Jannes Westerhof in De Ovend in gesprek mit Freddie de Vries

11-1-2013__(8) 

Freddie de Vries an et woord in ‘Dit plak dot me wat’. Dat plak is de Lendevallei bi’j Hooltpae (foto: Andries van Huizen).

In de ni’jste oflevering van et Stellingwarver tiedschrift ‘De Ovend’ het redakteur Jannes Westerhof in de rebriek ‘Dit plak dot me wat’ een gesprek mit Freddie de Vries van Hooltpae. Van him en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij kwam kotleden ‘Et Stellingwarver voegelboek’ uut. In De Ovend vertelt de auteur over et boek, en hoe hi’j tot et schrieven d’r van kwam. Daornaost is d’r ok ommedaenken veur veul ere zaeken daor Freddie de Vries him veur interesseert. Et plak dat Freddie ‘wat dot’ is de Lendevallei bi’j Hooltpae.

In De Ovend van feberwaori is d’r veerder ommedaenken veur o.e. de Drentse schriever Gerard Nijenhuis, de Stellingwarver dienst van dr. Rienk Klooster op oflopen 13 jannewaori en et ni’je boek mit wark van H.J. Bergveld. En ok now bin d’r netuurlik weer Stellingwarver verhaelen en gedichten in dit ienige echte Stellingwarver tiedschrift te lezen!

De Ovend van december komt d’r an!

In de eerste weke van december verschient et laeste nommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend van dit jaor. In ‘Et veuroffien’ kikt Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra op et biezundere jubileumjaor weeromme. In et nommer is weer een grote verscheidenhied an artikels, verhaelen en gedichten opneumen. Zo is d’r een slim lezensweerdig artikel te lezen van dr. Oebele Vries over ‘De perochies van et vri’je Stellingwarf, in et biezunder West-Ni’jberkoop’. Redakteur Jannes Westerhof het et mit Jan de Vries van Wolvege over ‘Dit plak dot me wat’, Lily Köhler zorgde weer veur een mooie kollum en Willem Jan Teijema schreef twie prachtige sfeervolle gedichten. Mar d’r is vanzels nog veul meer in et twienendattig bladzieden tellende tiedschrift te zien en te lezen! 

De Ovend is te koop veur € 3,50 bi’j o.e. boekwinkel Bruna in Oosterwoolde en The Readshop in Wolvege. Wie liekewel lid is van de Stellingwarver Schrieversronte krigt De Ovend zes keer in et jaor toestuurd veur € 18,00.

DE GAASTE EN DE OVEND: gezaemelik oktobernommer

De Gaaste en De Ovend: gezaemelik oktobernommer

Vanwegens de altied goeie onderlinge saemenwarking én vanwegens et jubileumjaor van de Stellingwarver Schrieversronte besleuten de Historische Verieninge Oosterwoolde e.o. en de Stellingwarver Schrieversronte tot een gezaemelike en biezundere uutgifte van heur beide tiedschriften De Gaaste en De Ovend. In dit nommer vertelt Albert Oost van Oosterwoolde et biezundere verhael van de buurtschop ‘De Kaamp’ die indertied even buten Oosterwoolde lag.

Lees meer deur even te klikken op: Gezaemelike_uutgifte_De_Gaaste_en_De_Ovend

 

Twiede Stellingwarftrofee veur Jannes Westerhof

Foto Lenus van der Broek

Tiedens de jubileumviering van de Stellingwarver Schrieversronte op donderdag 5 april wodde veur de twiede keer de Stellingwarftrofee uutrikt. Dit keer was de pries veur Jannes Westerhof, o.e. redakteur van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. De Stellingwarftrofee is insteld deur de Stellingwarver Schrieversronte en is bedoeld veur meensken die heur slim inzetten veur de Stellingwarver tael en streekkultuur. De eerste keer dat de pries uutrikt wodde is al weer een peer jaor leden, de pries was doe veur schriever Johan Veenstra. De trofee zels is ontwurpen deur keunstener/keramist Peter Hiemstra van Berkoop.

In Stellingwarftrofee 2012 is te lezen waoromme et Schrieversrontebestuur de twiede Stellingwarftrofee uutrikte an Jannes Westerhof.

Speciaol jubileumnommer van Stellingwarfs tiedschrift De Ovend

Niet alliend de Stellingwarver Schrieversronte bestaot dit jaor 40 jaor, etzelde gelt ok veur et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.

Tiedens et jubileum van de Stellingwarver Schrieversronte kon an et aende van de bi’jienkomst een speciaol jubileumnommer van et tiedschrift an alle jubileumvierders mitgeven wodden. Veur dit biezundere nommer was een speciaole gaastredaktie saemensteld, die beston uut Antje van Dijk-van der Lende (raodslid veur de VVD in West-Stellingwarf), Jesper Christensen (raodslid veur de PvdA in Oost-Stellingwarf) en Peter Riksma (neerlandikus en bestuurslid van de Stellingwarver Schrieversronte).

Veur et biezundere nommer was eerder een oproep daon om wark in te sturen. Op de oproep wodde butengewoon goed reageerd. D’r kwammen veul inzendings binnen, zodat de kemmissie veul keuze hadde om et blad mit te vullen. Veur et jubileumnommer was ok de mitwarking vraogd van twie jonge fotografen die vaeker wark leveren veur de Stellingwarver Schrieversronte. Ruurd Jelle van der Leij zorgde veur een prachtige serie netuurfoto’s mit daorbi’j de technische uutleg over elke foto, hi’j leverde butendat ok de omslagfoto. Marije Kuiper keus uut een lange lieste van naemen van vri’jwilligers een zestal die ze op petret zette, ze zorgde ok veur de bi’jheurende tekst.

In et blad bin veul mooie gedichten te lezen van o.e. Christine Magour, Willem Jan Teijema, Sake Russchen, Harmen Houtman en Johan Veenstra. Daornaost bin ok kotte verhaelen en kollums opneumen, o.e. van Anne Bult en Klaas Boersma. Et blad begint liekewel mit een vraoggesprek dat Peter Riksma had mit schaetster en zangeres/muzikaant Carolien Hunneman uut Oosterwoolde. Veur de mooie foto’s van Carolien zorgde vormgeefster en fotografe Herma Egberts van Berkoop.

De Ovend wodt an alle leden van de Stellingwarver Schrieversronte toestuurd, mar is ok in de losse verkoop te kriegen bi’j boekhaandel Bruna in Oosterwoolde en boekhaandel Zwikstra in Wolvege (pries: €3,50).

 

Foto (Ruurd Jelle van der Leij) omslag jubileumnommer De Ovend:

‘Nao 40 jaor oolde koenen uut de sloot haelen? Welnee, wi’j kieken veuruut!’