Fries-Stellingwarver aovend op 18 september

Sjoukje

Sjoukje Oosterloo schreef an now toe twie verhaelebundels:’Malle meraokels’ en ‘Warkieslappe’ (foto Sietske Bloemhoff)

Vanwegens de Stellingwarver sutelaktie en de Friese boekemaond orgeniseren de Fryske Krite in Oosterwoolde, de biebeltheek  en de Stellingwarver Schrieversronte opni’j een gezaemelike literaire aovend. Die aovend is op vri’jdag 18 september in de biebeltheek van Oosterwoolde. De Stellingwarver schriefster Sjoukje Oosterloo zal uut eigen wark veurlezen, wiels de Friese schriever en verhaeleverteller Mindert Wijnstra een tal van zien verhaelen vertellen gaot.

Et is ondertussen veur de dadde keer dat in dit saemenwarkingsverbaand een literaire aovend orgeniseerd wodt. In 2013 vertelden de schrievers Johan Veenstra en Douwe Kootstra uut eigen wark, in 2014 vertelde Auke Zeldenrust over zien boek ‘Dorp achter tralies’ en vertoonde Jan Koops een PowerPoint over de dörpen van Oost-Stellingwarf n.a.v. et boek ‘De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden’. Veur beide aovenden was ommeraek veul belangstelling, zodat besleuten wodde om ok in 2015 een gezaemelike aovend te orgeniseren. Tiedens de aovend zorgt boekhaandel Bruna veur een Fries-Stellingwarver boekekraom. Et pergramme van 18 september begint om 20.00 ure, de toegangspries is veur leden van de Krite, biebeltheek en Schrieversronte € 5,00, eren betaelen € 7,50.