Dwarrel(s)!

De eerste dwarrel is sund 1 jannewaori op StellingPlus te lezen. Wat? De eerste dwarrel? Nee… De aldereerste TWIE DWARRELS  mar liefst!! Et moet vanzels gien gekkeboel wodden… Twie dwarrels toegelieke… Toch: op zien minst elke maond wodt d’r iene hiele ni’je dwarrel plaetst. Veur al die dwarrels zorgen Attie Nijboer van Oosterwoolde en Henk Kroese uut Langedieke. Mit dwarrels wo’n woordspeulings en/of aorige uutspraoken bedoeld, die de maekers d’r van op StellingPlus daeledwarrelen laoten.