Mooi, smoek en ongedwongen feest Stellingwarver Schrieversronte

‘Wat jammer veur degenen die disse middag niet mitmaeken.’ Verschillende meensken maekten disse of een vergeliekbere opmarking now zaoterdagmiddag 25 juni in eupenlochttheater De Koele in Appelsche. Die lekaosie was deur de orgeniserende jubileumkemmissie uutkeuzen veur et jubileumfeest van de Stellingwarver Schrieversronte die oflopen 29 april 50 jaor oold wodde. En een gezellig feest, dat wodde et! De jubilerende stichting hadde zorgd veur een ongedwongen en feestelik gebeuren in en naor De Koele. Een tal dichters en veurlezers prissenteerden uut eigen wark of dat van een eer an et pad vanof de Boerestreek naor et theater zels; in et theater zels zorgde Karst Berkenbosch veur mooie Stellingwarver lieties. En om twie ure was et zoveer: nao de eupening deur veurzitter Klaas van Weperen was et mitien toe an de prissentaosie van et jubileumboek Vuuftig. Gien woord tevule, dat deur een tal meensken verzorgd wodde en waorveur oold-direkteur Sietske Bloemhoff de koördinaosie en aendredaktie verzorgde. Et eerste exemplaor was veur Vrouw Schurer van Oosterwoolde, mar van eerder van Makkinge. Zi’j is iene van de ooldste leden en van begin of an slim betrokken bi’j de stichting. Vrouw Schurer was ok, tegere mit heur man, jaorenlaank aktief veur de woordeboekgroep van Makkinge, et dörp waor zi’j beiden opgruuiden. Et twiede exemplaor was veur Pieter Stoefzaand, die him d’r over verbaosde dat hi’j, zo veer vot wonende, en ok al niet meer in leven, hierveur nuugd wodde… De heer Stoefzaand hadde neffens kenners onder de bezukers wel wat weg van histotolk Frank Spijkers van De Oosterstreek… Mitien daorop maekte veurzitter Klaas van Weperen bekend dat de SSR angaonde de broodneudige opknapbeurt van et gebouw in Berkoop financiële steun krigt van Stichting Bercoop Fonds.

Ommedaenken was d’r ok veur de ni’je Instagramkursus Stellingwarfs die ontwikkeld is deur taeldocent Elizabeth Bergsma en veur de ni’je webstee van de stichting. Daornao was d’r een sfeervol optreden van et Nedersaksisch Vokaal Ensemble. De middag wodde ofsleuten mit mooie volksverhaelen, die verteld wodden deur Abe, een verhaeleverteller uut Drenthe.

Foto’s van Lenus v.d. Broek

Een Koele vol feest op 25 juni!

Een Koele vol feest op 25 juni!

Op zaoterdagmiddag 25 juni is et zoveer! Dan is et grote jubileumfeest van de Stellingwarver Schrieversronte die oflopen 29 april vuuftig jaor oold wodde. Et feest is in en om Eupenlochttheater De Koele in Appelsche*. Bestuur en feestkemmissie verwaachten veul volk om mit mekere dit feest te vieren. De feestkommissie, die uut Ageeth Bos, Hans Salverda en Akkie Zeilstra bestaot, het d’r alles an daon om veur een arg mooi en ofwisselend pergramme te zorgen.

Vanof ien ure de inloop

Middags vanof ien ure is de inloop. Aj’ vanof de Boerestreek et pad naor De Koele volgen, koj’ mitien op et Dichterspad terechte. Verschillende dichters zullen langs et pad uut eigen wark veurdregen gaon. Behalven et dichterspad is d’r ok veul meziek, d’r bin optredens van schrievers en vertellers, en gao mar deur. Veur dat alles is vanzels alliend et podium van De Koele niet genoeg, dat daoromme wodt d’r ok zorgd veur een tente en een peer ere smoeke plakkies. In de tente zal niet alliend een ni’je webstee prissenteerd wodden, mar bi’jglieks ok de ni’je instagramkursus Stellingwarfs. Et pergramme zal tegen vuuf ure oflopen wezen.

Prissentaosie jubileumboek

D’r bin tiedens de feestelike middag meerdere hoogtepunten, en vanzels lat de kemmissie nog niet et aachterse van de tonge zien… Zo wodt angeven dat de uutrikkinge van de eerste twie exemplaoren van et jubileum boek Vuuftig. Gien woord tevule wezen zal an twie biezundere personen. Mar wie dat binnen? Gien woord tevule… dat dat blift dus nog even een verrassing! De prissentaosie van et boek, waorveur Sietske Bloemhoff de koördinaosie en aendredaktie verzorgde, is om twie ure.

Nedersaksisch Vocaal Ensemble

Op disse feestmiddag is d’r vanzels alle ruumte om mit oolde bekenden te praoten. Ok daorveur is d’r plak in de tente, dat die het daoromme de naeme Et Praothuus kregen. Daor is mitien ok gelegenhied om te genieten van een bakkien koffie of thee mit wat d’r bi’j. En de Schrieversronte zol de Schrieversronte niet wezen as d’r niet zorgd wodden zol veur een ’boekehoeke’, mit vanzels ok et ni’je boek!

Iene van de hoogtepunten is wis en zeker ok een speciaol optreden van et Nedersaksisch Vocaal Ensemble, dat zo rond een uur of drieje wezen zal. Et koor zal ongetwiefeld ok lieties in et Stellingwarfs heuren laoten!

Et kuierpad naor De Koele toe is verhadded. Bi’j De Koele bin veurzienings veur meensken die minder mobiel binnen of die gebruuk maeken van een rolstoel.  

Bestuur en feestkemmissie hopen dat ze jim de 25e juni allegere zien en weensken jim een fleurig en gezellig jubileumfeest toe!

*Adres: Bosberg 3, 8426 GJ. D’r kan parkeerd wodden tegenover resteraant De Bosberg of bi’j de Boerestreek.

Uutneudiging Streektaelkonfereensie 2021

SND
UUTNEUDIGING
PERGRAMME STREEKTAELKONFEREENSIE 2021
STREEKTAEL OP DE WARKVLOER
1 oktober 2021

Op 1 oktober wodt in de Weke van et Nederlaans in Oldenzaal de internationaole
Streektaelkonfereensie van de Stichting Nederlandse Dialecten holen. Et thema is ‘streektael
op de warkvloer’. Iederiene is welkom om op die vri’jdag diel te nemen an de konfereensie,
die holen wodt in Oldenzaal (Hofkerk, Hofmeijerstraat 1, 7571 CH Oldenzaal) Dielnemen an
die dag kost 25 euro, koffie en lunch inbegrepen.

De sprekers laoten zien hoej’ bi’jglieks streektael toepassen kunnen in de zorg? En is d’r in
de ‘e-health’ ruumte veur streektael? En wat mit ni’jkommers, moe’n zi’j ok wat dialekt leren
zodat ze heur kollega’s op de warkvloer begriepen kunnen. De lezings wo’n ofwisseld mit
meziek van Robert Brinks.

De Streektaelkonfereensie wodt orgeniseerd deur de IJsselacademie, et Twentehoes, de
Stichting Nederlandse Dialecten (SND) en Variaties vzw.

Naost de streektaelkonfereensie, is d’r ok een raandpergrammering. Op donderdagaovend 30
september kuj’ in de Piechelmus Basiliek in Oldenzaal genieten van een Nedersaksische
Poëzieaovend. Op zaoterdag 2 oktober bin op verschillende plakken in Oldenzaal aktiviteiten
orgeniseerd. Zo is d’r een veurleesure in de streektael, een lezing over de geschiedenis van
et Nedersaksisch, een minifestival en een stadskuier. Genoeg te beleven, dus!

Inschrieven kan op de webstee van de Stichting Nederlandse Dialecten. Infermaosie over de
Raandaktiviteiten vienen jow op de webstee van de IJsselacademie. Inschrieven uuterlik 26
augustus.

Programme streektaelkonfereensie 1 oktober

Opnaemen voice-over dokementaire Fochtelervene in dörpskantine Ni’jberkoop

Bericht bekijken

Oflopen zaoterdag wodde in de daorveur zo geschikte dörpskantine van Ni’jberkoop de voice-over opneumen t.b.v. een dokementaire over et Fochtelervene. Die dokementaire wodt schreven en regisseerd deur historikus Thomas Rovers uut Grunningen. Hi’j dot dat in opdracht van de Stellingwarver Schrieversronte, die veur dit prachtige projekt een flink subsidiebedrag kreeg van Rabobaank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Links: Sietske Bloemhoff nemt nog even een stokkien tekst deur mit Femmie van Veen. Rechts: Thomas Rovers konterleert tegere mit Robert Lanting een opnaeme in saemenhang mit et beeldmateriaol. (Foto’s: Lenus van der Broek)

Intied bin alle opnaemen klaor; Rovers is now drok in de weer mit et ofronden van de dokementaire. Femmie van Veen (Hooltpae) las oflopen zaoterdag de teksten veur de voice-over in, de filmmeziek is van Robert Lanting uut Arnhem, die ok veur et geluud. De produktie is in hanen van Sietske Bloemhoff (Ni’jberkoop). De dokementaire zal in september prissenteerd wodden.

Ontstaons- en laandschopsgeschiedenis

In de verhaelende dokementaire, die ongeveer een ure duren zal, kommen veul verschillende aspekten an de odder die mit et Fochtelervene te maeken hadden, of nog altied hebben. Hoe ontston et gebied, wie woonden d’r, hoe leefden de meensken mit en op et vene, wat veraanderde d’r deur de jaoren henne.

Veul ommedaenken is d’r veur de ontstaons- en laandschopsgeschiedenis van et gebied. In de film vertellen daor mit naeme dr. Roy van Beek (archeoloog) en promovendus Cindy Quik (fysisch geograaf) over. Beide bin verbunnen an de WUR (Wageningen University & Research), en bin deur laandschopshistorikus drs. Dennis Worst uut Else hierveur benaoderd. Worst, sund een posien warkzem bi’j Landschapsbeheer Friesland in Beetsterzwaog, vertelt zels over de laandschopsgeschiedenis. An de dokementaire warkten o.e. ok Natuurmonumenten (eigener en beheerder van et gebied) mit en streekkenner Otto de Vent van De Fochtel. Ok Jan Oosterkamp van De Fochtel, die een schoffien leden uut de tied raekte, is in de film te zien en te heuren. In et vroege veurjaor van 2020 was Rovers nog op bezuuk bi’j Oosterkamp en maekte doe die opnaemen. 

Van oergebied tot van levensbelang

Mit disse briede opzet wil de Stellingwarver Schrieversronte veural zien laoten wat et Fochtelervene deur de ieuwen henne west is: van oergebied tot van levensbelang veur de bewoners, tot et netuurgebied van now. Antrekkelik veur de meensken in de buurt en veur bezukers van heinde en veer.  

Veurleesaktie in feberwaori gaot niet deur, wel verhaelen op YouTube

Gien veurleesaktie, wel verhaelen op YouTube!

Ieder jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte begin feberwaori een grote veurleesweke veur de bewoners van zorginstellings en verpleeghuzen in Stellingwarf. Een grote groep vri’jwilligers lest dan op tal van plakken veur, in sommige instellings in meerdere ofdielings en huuskaemers. De veurleesaktie, die in 2008 uut aende gong, wodt altied arg wardeerd. Spietig genoeg kan deur corona de veurleesaktie dit keer niet deurgaon. Et doel is now liekewel om verschillende verhaelen op et Schrieversronte YouTube kenaol te plaetsen, zodat toch nog luusterd wodden kan naor tal van mooie Stellingwarver verhaelen. (Foto’s: Lenus v.d. Broek)