Uutneudiging Streektaelkonfereensie 2021

SND
UUTNEUDIGING
PERGRAMME STREEKTAELKONFEREENSIE 2021
STREEKTAEL OP DE WARKVLOER
1 oktober 2021

Op 1 oktober wodt in de Weke van et Nederlaans in Oldenzaal de internationaole
Streektaelkonfereensie van de Stichting Nederlandse Dialecten holen. Et thema is ‘streektael
op de warkvloer’. Iederiene is welkom om op die vri’jdag diel te nemen an de konfereensie,
die holen wodt in Oldenzaal (Hofkerk, Hofmeijerstraat 1, 7571 CH Oldenzaal) Dielnemen an
die dag kost 25 euro, koffie en lunch inbegrepen.

De sprekers laoten zien hoej’ bi’jglieks streektael toepassen kunnen in de zorg? En is d’r in
de ‘e-health’ ruumte veur streektael? En wat mit ni’jkommers, moe’n zi’j ok wat dialekt leren
zodat ze heur kollega’s op de warkvloer begriepen kunnen. De lezings wo’n ofwisseld mit
meziek van Robert Brinks.

De Streektaelkonfereensie wodt orgeniseerd deur de IJsselacademie, et Twentehoes, de
Stichting Nederlandse Dialecten (SND) en Variaties vzw.

Naost de streektaelkonfereensie, is d’r ok een raandpergrammering. Op donderdagaovend 30
september kuj’ in de Piechelmus Basiliek in Oldenzaal genieten van een Nedersaksische
Poëzieaovend. Op zaoterdag 2 oktober bin op verschillende plakken in Oldenzaal aktiviteiten
orgeniseerd. Zo is d’r een veurleesure in de streektael, een lezing over de geschiedenis van
et Nedersaksisch, een minifestival en een stadskuier. Genoeg te beleven, dus!

Inschrieven kan op de webstee van de Stichting Nederlandse Dialecten. Infermaosie over de
Raandaktiviteiten vienen jow op de webstee van de IJsselacademie. Inschrieven uuterlik 26
augustus.

Programme streektaelkonfereensie 1 oktober

Opnaemen voice-over dokementaire Fochtelervene in dörpskantine Ni’jberkoop

Bericht bekijken

Oflopen zaoterdag wodde in de daorveur zo geschikte dörpskantine van Ni’jberkoop de voice-over opneumen t.b.v. een dokementaire over et Fochtelervene. Die dokementaire wodt schreven en regisseerd deur historikus Thomas Rovers uut Grunningen. Hi’j dot dat in opdracht van de Stellingwarver Schrieversronte, die veur dit prachtige projekt een flink subsidiebedrag kreeg van Rabobaank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Links: Sietske Bloemhoff nemt nog even een stokkien tekst deur mit Femmie van Veen. Rechts: Thomas Rovers konterleert tegere mit Robert Lanting een opnaeme in saemenhang mit et beeldmateriaol. (Foto’s: Lenus van der Broek)

Intied bin alle opnaemen klaor; Rovers is now drok in de weer mit et ofronden van de dokementaire. Femmie van Veen (Hooltpae) las oflopen zaoterdag de teksten veur de voice-over in, de filmmeziek is van Robert Lanting uut Arnhem, die ok veur et geluud. De produktie is in hanen van Sietske Bloemhoff (Ni’jberkoop). De dokementaire zal in september prissenteerd wodden.

Ontstaons- en laandschopsgeschiedenis

In de verhaelende dokementaire, die ongeveer een ure duren zal, kommen veul verschillende aspekten an de odder die mit et Fochtelervene te maeken hadden, of nog altied hebben. Hoe ontston et gebied, wie woonden d’r, hoe leefden de meensken mit en op et vene, wat veraanderde d’r deur de jaoren henne.

Veul ommedaenken is d’r veur de ontstaons- en laandschopsgeschiedenis van et gebied. In de film vertellen daor mit naeme dr. Roy van Beek (archeoloog) en promovendus Cindy Quik (fysisch geograaf) over. Beide bin verbunnen an de WUR (Wageningen University & Research), en bin deur laandschopshistorikus drs. Dennis Worst uut Else hierveur benaoderd. Worst, sund een posien warkzem bi’j Landschapsbeheer Friesland in Beetsterzwaog, vertelt zels over de laandschopsgeschiedenis. An de dokementaire warkten o.e. ok Natuurmonumenten (eigener en beheerder van et gebied) mit en streekkenner Otto de Vent van De Fochtel. Ok Jan Oosterkamp van De Fochtel, die een schoffien leden uut de tied raekte, is in de film te zien en te heuren. In et vroege veurjaor van 2020 was Rovers nog op bezuuk bi’j Oosterkamp en maekte doe die opnaemen. 

Van oergebied tot van levensbelang

Mit disse briede opzet wil de Stellingwarver Schrieversronte veural zien laoten wat et Fochtelervene deur de ieuwen henne west is: van oergebied tot van levensbelang veur de bewoners, tot et netuurgebied van now. Antrekkelik veur de meensken in de buurt en veur bezukers van heinde en veer.  

Veurleesaktie in feberwaori gaot niet deur, wel verhaelen op YouTube

Gien veurleesaktie, wel verhaelen op YouTube!

Ieder jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte begin feberwaori een grote veurleesweke veur de bewoners van zorginstellings en verpleeghuzen in Stellingwarf. Een grote groep vri’jwilligers lest dan op tal van plakken veur, in sommige instellings in meerdere ofdielings en huuskaemers. De veurleesaktie, die in 2008 uut aende gong, wodt altied arg wardeerd. Spietig genoeg kan deur corona de veurleesaktie dit keer niet deurgaon. Et doel is now liekewel om verschillende verhaelen op et Schrieversronte YouTube kenaol te plaetsen, zodat toch nog luusterd wodden kan naor tal van mooie Stellingwarver verhaelen. (Foto’s: Lenus v.d. Broek)

TOMKE op YouTube

Omreden de perveensiaole Tomke-veurleesweke, die altied in de eerste volle weke van juni holen wodt, niet deurgaon kon i.v.m. corona wodde die weke uutsteld naor et aende van oktober. Want dan zol corona toch wel over wezen, zo wodde doe nog docht… Mar niks bleek minder waor, want half oktober kregen we mit een twiede golf te maeken. Et veurlezen in de ukkespeulplakken en kienderopvang wodde daoromme opni’j oflast.

Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte ontston doe et idee om een tal verhaelties uut et ni’je boekien ‘Iene, twieje, los!’ op te nemen op film en die te plaetsen op YouTube. Laeter zol de Friese en Bildtse veurlezers dit idee overnemen, zodat alle ukken in de perveensie now op die wieze kieken en luusteren kunnen naor de ni’jste spannende verhaelen over Tomke en zien kammeraoties Romke, Kornelia en Yana Yu. Et filmpien is vanof now te zien op https://www.kienderwebstee.nl/aktiviteiten/4/tomke-iene-twieje-los en op het YouTube kanaal van de Stellingwarver Schrieversronte: https://www.youtube.com/stellingplus

Gratis boekies veur alle ukken

De van oorsprong Friestaelige verhaelties over Tomke en zien maoten bin schreven deur  Geartsje Douma en Riemkje Pitstra. Alle verhaelties bin in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. De verhaelties die now op ’e film beschikber kommen bin oflopen maendag veurlezen deur Femmie van Veen. Veur et filmen d’r van zorgde filmmaeker Thomas Rovers uut Grunningen. De ni’je boekies wo’n an alle ukken uutrikt, de Stellingwarver Schrieversronte stelt die al sund jaor en dag ommenocht beschikber. Veur dit soort van taelbevodderende aktiviteiten het o.e. et Committee of Experts (Raod van Europa) veul wardering, zo dee een schoffien leden nog es weer blieken.   

Tomke is een perveensiaol veurleesprojekt van de Afûk en et Selskip foar Fryske Tael en Schriftekennisse. De Stellingwarver veurleesweke wodt sund 2007 orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte.

Stillestaon en even luusteren in de biebeltheek

Stillestaon en even luusteren. Dat konnen de bezukers woensdagmiddag 7 oktober en zaoterdagmorgen 10 oktober in de biebeltheken van Wolvege en Oosterwoolde. Luusteren naor gedichten uut de bundel ‘Stillestaon en weer deurgaon’ van Grietje Bosma en Attie Nijboer. Heur bundel, mit gedichten die veural bedoeld binnen om meensken in tied van rouw bi’j te staon, verscheen eerder dit jaor. Mar vanwegens corona kreeg et boek niet de andacht dat et meer as verdient. Dat daoromme was d’r in disse vuufde weke van de Stellingwarver Boekeweken extra ommedaenken veur. De veurdrachten deur de beide vrouwluden wodden ommeraek wardeerd, dat ze verkochten mitien ok een tal van heur boeken.