239. Kiek maar us eem

‘Doe ‘k op een keer over de Dwasvaortweg op ‘e Oosterstreek fietste, zag ik bi’j nommer 32 dit bod staon. Aenlik is de juuste spelling zo: Kiek mar es even. Mar toch: mooi dat zoks in et Stellingwarfs daon wodt!’ (Foto en tekst: Johan Veenstra)