346. De leste brôgge an ’t Binnenpad

Dit opschrift is zo dudelik as wat. D’r bin een hiele protte broggen en broggies in Gieteren, mar dit is echt de laeste brogge an ’t Binnenpad. Hier bi’j oons komt zowel laest as lest veur. Et Stellingwarfs Woordeboek geft bi’jveurbeeld de woorden laestdaegs en lestdaegs. Bi’j et woord brogge doen we hier gien kappien op ’e letter o. Mar dat bin mar kleinigheden. Mooi dat et zo op et bottien staot. (Foto’s en tekst: Johan Veenstra)