbouwschoele van Drenthe – uutrikt an onderzuker en schriever Wil Schackmann. Veul geneudigden bleken liekewel nogal wat trekken van ammeteur-historikus Hans Salverda in de persoon te herkennen… ‘Van den Bosch’ hul een humoristische toespraoke, en bleek ok arg ingeneumen mit et boek, ok al gong ien heufdstok over een periode daor hi’j nog gien weet van hebben kon. In een coronavri’je kleine kroje ruulde hi’j daornao et eerste boek naor Schackmann.

Wil Schackmann

Schackmann was dudelik bliede mit et ni’je boek; ok hi’j hadde et van teveuren even lezen kund. Bliede mit een boek over een tal biezundere onderwarpen van de regio daor hi’j ok zo bi’j betrokken raekte deur zien onderzukings. Bliede ok omreden d’r een tal punten in et boek an de odder kommen, die veur him ni’j weren. Nao ofloop van de middag kwammen d’r mitien al plannen op ’e bodden veur veerdere saemenwarking.

Et twiede exemplaor van et boek was veur Henk Doeven van de gemiente Westerveld, die daor hielemaole verrast deur bleek. Hi’j gaf an dat vanzels mit te nemen naor zien kollege, mar kocht mitien ok een exemplaor veur himzels.

Voonsten bi’j Tronde en Langedieke

Ok et heufdstok van archeologe Janneke Hielkema is ommeraek veul wardering veur, zo vertelde Sietske Bloemhoff in heur slotwoord van de middag. Zo is et onderzuuk naor en de beschrieving van de archeologie van et Drents-Friese Woold en et gebied d’r roem omhenne niet eerder op zoe’n uutvoerige en dudelike wieze beschreven. Roem d’r omhenne wil zeggen dat d’r bi’jglieks ok over voonsten in Tronde, Else en Langedieke verteld wodt.   

Bloemhoff daankte tot slot de mitwarkers veur de inzet veur disse ni’jste uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte en gaf an dat et veur heur, in heur funktie as direkteur van de stichting, de laeste boekprissentaosie was. An et aende van et jaor gaot zi’j mit pensioen.

‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’ telt 82 bladzieden op A-4 fermaot, en is veurzien van fraaie ofbelings en kost tot 21 september € 17,50; daornao € 19,95. Et boek kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte besteld wodden via info@stellingwarfs.nl.

Op zuuk naor een ni’je direkteur

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

instituut in Berkoop veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf
is op zuuk naor een inspirerende

direkteur (m/v)

mit passie veur streektael en streekkultuur in ’t algemien en die van Stellingwarf in ’t biezunder.

Veur veerdere toelochting zie: www.stellingwarfs.nl | dhr. H. Fokkema, 0561-612353

Akwisisie stellen wi’j niet op pries.