298. Ooldetrienster Brogge


Ooldetrienster Brogge
 
Bi’j de karke van Ooldetriene, die al jaorenlaank as dörpshuus bruukt wodt, staot een bod an de weg mit oolde veldnaemen van Sunnege en Ooldetriene. D’r staon ok naemen in et Stellingwarfs op zoas: Ooldetrienster Brogge, Veendiek, Oldemaden, Jonkers- of Helomavaort en Maodereed. (Foto’s en tekst: Johan Veenstra)