510. De Miete

Alle zaelen in De Landerijen in Ooldemark hebben naemen die mit et oolde boerebedrief te maeken hebben. Huj of zaod kwam an de miete bi’j et boerehuus. D’r wodde een flut roegte op daon om inregenen te veurkommen. As nommer 82 in disse serie is De Miete ok as straotnaeme in Wolvege opneumen. (Foto en tekst: Johan Veenstra)