424. Kalm an!

Vandaege (02-11-2022) kwam Hans Salverda in Hooltpae en zag daj’ daor bi’j schoele ‘De Striepe’ Kalm an! doen moeten. En doej’ dat niet, dan kikt een knipperend rood mannegien je niet al te vrundelik an… Mooi dat disse elektrische bodden je ok in et Stellingwarfs waorschouwen kunnen!