Ni’j Schrieversronteprojekt: ‘Waor De Lende’

De Lende: op ‘e boverste foto bi’j Bekhof bi’j Berkoop, op ‘e onderste bi’j Kontermaans op ‘e Hoeve (feberwaori 2020, @Sietske Bloemhoff)

Binnen et ni’jste Schrieversronteprojekt ‘Waor De Lende’ zal o.m. in een omvangriek boek de Stellingwarver revier De Lende in al zien facetten beschreven wodden. Een tal deskundigen op et gebied van de geschiedenis, et laandschop, de netuur en de tael hebben hier eerder onderzuuk naor daon, en sommigen laeter of ze bin daor nog mit an de gang. Zo hul bi’jglieks dr. Meindert Schroor tiedens et Lendesymposium in 2014 de slim interessaante inleiding ’Venen, grenzen en verdedigingswerken’, en die lezing van doe wodt in de ni’je uutgifte opneumen. Datzelde gelt bi’jglieks ok veur de inleiding ‘De stried tegen et Lendewaeter’ van Geert Lantinga over de ontginningsaktiviteiten in de 18e en 19e ieuw en de inleiding ‘De Lende en femilie in oons Lendedal. Naemegeveri’je, verbanen en verklaorings’ van Henk Bloemhoff. Veur ni’je heufdstokken zorgen Henk J. Jager (over de vegetaosie- en florakartering) en Freddie de Vries (over voegels en ere bewoners van de Lendevallei).  

(Digitale) kuierroutes

De acht inleidings in et boek geven mitien veul ni’je meugelikheden veur et an now toe nogal beparkte anbod t.b.v. et toerisme in et gebied. De uutwarking van die meugelikheden zullen liekewel ok veur veul Stellingwarvers ommeraek antrekkelik wezen. Daorbi’j moet niet alliend docht wodden an speciaole kuierroutes, mar ok an exkursiemeugelikheden veur verschillende doelgroepen. Zo zal d’r veur elk onderwarp een route uutwarkt wodden waor juust dat thema veerder in an de odder komt en anschouwelik maekt wodden zal. De routes zullen ok digitaol volgd wodden kund deur ze an te bieden op et YouTube kenaol van de Stellingwarver Schrieversronte. Veur dit onderdiel van et projekt zullen de inleiders al vertellende per route filmd wodden deur filmmaeker Thomas Rovers uut Grunningen. Disse opnaemen bin veural bedoeld veur liefhebbers die om wat veur reden dan ok et gebied niet zels bezuken kunnen.

Lendewebstee

Veur bewoners en toeristen (jong en oold) zal de ‘Lendewebstee’ ontwikkeld wodden mit een grote verscheidenhied an onderwarpen. Ok bestaonde (toeristische) bedrieven in de Lenderegio zullen van disse webstee gebruuk maeken kunnen. Datzelde gelt veur bedrieven die (mit mekeer) zorgen veur een optimaole biodiversiteit t.b.v. de veerdere bescharming van et gebied. Butendat zullen t.b.v. et vervolgonderwies digitale Lendelessen ontwikkeld wodden.