219. Douwe en Rinkje’s reed


In Der Izzerd staot an de Ruskemadenweg een eigen straotnaemebottien mit de naeme Douwe en Rinkje’s reed. ‘Reed’ is van ooldsher de Stellingwarver benaeming veur eem zaandweg of een oprit naor een huus. In dit geval gaot et om de reed van de femilie Smitstra. De foto mit gegevens veur ‘Stellingwarfs in ‘t wild’ wodden toestuurd deur Femmie van Veen van Hooltpae.

Ni’j boek mitien de sutelkrojen in

Mitien naodat Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen maendagmiddag de eerste exemplaoren van et ni’je boek ‘Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf’ uutrikt hadde an de beide auteurs d’r van, kon et boek ok de krojen in van de sutelaktie. Die jaorlikse verkoopaktie van boeken en ere negosie zol even laeter uut aende gaon. Et ni’je boek, dat schreven wodde deur Jan Koops en Sietske Bloemhoff, was morgens rechtstreeks vanuut Tsjechië in Berkoop bezorgd. Van Weperen gaf an dat et bestuur van de Schrieversronte ommeraek wies is mit disse ni’jste uutgifte, omdat opni’j een belangriek diel van de historie van de Stellingwarver regio vaastelegd is. In et boek staon arg veul ni’je gegevens, niet alliend over de klokkestoelen, mar veural ok over de luudklokken: daor is eerder niet op zoe’n uutgebreide en verantwoorde wieze over schreven. Dat gelt hielemaole veur et heufdstok dat Jan Koops schreef over de geschiedenis van de klokken in de Twiede Wereldoorlog. Op vri’jdagmiddag 20 september is d’r in Else een speciaole bi’jienkomst angaonde et verschienen van dit belangrieke boek veur de regio, zo vertelde de veurzitter.

Eupening sutelaktie

Ok veur de ere ni’je uutgiften in de krojen hadde Van Weperen vanzels ommedaenken, zoas ‘As ik kiezen moch…’ van Harmen Houtman, de Stellingwarver Spreukekelender 2020 en de stick mit daorop de film ‘Daor klept de klokke weer’. Hi’j vertelde butendat dat et eerstvolgende boek dat de stichting uutgeft half oktober al verwaacht wodt. Dat is ‘De wereld van Zander, een egodocument van een landverhuizer uit Donkerbroek’ en wodde schreven deur Rienk Klooster.

De sutelaktie kon liekewel pas echt beginnen gaon naodat die ‘eupentoeterd’ was. De ere was dit keer veur Jan Koops, omreden die him dit jaor wel hielemaole extra inzet veur de schrieveri’je in et Stellingwarfs. Zo is hi’j mit nog een boek in de weer, ok dat zal nog dit jaor verschienen. Daornaost is hi’j et hiele jaor deur doende as redakteur veur et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’. Koops bleek gelokkig nog genoeg aosem over te hebben veur een beste galp op ’e toeter…

Klaas van Weperen weenskte iederiene een hiele goeie sutelaktie toe, en hoopte dat et risseltaot weer krek lieke goed wezen zal as veurig jaor. De sutelaktie is disse weke en kommende maendag in West-Stellingwarf, daornao wodt veerder suteld in Oostaende.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Gaelic: twietaelighied in Schotlaand

Harmen Houtman stuurde een peer foto’s uut twietaelig Schotlaand. Hi’j vertelt daorbi’j: veural op de Orkney-eilanen (Noordkust) en de Hebrieden (eilanen an de Westkust van Schotlaand) zetten ze heur ommeraek in veur et Gaelic, iene van de oolde Keltische taelen. Op bodden, straotnaembodden, verkeersboden, mar ok op ‘e tillevisie wodt disse oolde tael niet vergeten en nog veul bruukt.

218. B&B ‘t Kragelhuus

An de Builerweg in Buil staot B&B ‘t Kragelhuus van de femilie Kragten. Op ‘e stallen van de vroegere boerderi’je bin twie smaekvolle kaemers mit elk een badkaemer beschikber veur meensken die hier van de mooie omgeving genieten willen. De femilie Kragten komt van oorsprong van Utrecht/Baarn, mar ze bin jaoren leden de drokte van de Raandstad ontvlocht. Op heur vesitekaorties staot de zin: Voel je thuus in ‘t Kragelhuus! As die kaorties op binnen, komt op ‘e ni’je kaorties vanzels te staon: Vuul je thuus in ‘t Kragelhuus! Now, thuusvulen doej’ je daor votdaolik! (Foto’s en tekst: Johan Veenstra)

Eupen monementedag

Op 15 september wodt in de gemiente Oost-Stellingwarf veur de dadde keer mitdaon an de Eupen Monementedag. Krek as bi’j de twie veurige keren is ok et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte die dag los. Et gebouw zels is een gemientelik monement, mar in de hal en de grote zael van et taelinstituut is d’r die dag extra ommedaenken veur de klokkestoelen in Stellingwarf. Zo bin niet alliend de miniaturen van de klokkestoelen te zien, mar ok de oorspronkelike bouwtekenings van de klokkestoel van Buil. Veur wie et ni’je boek over de luudklokken en klokkestoelen in oonze regio op disse dag anschaft gelt een kotting van € 2,50.