Riekdom

Riekdom

Rusteloos
jaegen de meensken
aachter heur dromen an

dromen van riekdom
dromen van altied meer
dromen van altied groter
dromen van altied beter

*
ze vergeten
de grote riekdom
die ze al jaoren bezitten

Een gedicht dat je in disse tieden tot daenken zet… Jan Veldhuizen (1941 – 2005) schreef et indertied. Ype Dijkstra uut Oosterwoolde maekte de mooie foto’s in et Diakenievene in Ni’jberkoop.

SSR dichte

Tot 20 april gaon alle aktiviteiten en bi’jienkomsten van de Stellingwarver Schrieversronte niet deur vanwegens de bekende omstaandigheden. Dat gelt ok veur de jaorvergeerdering op woensdag 15 april. De ni’je daotum daorveur wodt laeter bekend maekt. Et kantoor is beparkt eupen, zodat mails en post wel lezen wodden. Op de websteden blift vanzels zoas altied wel et laeste ni’js te lezen.

Warkwinkels De Veerkieker gaon niet deur

De warkwinkels van et onderwiesprojekt De Veerkieker gaon veur de leerlingen van alle eupenbaore basisschoelen in Oost- en West-Stellingwarf gedurende in elk geval de meertmaond niet deur i.v.m. et coronavirus, zo het et bestuur van Stichting Comprix vri’jdag besleuten. Of de warkwinkels wel deurgaon zullen veur de schoelen van et kristelik onderwies is nog niet bekend.

Ofbericht 12 meert

Spietig genoeg kan de aovend mit verhaelen (op donderdagaovend 12 meert) van Rob Zethoven en Attie Nijboer niet deurgaon. Attie is veurige weke valen en het heur beide polsen breuken en een elleboog. Gister is ze oppereerd en het daor now veul hinder van. De aovend wodt uutsteld tot nao de zommer. De ni’je daotum wodt laeter bekend maekt.

Zels stiender bakken: een zowat vergeten ambacht

Ok al is et hielemaole nog niet zo lange leden, toch weten veul meensken niet meer dat in oonze omkrieten vroeger stiender bakt wodden. Donderdagaovend vertelde Paul Gols van Zorgvlied daorover bi’j de Stellingwarver Schrieversronte. Roem honderd jaor leden gebeurde dat bakken nog in oonze omkrieten, zoas o.e. bi’j Noordwoolde. Zoe’n twiehonderd jaor leden raekte dit oolde ambacht in zwang deur de Maotschoppi’j van Weldaodighied veur et bouwen laoten van o.e. de kloniehuzen. De Maotschoppi’je gaf an de aannemers die de eerste koloniehuisjes bouwden opdracht de bakstienen bi’j heur te kopen. Zokke stiender wodden bakt van liem dat hier bi’jomme veul veurkomt. Zoe’n veld- of stienovend, die daor veur neudig was, beston uut stienen waor ruumte tussen zat veur turf dat as braandstof diende. De buterkaant wodde dichtesmeerd mit liem en onder- en bovenin zatten gatten om de turf bi’j te vullen en om et vuur te regelen.

In de buurt van de Vledder Aa moet een ‘reizende’ bakstienovend staon hebben. Ieder keer as de grondstof en de braandstof op was, wodde de ovend verplaetst naor een plak waor wel weer liem en turf te vienen was.

Mit et gebruuk maeken van oolde kennis en veerdigheden bouwde de ‘Stichting Historische Steenbakkerij Zorgvlied’ veurige zommer nog zoe’n veldovend op een stok laand in Zorgvlied om daor op de oolde wieze stiender te bakken. Paul Gols was iene van de initiatiefnemers van disse biezundere aktiviteit in Zorgvlied. Van de aktiviteit is een dokementaire maekt die eerdaegs klaor is en dan ok vertoond wodden zal. 

Foto’s: Lenus v.d. Broek. Op ‘e kleine foto bin een peer turven en stienen te zien. De rechterstien is een ‘misbaksel’; bi’j et bakken d’r van was de temperetuur te hoge.