TOMKE op YouTube

Omreden de perveensiaole Tomke-veurleesweke, die altied in de eerste volle weke van juni holen wodt, niet deurgaon kon i.v.m. corona wodde die weke uutsteld naor et aende van oktober. Want dan zol corona toch wel over wezen, zo wodde doe nog docht… Mar niks bleek minder waor, want half oktober kregen we mit een twiede golf te maeken. Et veurlezen in de ukkespeulplakken en kienderopvang wodde daoromme opni’j oflast.

Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte ontston doe et idee om een tal verhaelties uut et ni’je boekien ‘Iene, twieje, los!’ op te nemen op film en die te plaetsen op YouTube. Laeter zol de Friese en Bildtse veurlezers dit idee overnemen, zodat alle ukken in de perveensie now op die wieze kieken en luusteren kunnen naor de ni’jste spannende verhaelen over Tomke en zien kammeraoties Romke, Kornelia en Yana Yu. Et filmpien is vanof now te zien op https://www.kienderwebstee.nl/aktiviteiten/4/tomke-iene-twieje-los en op het YouTube kanaal van de Stellingwarver Schrieversronte: https://www.youtube.com/stellingplus

Gratis boekies veur alle ukken

De van oorsprong Friestaelige verhaelties over Tomke en zien maoten bin schreven deur  Geartsje Douma en Riemkje Pitstra. Alle verhaelties bin in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. De verhaelties die now op ’e film beschikber kommen bin oflopen maendag veurlezen deur Femmie van Veen. Veur et filmen d’r van zorgde filmmaeker Thomas Rovers uut Grunningen. De ni’je boekies wo’n an alle ukken uutrikt, de Stellingwarver Schrieversronte stelt die al sund jaor en dag ommenocht beschikber. Veur dit soort van taelbevodderende aktiviteiten het o.e. et Committee of Experts (Raod van Europa) veul wardering, zo dee een schoffien leden nog es weer blieken.   

Tomke is een perveensiaol veurleesprojekt van de Afûk en et Selskip foar Fryske Tael en Schriftekennisse. De Stellingwarver veurleesweke wodt sund 2007 orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte.

Tot 19 oktober: drie Stellingwarver boeken veur € 15,00

De sutelaktieploeg van 2018 (foto: Lenus v.d. Broek)

In disse zesde Stellingwarver Boekeweke gelt een mooi anbod van Stellingwarver boeken. De Stellingwarver Boekeweken kommen in de plak veur de jaorlikse sutelaktie die vanwegens corona die deurgaon kon.

Uut de onderstaonde lieste kuj’ drie boeken kiezen die alliend disse weke mit mekeer € 15,00 kosten. Je bestelling kuj’ schriftelik bi’j de Stellingwarver Schrieversronte inleveren (Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop, of deur een mailtien te sturen naor info@stellingwarfs.nl. Et anbod gelt tot 19 oktober; de bestellings zullen in de weke van 19 oktober verwarkt en bezorgd wodden.

Uut de volgende boeken kuj’ je keuze maeken:

Roely Bakker/Verzin (Verhaelen en gedichten) Et gaot hier om een tal mooie, biezundere verhaelen en gevulige en sfeervolle gedichten.

Sietske Bloemhoff en Henk Bloemhoff / Sprokies van Grimm in ’t Stellingwarfs Roodkappien, De wolf en de zeuven geities, Sni’jwittien, mar ok prachtige onbekendere sprokies bin in disse selektie van de sprokies van de gebroeders Grimm opneumen. 

Sietske Bloemhoff red. /Winterwille Een winterboek veur kiender van vier t/m twaelf jaor, verzorgd deur acht schrievers, tekeners en fotografen, onder redaktie van Sietske Bloemhoff.

Grietje Bosma, Attie Nijboer / Stillestaon en weer deurgaon Dichtbundel over verlös en rouw, mar veural ok over hoop.

Harmen Houtman / As ik kiezen moch (Verhaelen) In et boek vertelt de schriever o.e. over zien jeugdjaoren in Ni’jhooltpae; op een direkte mar veural ok gevulige wieze over zien thuus, zien oolden en hoe d’r mit ommegongen doe dudelik wodde dat Harmen niet op maegies vul.

Rienk Klooster / De wereld van Zander Herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster (1820 – 1906) uit Donkerbroek. Nederlandstalig.

Rienk Klooster, Jan Koops, Erica Plomp-Den Uijl / Et Evangelie neffens Markus uut et Grieks vertaeld in et Stellingwarfs.

Wube Lamers van de Kuunderwal/Mien wegen bin duustere paeden Oolde verhaelen uut Stellingwarf. Dit boek mit prachtige volksverhaelen wodde eerder in 1980 uutgeven. Omreden volksverhaelen de laeste jaoren weer ‘in’ binnen, en omdat de verhaelen van Wube Lamers zien wodden as hiel biezunder in dit genre, wodde besleuten om et boek opni’j uut te geven. In et boek bin vier ni’je verhaelen opneumen. 

Sjoukje Oosterloo/Warkieslappe (Verhaelen). In Warkieslappe gaot et veural om humoristische verhaelen die mit naeme ooldere lezers slim anspreken zullen. De wel es wat brieke gebeurtenissen zullen veur veul meensken herkenber wezen.

Rob Zethoven/Een beul van een dokter Van 1978 tot 1988 was Rob Zethoven huusdokter van Berkoop e.o. In zien boek vertelt hi’j over zien meerst opmarkelike belevenissen die hi’j in die periode mitmaekte. Vaeks mit flink wat humor, somstieden gevulig en serieus, mar altied integer.

In ‘Van schossel tot slingerpad bin ofbelings van wark te zien van drie beeldend keunsteners uut Stellingwarf, en bin gedichten te lezen van drie Stellingwarver dichters. Alle zesse hebben heur bi’j heur wark inspireren laoten deur et thema ’ruumte’.

Freddie de Vries / Ok et beste peerd stroffelt wel es Een boek mit veural vermaekelike verhaelen, die heur in de omgeving van de auteur ofspeuld hebben of heur ofspeuld hebben kunnen zollen…

Twiede drok

Van et op 9 september uutgeven boek ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’ deur de Stellingwarver Schrieversronte is intied een twiede drok besteld. De eerste oplaoge van 400 stoks weren binnen vier weken schone op, zodat d’r besleuten is om veur een twiede drok te zorgen. Et boek gaot o.e. over de Maotschoppi’je van weldaodighied, et eerste laandbouwinstituut van Drenthe en de archeologie van et Fries-Drentse Woold en daor ommetoe. Et boek wodde schreven deur Carol Klok, Janneke Hielkema, Albertha Bloemhoff en Hans Salverda. Ok de herdrok kost € 19,95; et boek kan besteld wodden bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop deur een mailtien te sturen naor info@stellingwarfs. De bestellings zullen in de weke van 19 oktober verwarkt wodden.

In et decembernommer van et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’ zal, zoas et now liekt, een interview te lezen wezen mit Carol Klok, in et eerste nommer van ankem jaor mit archeologe Janneke Hielkema.

Gedicht: Haast (Lamkje Hof-de Boer)

Haast

De lochten hangen grauw en zwaor

en ’t rokt naor starvend blad

de daegen die wo’n kot en gries

de laeste bloemen bluuien

en over ’t laand een waezighied

die drokt now al wat leeft

as ’t waore daele veur een schoft

et kan oons zo vermuuien

en zie – die blaeden keunstig kleurd

ze trillen nog hiel even

en valen dan – ja altied deur

is ’t starven om te leven

Lamkje Hof-de Boer

(Uut: Van mien kaant bekeken, SSR, Oosterwoolde, 1981, foto: Sietske Bloemhoff)

Gedicht: Keerpunt (Johan Veenstra)

Keerpunt

Now de vleermoezen in de ruste binnen,

de haastbujjen over et laand gieselen,

en et blad in oppers om de deure ligt,

wodt et tied om in de spiegel te kieken.

.

In de smoeke besleutenhied van et huus,

dat him klaormaekt veur een lange winter,

mar waor et geluud en de locht van de zoemer

nog volop te heuren en de roeken binnen,

.

maek ik et testement op van mien bestaon.

Kiek ik over de schoolder aachteromme

naor et leven dat ik overleefd hebbe,

en zet veur et eerst de bliendkappe of.

.

As een koekoeksjong dat nog nooit vleugen het,

zal ik perberen moeten reddag te holen:

de ballast van vroeger betien bi’j betien

over de raand van et nust te drokken.

.

En as ik dan, laeter, op een winteraovend

butendeure omhogens kiek, hoop ik mar

dat niet elke steern in de koolde vrieslocht

een kaans is die ’k veurbi’jgaon laoten heb.

.

(Uut: Winterlaand, 2001)