397. De Meulehoek

An de Heufdstraote West in Wolvege is huusdokterpraktiek De Meulehoek. Hier vlakbi’j is et appattementekompleks Meulestaete. Vlakbi’j staot ok de meule Windlust daor vroeger de Ooldhiedkaemer in zat. Et woord meule komt zo staorigan hiel arg vaeke veur in disse unieke serie  Stellingwarver naemen in et wild. (Tekst en foto: Johan Veenstra)