Stellingwarver gedichten in biebeltheken en op social media

De weke van 5 tot 12 oktober is alweer de vuufde in de riegel van negen Stellingwarver Boekeweken die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseert en die in de plak kommen van de jaorlikse sutelaktie. In disse vuufde weke zal d’r veul ommedaenken wezen veur Stellingwarver gedichten. Op verschillende plakken in Stellingwarf zullen d’r gedichten veurdreugen wodden, zoas in de biebeltheek van Wolvege en Oosterwoolde. Zo kan d’r op woensdagmiddag 7 oktober tussen 14.00 en 15.00 ure luusterd wodden naor veurdrachten van Grietje Bosma (Sunnege) en Attie Nijboer (Oosterwoolde). Heur optreden zal in et teken staon van heur gezaemelike bundel ‘Stillestaon en weer deurgaon’ die eerder dit jaor verscheen.

Op zaoterdagmorgen bin de beide dichteressen in de biebeltheek van Oosterwoolde te vienen, en ok daor zal et boek, veurzien van haandtekenings van de beide dichteressen, te koop wezen! In plak van € 14,50 kost et boek tiedens de optredens € 10,00. Et optreden in Oosterwoolde is van 11.00 tot 12.00 ure.

Links Attie Nijboer, rechts Grietje Bosma. (Foto’s: Kjest Herder)

Twitter, Facebook en websteden

Mar d’r is meer ommedaenken veur gedichten in et Stellingwarfs. Zo zullen tussen 5 en 12 oktober alle daegen Stellingwarver gedichten plaetst wodden op Facebook/Stellingwarfs, de websteden Stellingwarfs.nl en Stellingplus.nl, en d’r wo’n ok daegeliks gedichten twitterd. Vanwegens disse aktiviteiten gelt de hiele weke deur een slim antrekkelik anbod van Stellingwarver dichtbundels. Dat anbod is o.e. te vienen op Facebook en de beide websteden. Wie meer infermaosie hebben willen, kan mailen naor info@stellingwarfs.nl.   

 

Oflast

Op woensdagmiddag 30 september zol in de biebeltheek van Noordwoolde de Stellingwarver Kienderboekeweke mit een mooi veurleespergramme uut aende gaon. Now blieken daon het dat bi’j iene van de vri’jwilligers in et gebouw corona vaastesteld is, het de Stellingwarver Schrieversronte in overleg mit de biebeltheek besleuten om de middag niet deurgaon te laoten. De veurleesaktie is uutsteld naor laeter.

‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’: roman van Stellingwarver schriever Johan Veenstra brengt him de Rink van der Veldepries

De winner van de Rink van der Veldepries dit jaor is de rondomtoe bekende Stellingwarver schriever Johan Veenstra mit zien boek ‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’. De pries wodt dit jaor op 28 oktober in De Lawei in Drachten uutriekt. Et is een twiejaorliekse literaire pries, die hoge anschreven staot. Veenstra is de opvolger van Willem Schoorstra, die twie jaor leden de pries wun. Twie jaor daorveur gong de pries naar Anne Feddema

Nao et tillefoontien op 18 september dat hi’j de belangrieke literaire pries wunnen had, was Veenstra as et waore uut de schroeven. Veur him weren d’r de oflopen weke tal van fielsetaosies.

Rink van der Veldepries

Naodat Rink van der Velde uut de tied raekte wodde in 2003 deur uutgeveri’je de Friese Pers Boekerij en de gemiente Smallingerland de Rink van der Veldepries in et leven reupen as naogedaachtenis an de in de 20e ieuw meerst lezen Friese schriever. De gemiente Smallingerlaand schinkt de winner een beeltien van de keunsteners Anne en Roelie Woudwijk. De Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum FLMD stelt 2000 euro beschikber.

Om veur een nommenaosie veur de pries in anmarking te kommen, moet een boek schreven wezen in et Fries of in iene van de streektaelen in Frieslaand. Et moet butendat ansluten bi’j et wark van de Friese auteur Rink van der Velde en et moet een bried lezerspebliek anspreken.
Veur et eerst wodt de pries toekend veur een boek niet in et Fries mar in een streektael in Frieslaand, in dit geval et Stellingwarfs, dat diel is van de regionaole tael Nedersaksisch. Aanders as in eerdere jaoren wodde al veur de priesuutrikkinge bekendmaekt welk boek as et beste uut de busse kommen was. De jury beston uut Joukje Aardema, Nynke Andringa en Koos Tiemersma.

Vroeger is veurgoed veurbi’j

‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’ is een spannend, mar ok ontroerend boek. Et gaot over Arjan Hoogeveen, die op een dag in 1990 in Twente mit een geweer in de auto stapt en naor zien geboortestreek Stelllingwarf ridt… Naodat de eerste drok van et boek (800 exemplaoren) in juli 2018 uutkwam raekte dat al hiel gauw uutverkocht, en zorgde de uutgeveri’je van de Stellingwarver Schrieversronte dat d’r in jannewaori 2019 veur een twiede drok van et boek. Veenstra wodde al es een keer eerder nommeneerd veur de Rink van der Veldepries. Dat was  in 2016 mit ’Een vrouw van ivoor’.

Slim bekend

Johan Veenstra is iene van de bekendste Stellingwarver schrievers. Hi’j is in jannewaori 1946 in Wolvege geboren, mar woont sund jaor en dag in Ni’jhooltpae. Hi’j begon in 1971 mit et schrieven in et Stellingwarfs, doe hi’j in anraeking kwam mit et wark van Hendrik Johannes Bergveld. Deur inspiraosie daorvan schrift Johan Veenstra al zowat 50 jaor, en wodden d’r tal van Stellingwarver dichtbundels, verhaelen en romans van him uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte. Eers as veul Nedersaksische schrievers, die vaeke ok in et Nederlaans doende binnen, schrift Veenstra konsekwent in et Stellingwarfs. De bekende Stellingwarver schriever debuteerde in 1974 mit ’Wilde Gaanzen’, een boek mit verhaelen en gedichten.

Meer as 3000 optredens

Johan Veenstra schrift niet alliend, hi’j gaot sund jaor en dag op pad om mit naeme zien verhaelen te vertellen an tal van verienings. Zien wieze van vertellen – Veenstra kent al die verhaelen uut et heufd – is onvergeliekber. D’r bin weinig die zoe’n geweldige ansprekende en kundige wieze van vertellen hebben as him. Deur et hiele laand vertelt hi’j uut eigen wark, en d’r is nog nooit argens deur et pebliek zegd dat ze et Stellingwarfs niet verstaon kunnen zollen. Onderhaand het hi’j meer as 3000 keer et laand in west, dat komt daele op 120 optredens in et jaor. Tiedens die optredens verkocht Veenstra alle keren weer een hiele sleep van zien boeken.

Radiowark

Negen jaor lange zorgde Johan Veenstra veur Stellingwarver kollums, bekend onder de naeme ‘Stellingwarver Stiekelstokkies’, die hi’j veurlas veur  Omroep Frieslaand. Wie iedere donderdagmiddag om 12.40 ure naor et middagpergramme van die zender luusterde, wus dat d’r weer ni’js uut et Stellingwarver laand kwam. Op zien onnaovolgbere wieze las hi’j dan ien van zien Stellingwarver Stiekelstokkies veur. Intied schrift Veenstra al weer jaoren kollums veur de Liwwadder Kraante.

Webstee

Sund 22 juni 2003 hoolt Veenstra op zien eigen webstee een dagboek bi’j, daor hi’j vaeks zie daegelikse belevenissen op vertelt, en waor ok vaeke ni’js in staot over Nedersaksische zaeken. De zo suksesvolle schriever hoolt dat tot now an toe in Frieslaand et langste vol.

Literaire priezen

De schriever uut Ni’jhooltpae wun eerder ok al een tal literaire priezen. Zo wun hi’j twie keer de Stellingwarver literaire pries, de H.J. Bergveldpries. De eerste keer was dat in 1984 veur zien boek ’Naachs goelen de honnen’, en in 1991 veur ‘Een vlinder van zulver’. In 2002 wodde him de Siemonsma Kultuurpries uutriekt. Veerder moch hi’j in 2009, liekegoed as in 2015, de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden in ontvangst nemen. Dat was eerst veur de roman ’Et geheim van de wiend’ en laeter veur ’Een vrouw van ivoor’, ok een roman misschien wel et meerst verkochte boek van Veenstra. Daornaost wodde him deur de Stellingwarver Schrieversronte de Stellingwarftrofee in 2010 uutriekt vanwegens zien grote inzet veur en al zien wark in et Stellingwarfs.

Ridder in de Odder van Oranje-Nassau

Veur al zien wark as schriever in et Stellingwarfs, mar butendat ok veur zien grote  inzet veur et Stellingwarfs en niet in et laeste plak de Stellingwarver Schrieversronte wodde hi’j in 2001 benuumd tot Ridder in de Odder van Oranje-Nassau.

Veenstra wodde in 1972 bi’j de oprichting van de verieninge Stellingwarver Schrieversronte aktief as lid van de Stuurgroep Stellingwarfs. Doe de verieninge veerder gong as stichting wodde Veenstra bestuurslid en voerde tal van jaoren et ponghoolderschop. Ok was hi’j in de periode 1983-2000 redakteur van et Stellingwarfs tiedschrift ’De Ovend’. Veur dat tiedschrift levert Veenstra ok now nog altied bi’jdregen.

251. Tuut en d’r uut!

Kotleden wodde deur Marcel Bos, hi’j is wethoolder van de gemiente Oostaende, in Else een speciaol bod onthuld. Dat bod is vlakbi’j et schoeleplein plaetst en geft an dat kiender, die deur de oolden mit de auto brocht wodden, daor nog evenpies een tuut kriegen kunnen, veurdat  ze et plein op gaon. De auto’s moe’n now i.v.m. corona op zonuumde ‘Tuut en d’r uut’ plakken parkeren. (Foto en tekst: Hendrik Betten)

Stellingwarver Kienderboekeweke

Kommende woensdagmiddag 30 september gaot in de biebeltheek van Noordwoolde om twie ure de Stellingwarver Kienderboekweke uut aende. Dat gebeurt vanzels mit alderaorigste aktiviteiten veur de kiender! Om twie ure is in et eerste plak de biezundere prissentaosie van de podcast ‘Piepmoes en zien kammeraoden’, mit verhaelen van Sietske Bloemhoff. Die podcast is intied al plaetst op verschillende websteden, zoas de Kienderwebstee en de webstee veur Hiemkunde in et basisonderwies. Anslutend zal Femmie van Veen een tal verhaelen van de podcast veurlezen, zoas zi’j die ok op heur zo kundige en ansprekende wieze veurlezen het t.b.v. de podcast.

Mar d’r wodt op 30 september meer in et Stellingwarfs veurlezen, en dat gebeurt deur Kiena Bouwer mit verhaelen van et joongien Tomke en zien hontien Romke veur de ukken, en deur Grietje Bosma. Grietje gaot veur kiender van 7 tot 10 jaor veurlezen uut et boek ‘Pimmegien is groot’  van Lily Köhler.

Veur alle kiender die naor de verhalen luusteren kommen liggen d’r mooie kleurplaeten en  opdrachten  klaor. In de biebeltheek is ok een speciaole taofel inricht mit tal van Stellingwarver kienderboeken, en op een appat beeldscharm zal deurlopend de film ‘Daor klept de klokke weer’ vertoond wodden. Die film, die et biezundere verhael van de Stellingwarver geschiedenis rond 1500 vertelt, past vanzels goed in et thema ‘Geschiedenis’ van de kienderboekeweke van dit jaor. Tiedens de kienderboekweke gelt een mooi anbod van Stellingwarver kienderboeken; daorveur kuj’ terechte bi’j de Noordwooldiger bieb en de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

De Stellingwarver Kienderboekeweke is de dadde aktie van de Stellingwarver Boekeweken die in de plak kommen binnen van de sutelaktie.