De Verdwenen Peerden: festival van streektael en meziek

De Verdwenen Peerden: festival van streektael en meziek

Et verhael gaot dat d’r in de karke van Ni’jberkoop jaoren leden twie peerden van de honger ommekommen binnen. De peerden weren losraekt en bin, zo bleek laeter, op et karkhof van et dörpien telane kommen. Et karkien was niet al te best meer, zodat et niet meer bruukt wodden kon. Doe d’r nao een schoffien toch weer es goenend kwammen, laggen daor de verdwenen peerden, allebeide dood. Vermoedelik het de karkedeur eupenstaon en bin de peerden naor binnen gaon en is de deure dichtewi’jd. Van de honger hebben ze nog an de baanken ommehaffeld, mar dat het de peerden niet redded. (Bron: Ooststellingwerf. Verzameling van Oudheidkundige Aanteekeningen, H.J. Popping, Oosterwoolde, 1903)

Et karkien van Ni’jberkoop is al lange vot, et wodde in 1827 ofbreuken. Mar et verhael is nao al die jaoren nog de hieltied levendig in de herinnering binnen de karkelike gemienschop van Oolde- en Ni’jberkoop.

In et verhael schoelt een mooie symboliek: et karkien bleef tot op et laeste een plak waor aj’ je bescharmd vuulden, een schoelplak alderdeegst veur dieren.

 

Et karkien van Ni’jberkoop in 1722 (tekening Jacobus Stellingwerf)

De klokkestoel van Ni’jberkoop (foto: Sietske Bloemhoff)

Under de toer

Et festival ‘De Verdwenen Peerden’ wodt orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte, en is onderdiel van et perveensiaole LF 2018 projekt ‘Under de toer’. ‘Under de toer’ bestaot uut 32 manifestaosies in, of rond, krek lieke veul karken in Frieslaand. Mit mekeer staon d’r in die perveensie zoe’n 750 karken. Tiedens de manifestaosies wo’n 32 biezundere verhaelen prissenteerd, die in of bi’j iene van die 32 karken ontstaon binnen. Die verhaelen wo’n allemaole op een keunstzinnige wieze verbeelt deur keunsteners i.s.m. de gemienschop.

Artistieke uutdaeging

Et verhael van de verdwenen peerden is zéker een artistieke uutdaeging. Et ligt veur de haand dat in de regionaole kontext de tael mitspeulen moet in de kreativiteit. Berkoop en Ni’jberkoop ommes liggen in de midden van Stellingwarf en et Stellingwarver taelgebied. In de ieuwenoolde Berkoper karke mit zien prachtige akoestiek moet de tael wel zongen wodden, vandaor de keuze veur een literair-muzikaole vertolking van ‘De Verdwenen Peerden’. Literetuur en muzikaliteit gaon van ooldsher goed saemen; et festival bestaot dan ok veural uut verhaelen en meziek, mar ok een ere keunstutering komt an bod, en dat is de daans. Daorveur zorgt Janna Eier van Jubbege.

Artistiek leider is Mariken Biegman uut Jubbege (foto: Margje van der Meulen)

Artistiek leider is Mariken Biegman uut Jubbege. Op et gebied van verschillende keunstuterings het zi’j heur sporen al aorig verdiend. Zo trekt Mariken de hiele wereld over mit heur slim suksesvolle reizende ni’j-atelier. Mariken erveert de keunstzinnige ontwikkeling van De Verdwenen Peerden as een grote uutdaeging en is d’r vol enthosiasme mit doende. Tegere mit Sietske Bloemhoff van de SSR nuugde ze tal van verienings uut Oolde- en Ni’jberkoop uut om mit mekeer veur een, veural gemienschoppelike, ’invulling’ van et festival te zorgen. Daoromme bin al van et eerste begin of et koor Donna Dora, meziekverieninge Brocante en de gitaarklub Capodastro’s bi’j de ontwikkeling en veurbereiding betrokken. As muzikaol leider is Serge Epskamp van Zaandhuzen bi’j et festival betrokken. Hi’j zorgde veur et op meziek zetten van alle teksten die schreven wodden deur een drietal Stellingwarver schrievers. Daornaost zorgt Epskamp ok veur de verschillende arrangementen in overleg mit de dirigenten van Donna Dora en Brocante.

 

Serge Epskamp (foto: Sietske Bloemhoff)

Veur de teksten van de lieties en van de vertellers zorgden Roely Bakker, Harmen Houtman en Attie Nijboer. De vertellers bi’j de verschillende onderdielen van et festival bin Attie Nijboer en Jan Berend van Elp.

Ok Textielinstituut Hawar is nauw bi’j et festival betrokken. Zo wodt o.l.v. Mariken Biegman in iene van de ateliers, mit mitwarking van een grote groep vri’jwilligers o.e. een rok van zes meter deursnee klaormaekt. Daorveur wodt een groot patchworkklied ni’jd, bestaonde uut duzenden lappies stof. Nao een oproep kwammen bi’j de Stellingwarver Schrieversronte deuzen en zakken vol mit prachtige lappen binnen die allemaole in de rok verwarkt wodden.

Stellingwarver gedichten schrieven mit Wim Hunneman

Leerlingen basisschoelen

Veul enthousiasme was d’r bi’j de leerlingen van groep acht van de basisschoelen De Tjongeling (Berkoop) en De Stelling (Makkinge) doe ze een speciaole warkwinkel ‘Gedichten schrieven’ volgden. Die warkwinkel wodde ontwikkeld en verzorgd deur  Wim Hunneman uut Oosterwoolde. Et thema van de warkwinkel was et verhael van de verdwenen peerden van Ni’jberkoop, en dat verhael zorgde veur veul inspiraosie bi’j de kiender. Et doel is dat een tal leerlingen tiedens et festival die prachtige gedichten veurlezen. Daornaost wo’n de teksten van de gedichten op kussens ofdrokt, die ok in et festival een biezunder plak kriegen zullen.

Indieling van et festival

Iederiene die et festival mitmaeken gaot dot dat op ’e fiets. De zes verschillende veurstellings bin op lekaosies in de dörpen Ni’jberkoop en Berkoop. De eerste veurstelling is op een veltien an Boshoeveweg, vlakbi’j et plak waor et oolde karkien van Ni’jberkoop staon het. Daornao bin d’r op drie plakken an de weg van Ni’jberkoop naor Berkoop de volgende veurstellings. Veurstelling vufe is tiedens een picnick op et terrein van de vroegere boerderi’je De Bult in Berkoop. Daornao gaon de dielnemers lopende langs een oold karkepad naor de karke van Berkoop, waor de ofslutende veurstelling is. Nao de tied is d’r nog een meugelikhied veur een gezellige naozit bi’j Hotel Lunia.

Et pergramme begint om 16.00 ure en is om 20.00 ure henne oflopen. De saemenkomst is vanof 15.00 ure op de Doevekaampe in Berkoop. Van daor fietst de groep onder begeleiding naor de eerste lekaosie. Meensken die om wat veur reden niet in staot binnen en doe op ’e fiets mit kun gebruuk maeken van de oolde schoelebus van de fa. Coulant uut Berkoop. De bus vertrekt ok vanof de Doevekaampe.

Gaoj’ mit? Meld je dan mar gauw an!

Dit biezundere festival wi’j’ vanzels niet missen! Geef je daoromme z.g.m. op!

Et festival is in elk geval op vri’jdag 3 augustus (try-out) en op zaoterdag 4 augustus. D’r wodt nog keken naor een reservedag, veur et geval et ien van de daegen honnen en katten regent…

De kosten bin € 15,00 per persoon, daor is de picknick bi’j inbegrepen, mar niet de evt. naozit. Veur een fiets moet zels zorgd wodden.  

Je opgeven kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte, liefst via het mailadres info@stellingwarfs.nl. Ie moe’n dan behalven je naeme en et tal personen dat mitgaot ok je postadres, mailadres en tillefoonnommer vermellen. Dat laeste i.v.m. de meugelikhied om iederiene berieken te kunnen as et festival vanwegens et weer niet deurgaon zol.

Vanof juli wo’n de nota’s verstuurd, zodat van teveuren voldaon wodden kan an de kosten. Bi’j ankomst op ’e Doevekaampe krigt iederiene zien toegangsbewies, inkl. een bon veur de picknick.

 

Stellingwarver Schrieversronte

Willinge Prinsstraat 10

8421 PE Oldeberkoop

www.stellingwarver-schrieversronte.nl

M: info@stellingwarfs.nl

T: 0516-451108