Annie Ligthart bi’j Schrieversronte

Vanof disse weke bin bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop schilderi’jen te zien van Annie Ligthart uut Oosterwoolde. Ligthart is veural bekend as de schilderes van De Lende; een peer jaor leden was wark van heur mit dat onderwarp in Berkoop tentoonsteld.

Dit keer bin d’r mit naeme schilderi’jen te zien, waorbi’j de schilderes heur inspireren laoten het deur o.e. et Stellingwarver laandschop. Mar soms tilt Ligthart onderwarpen uut heur warkelike omgeving en zet ze in een deur heur keuzen laandschop. Dat maekt daj’ bi’j et bekieken van et wark de hieltied verrast wodden deur somstieden opmarkelike keuzes.

Et is een anraoder om dit ni’je wark van Annie Ligthart te bekieken. Dat kan t/m jannewaori op deensdaegen en woensdaegen tussen 10.00 en 16.00 ure. Plak: Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, Berkoop. De toegang is ommenocht.

Nedersaksisch erkend as volweerdige, zelsstaandige tael

Et konvenant is krek ondertekend deur de Nedersaksische overheden en et Riek (Foto: Lenus v.d. Broek)

De tiende oktober van 2018 moet in de geschiedenis van et Nedersaksisch, oonze Stellingwarver regio, de perveensies Drenthe, Grunningen, Overiessel en de regio’s Aachterhoeke en de Veluwe in Gelderlaand een biezunder plak kriegen.  Uut naeme van menister Ollongren en mit uut naeme van de Nedersaksische overheden verklaorde op disse dag siktaoris-generaol drs. Maarten Schurink van Binderlaanse Zaeken et Nedersaksisch tot een volweerdige, zelsstaandige tael. Dat gebeurde op een grote bi’jienkomst mit veul geneudigden in et perveensiehuus in Zwolle. Dippeteerde Hester Maij van Overiessel hadde veurofgaond de geneudigden welkom hieten en in et biezunder de bestuurlike vertegenwoordigers van de verschillende perveensies en gemienten.  Butendat hadde ze een kotte toelochting geven. Disse nationaole erkenningsuutspraoke het as basis an de iene kaante dat de streektaelorgenisaosies en belangstellende groepen sprekers graeg willen dat heur tael ok officieel volledig veur vol anzien wodt en daornaost willen de verantwoordelike regio-overheden d’r dudelik in wezen dat et Nedersaksisch een officeel erkende tael is krek as ere erkende taelen. De overheden willen  butendat mit mekeer  et gebruuk van et Nedersaksisch anmoedigen, om mit de orgenisaosies te zorgen dat oonze tael in de toekomst in levendig gebruuk blift.

De ondertekening wodde eerst daon op een mooie laandkaorte van et Nedersaksisch, waorop ieder op zien regio tekende, en vervolgens wodde de ondertekening in et echt daon onder de tekst van et konvenaant dat de naodere uutwarking geft. Zo tekenden dus, nao de siktaoris-generaol, dippeteerde Cees Bijl van Drenthe, Sietske Poepjes van Frieslaand, Josan Meijers van Gelderlaand, Henk Staghouwer van Grunningen, Hester Maij van Overiessel, borgemeister André van de Nadort van West-Stellingwarf en wethoolder Fimke Hijlkema van Oost-Stellingwarf.

Et konvenaant en de erkenningsuutspraoke bin bepaold bedoeld om et imago van et Nedersaksisch te verbeteren, dus vaaste te zetten op de realiteit van een normaal erkende tael, wiels veerder o.e. bepaold is dat de Nedersaksische overheden mit mekeer optrekken om et Nedersaksisch te beweren en et bruken veuruut te helpen,  mar zoks wel zonder ni’je wet- en regelgeving.  De gemienschoppelike inspannings zullen in veerder overleg uutwarkt wodden.

Veurofgaond an et pergramme van de officiële ondertekening kreeg et pebliek een ‘inspiraosiepergramme’ anbeuden, mit veurbeelden van mooi en goed gebruuk van et Nedersaksisch uut de verschillende regio’s. Uut Stellingwarf weg brochten direkteur Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte en heur skriptschriever en filmregisseur Thomas Rovers een toelochting bi’j de op staepel staonde film ‘Daor klept de klokke weer’, an de haand van een trailer. Die film gript weeromme op de vri’jhiedsstried van Stellingwarf uut et eerste kwat van de 16de ieuw.

Sutelaktie: roem boven de € 11.000,-!

De sutelders van de Stellingwarver Schrieversronte weren et d’r dit jaor mit mekeer hielemaole over iens. De opbrengst van de sutelaktie mos in 2018 over de € 10.000,- kommen, ok al was iederiene veurig jaor hiel tevreden west mit et eindbedrag van doe: € 9.300,-. Et veurnemen lokte hielemaole, want al an et aende van de vuufde suteldag was d’r veur goed € 10.000,- verkocht. Oflopen woensdag kon de vlagge hielemaole uut, want de opbrengst van 2018 bleek an et aende van de aovend mar liefst € 11.233,40 te wezen. Een geweldig bedrag, daor niet alliend alle sutelders, mar vanzels ok et bestuur van de stichting ommeraek bliede mit is. Per kroje wodde ok beter verkocht as een jaor leden, zo dee blieken, dat de verkoop van Stellingwarver boeken zit aorig in de lift. Toppers in de verkoop weren de ni’je boeken van Freddie de Vries en Johan Veenstra, en de Stellingwarver Spreukekelender. In Oosterwoolde en omgeving verkochten de sutelders butendat flink wat exemplaoren van et veldnaemeboek van Oosterwoolde.

Trailer: Daor klept de klokke weer

Ok al moest de première van de film ‘Daor klept de klokke weer’ wegens ziekte uutsteld wodden, intied is wel de trailer veur die film klaor. De trailer zal o.e. op 10 oktober prissenteerd wodden tiedens een kultureel pergramme as dan et konvenaant veur de veerdere erkenning van et Nedersaksisch ondertekend wodt deur  de Nedersaksische overheden en et Riek. Veur een toelochting op de film zorgen skriptschriever en regisseur Thomas Rovers en Sietske Bloemhoff.

Freddie de Vries zingt over peerd

’Ok et beste peerd stroffelt wel es’. Dat is de titel van et boek mit verhaelen van Freddie de Vries dat oflopen zaoterdag verscheen. Veurdat et liekewel an de eupening van de aovend toe was, zorgde de schriever uut Hooltpae veur een opmarkelike verrassing. De Vries bliekt niet alliend een goed schriever te wezen, mar ok nog es een niet onverdienstelik zanger. Tegere mit zien zwaoger die him op akkordeon begeleidde, zong Freddie de Vries, as ruter te peerd, de bekende hit van jaoren leden ‘Er staat een paard op de gang’.

De stemming van de aovend zat d’r daormit al goed in, nog veur et pergramme eupend wodde deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen. Die hadde et boek al van teveuren even lezen kund, en vertelde o.e. over ien van de verhaelen uut et boek. Een verhael van een hiel schoft leden doe de bewoners van Hooltpae en Ni’jhooltpae et an de stok kregen mit mekeer en op ’e voest gongen. Op dat verhael reageerde Johan Veenstra die zien kollega van Hooltpae waorschouwde. Ok die reactie is in et boek te lezen. Et liekt d’r trouwens op dat disse oold zeer nog de hieltied niet verwarkt is, d’r bin alderdeegst plannen veur ni’je akties.

Uteraord vertelde Freddie de Vries ok zels twie van zien verhaelen uut zien boek. De overvolle zael van Wever in Hooltpae, mit roem honderd belangstellenden, hadde zo een prachtige aovend mit mekeer waor nog lange over napraot wodden zal.

  

Linsk: Freddie en Kees Kupers, rechts mit zien bruur Johan

De Stellingwarver Schrieversronte dee goeie zaeken, alle boeken die mitneumen weren veur de verkoop, raekten in iene goeze op. Et eerste exemplaor van ’Ok et beste peerd stroffelt wel es’ was veur De Vries zien kammeraod Kees Kupers. Et omslag het een mooie akwarel van Johan de Vries, veur de vormgeving zorgde Bauke Visser Koenders. Foto’s: Lenus v.d. Broek