414. ‘Boelderi’je’

Doe ’k in juli tegere mit kammeraod Douwe deur Vinkege fietste, zag ik dit bod mit et woord Boelderi’je d’r op staon. Et is ongetwiefeld Stellingwarfs. Mar wat is et? Et woord opzuken in et Stellingwarfs Woordeboek koj’ gien tree wieder mit, want et staot d’r niet in. Mar vlakbi’j dit bod ligt neffens mi’j een jeu de boulesbaene. Numen ze zoks in Vinkege lichtkaans een boelderi’je? Dat zol mooi bedocht wezen! (Foto en tekst: Johan Veenstra)