Noflike paoskedaegen!

Dielen

hoe weinig
aj’ ok hebben

hoe klein
as je bezit
ok is

et is nooit
te min
om te dielen

Dit gedicht wodde indertied schreven deur Jan veldhuizen (1941-2005), en dielen we dit paoskeweekaende graeg mit jim. Datzelde gelt veur de prachtige foto’s van de Kaele Dunen – ok wel de Grote Stoeve nuumd – bi’j Appelsche. Ype Dijkstra van Oosterwoolde maekte de foto’s kotleden.

Wi’j weensken jim allemaole noflike paoskedaegen!