Een Koele vol feest op 25 juni!

Een Koele vol feest op 25 juni!

Op zaoterdagmiddag 25 juni is et zoveer! Dan is et grote jubileumfeest van de Stellingwarver Schrieversronte die oflopen 29 april vuuftig jaor oold wodde. Et feest is in en om Eupenlochttheater De Koele in Appelsche*. Bestuur en feestkemmissie verwaachten veul volk om mit mekere dit feest te vieren. De feestkommissie, die uut Ageeth Bos, Hans Salverda en Akkie Zeilstra bestaot, het d’r alles an daon om veur een arg mooi en ofwisselend pergramme te zorgen.

Vanof ien ure de inloop

Middags vanof ien ure is de inloop. Aj’ vanof de Boerestreek et pad naor De Koele volgen, koj’ mitien op et Dichterspad terechte. Verschillende dichters zullen langs et pad uut eigen wark veurdregen gaon. Behalven et dichterspad is d’r ok veul meziek, d’r bin optredens van schrievers en vertellers, en gao mar deur. Veur dat alles is vanzels alliend et podium van De Koele niet genoeg, dat daoromme wodt d’r ok zorgd veur een tente en een peer ere smoeke plakkies. In de tente zal niet alliend een ni’je webstee prissenteerd wodden, mar bi’jglieks ok de ni’je instagramkursus Stellingwarfs. Et pergramme zal tegen vuuf ure oflopen wezen.

Prissentaosie jubileumboek

D’r bin tiedens de feestelike middag meerdere hoogtepunten, en vanzels lat de kemmissie nog niet et aachterse van de tonge zien… Zo wodt angeven dat de uutrikkinge van de eerste twie exemplaoren van et jubileum boek Vuuftig. Gien woord tevule wezen zal an twie biezundere personen. Mar wie dat binnen? Gien woord tevule… dat dat blift dus nog even een verrassing! De prissentaosie van et boek, waorveur Sietske Bloemhoff de koördinaosie en aendredaktie verzorgde, is om twie ure.

Nedersaksisch Vocaal Ensemble

Op disse feestmiddag is d’r vanzels alle ruumte om mit oolde bekenden te praoten. Ok daorveur is d’r plak in de tente, dat die het daoromme de naeme Et Praothuus kregen. Daor is mitien ok gelegenhied om te genieten van een bakkien koffie of thee mit wat d’r bi’j. En de Schrieversronte zol de Schrieversronte niet wezen as d’r niet zorgd wodden zol veur een ’boekehoeke’, mit vanzels ok et ni’je boek!

Iene van de hoogtepunten is wis en zeker ok een speciaol optreden van et Nedersaksisch Vocaal Ensemble, dat zo rond een uur of drieje wezen zal. Et koor zal ongetwiefeld ok lieties in et Stellingwarfs heuren laoten!

Et kuierpad naor De Koele toe is verhadded. Bi’j De Koele bin veurzienings veur meensken die minder mobiel binnen of die gebruuk maeken van een rolstoel.  

Bestuur en feestkemmissie hopen dat ze jim de 25e juni allegere zien en weensken jim een fleurig en gezellig jubileumfeest toe!

*Adres: Bosberg 3, 8426 GJ. D’r kan parkeerd wodden tegenover resteraant De Bosberg of bi’j de Boerestreek.

50 jaor SSR in ‘Huus en Hiem’

Henk Bloemhoff vertelt hier op Radio 1 over o.e. de erkenning van et Nedersaksisch/Stellingwarfs

Van 6 meert of staot et radiopergramme ‘Huus en Hiem’ in et teken van vuuftig jaor Stellingwarver Schrieversronte. Et pergramme dat van 11 tot 12 ure uutzunnen wodt, kuj’ onder eren via livestream van de lekaole omroepen Odrie en Weststellingwerf Centraal beluusteren. ‘Huus en Hiem’ wodt sund jaor en dag verzorgd en prissenteerd deur Hendrik Betten van Else. In de eerste uutzending op 6 meert praotte hi’j mit Henk Bloemhoff, man van et aldereerste ure van de SSR, de stichting die op 29 april 197 opricht wodde. Uutzunnen pergrammes bin nog te heuren via de websteden van de beide omroepen.

Et Fochtelervene – van iestied naor wieshied vanof 15 jannewaori op StellingPlus

Et het blieken daon dat de dokementaire Et Fochtelervene – van iestied naor wieshied op ni’jjaorsmorgen deur veul meensken bekeken is. De film wodde doe mar liefst drie keer uutzunnen op Omroep Frieslaand: een hiel goed begin van et ni’je jaor! Een feestelik jaor is dit ni’je jaor butendat, want op 29 april 2022 is et op ’e kop of vuuftig jaor leden dat de Stellingwarver Schrieversronte opricht wodde.

De dokementaire over et Fochtelervene is trouwens nog altied te zien op RTV Drenthe: https://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/7/Documentaires/aflevering/67356. Die omroep hadde op 24 oktober van et oflopen jaor de première.

Vanof 15 jannewaori kan elkeniene de film ok zien op disse webstee. Dat… veur wie de uutzendings an now toe miste, en die bin d’r, moet dit wel een ommeraek goed bericht wezen!       

Op 1 jannewaori op Omroep Frieslaand: ’Et Fochtelervene – van Iestied naor Wieshied’

De dokementaire ‘Et Fochtelervene – van Iestied naor Wieshied’ is veur een pat in et Stellingwarfs. Dat hier veur keuzen is, wodt deur veul kenners en kiekers wardeerd. Et is ommes de tael van de streek zels, zodat et verhael zo authentiek meugelik blift. Wel is d’r zorgd veur een Nederlaanstaelige ondertiteling.

Naodat op 24 oktober ’Et Fochtelervene – van Iestied naor Wieshied’ op RTV Drenthe te zien was, zal de een ure durende dokementaore over et Fochtelervene op 1 jannewaori op Omroep Frieslaand uutzunnen wodden. Dat gebeurt dan mar liefst drie keer: morgens om negen, tien en elf ure.

Van alle aspekten die mit et Fochtelervene te maeken hadden, of nog hebben, het de stichting Stellingwarver Schrieversronte disse verhaelende dokementaire produceerd. Hoe ontston et gebied, wie woonden d’r, hoe leefden de meensken mit en op et vene en wat veraanderde d’r deur de jaoren henne. Mit disse briede opzet lat de SSR zien wat et Fochtelervene deur de ieuwen henne west is: van oergebied tot van levensbelang veur de bewoners, tot et netuurgebied van vandaege-de-dag. Antrekkelik veur de meensken in de buurt en veur bezukers van heinde en veer.

Ontstaons- en laandschopsgeschiedenis

In de film is d’r veul ommedaenken veur de ontstaons- en laandschopsgeschiedenis van et gebied. Mit naeme dr. Roy van Beek (archeoloog) en Cindy Quik (fysisch geograaf) vertellen daor over. Beide bin verbunnen an de WUR (Wageningen University & Research). Laandschopshistorikus drs. Dennis Worst van Else gaot uutgebreid in over de biezundere laandschopsgeschiedenis van et Fochtelervene.

Natuurmonumenten

Netuurlik komt in de dokementaire ok Natuurmonumenten, de beheerder van et Fochtelervene, an et woord. Koördinater en boswaachter Martin Snip vertelt over de beheerplannen veur now en laeter, mar ok over de laandschoppelike weerde van et Fochtelervene in saemenhang mit de laandelike gebieden d’r ommetoe.

Historikus en filmmaker Thomas Rovers

Veur et schrieven van et verhael en et opnemen en regisseren van ‘Et Fochtelervene – van Iestied naor Wieshied’ zorgde historikus en filmmaeker Thomas Rovers uut Grunningen. De produktie was in hanen van Sietske Bloemhoff.

In ‘De Ovend’ van december: ommedaenken veur vergeten wark van keunstschilder Hans Kuiper

Plaggehutte in et Westerseveld bi’j Noordwoolde.

In et decembernommer van et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’ is d’r onder eren ommedaenken veur de keunstschilder Hans Kuiper (1855-1937). Kuiper, die geboren wodde in Diever, gong nao zien trouwen in 1880 wonen in Noordwoolde-Zuud. Et echtpeer trok in bi’j de pake en beppe van zien vrouw an de Ni’jeweg. Van der Linde en de vrouw hadden daor een winkel en een kefé, mar weren intied hulpbehoevend wodden. In 1909 bouwden ze een ni’je woning mit ok een warkplaets veur fotografie, die mitien ok dienst doen gaon zol as schildersatelier. Hans Kuiper schilderde veural vanof foto’s die hi’j maekte van laandschoppen, boerderi’jgies en personen. Hi’j was behalven fotograaf en keunstschilder ok huusschilder.

Fotograaf en keunstschilder

Doe Hans Salverda uut Zorgvlied mit zien boek ’Wateren, een oase van Weldaad’ doende was, kwam hi’j ok in de kunde mit schilderi’jen van Hans Kuiper. Veur et omslag van zien boek is dan ok een schilderi’je van Hans Kuiper bruukt; et gaot daorbi’j om een sfeervol beeld van de Schaopsdrift van eertieds.

Tegere mit de Historische Verieninge van Diever spoorde Salverda meer schilderi’jen van Kuiper op. Et dee doe blieken dat hi’j mit naeme ok veul laandschoppen in en om Noordwolde schilderd het, die allemaole niet alliend artistieke mar ok kultuurhistorische weerde hebben. Et is slim spietig dat d’r in laetere jaoren veur zien wark nooit veul ommedaenken west het. Dat zal misschien te maeken hebben mit et feit dat veul wark in pattekeliere hanen is. Op et mement wo’n liekewel deur een peer mensken de meugelikheden bekeken om nog es een boek uut te geven mit et wark van Kuiper.

Zeuven ofbelings in ‘De Ovend’

In et artikel van Hans Salverda bin een zeuvental van zien schilderi’jen ofbeelded. Die schilderi’jen bin, op iene nao, allemaole in en om Noordwolde henne schilderd. In zien laeste levensjaoren schilderde Hans Kuiper ok nogal es tafrelen bi’j De Lende, zoas o.e. van et husien bi’j de Sas. Een ofbelinge van dat schilderi’je is ok in ’De Ovend’ opneumen.

Wie graeg meer over Hans Kuiper lezen wil: ‘De Ovend’ is los te koop bi’j de boekwinkels in Wolvege, Oosterwoolde en bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.