Rok in Liwwadden

Vri’jdagaovend 14 feberwaori was de prachtige Stellingwarver patchworkrok, bestaonde uut 14.400,- lappies, nog ienkeer te zien. Dat was in de Grote Karke in Liwwadden, bi’j de ofsluting van Under de Toer: neffens veul meensken et meerst suksesvolle LF 2018-projekt. De rok was onderdiel van De Verdwenen Peerden, iene van de 31 manifestaosies van UdT. Van alle ni’jsters an de rok weren d’r vier vrouwluden mit. Uteraord dreug de smid uut et verhael, Geert Popkema van Noordwoolde, de prachtige rok, en was ok ontwarpster en artisiek leider Mariken Biegman d’r bi’j, krek as projektleider Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte.

De aovend wodde prissenteerd deur Jos Thie en Tamara Schoppert. An et aende van de aovend wodde een boek prissenteerd daor alle 31 manifestaosies kot in beschreven binnen. De orgenisaosie hadde veur alle 31 manifestaosie 30 exemplaoren beschikber steld.

Première film ’Daor klept de klokke weer’

De filmliefhebbers hebben d’r even op waachten moeten, mar eindelik is et dan zoveer: op de donderdagaovend 21 feberwaori is de première van de eerste Stellingwarver speulfilm ’Daor klept de klokke weer’! Die première mos deur omstaandigheden een peer keer uutsteld wodden. De feestelike gebeurtenis is in Filmhuus Slieker in Liwwadden. Dat et in die bekende lekaosie wezen zal, komt omreden et op 21 feberwaori de dag van de Memmetael is. Et EBLT (Europees Buro veur kleine taelen), daor de Stellingwarver Schrieversronte bi’j ansleuten is, orgeniseert alle jaoren op die dag een filmaktiviteit.

‘Daor klept de klokke weer’ is baseerd op et gelieknaemige boek van H. Hoogeveen dat in 1959 verschenen is. Et vertelt et verhael van de periode dat Stellingwarf nao veul striederi’je zien vri’jhied veurgoed kwietraekte. Et skript veur de film wodde schreven deur Thomas Rovers uut Grunningen. De film is een produktie van de Stellingwarver Schrieversronte, die daorveur extra financieel ondersteund wodde deur de perveensie Frieslaand, et Fonds Ooststellingwerf en Kring van Bercoop. Daornaost stelden orgenisaosies, et bedriefsleven en personen belangeloos (netuur)terreinen en materiaolen beschikber. De film, die veural ok bedoeld is veur et basis- en vervolgonderwies, duurt mit mekeer een goed half ure.

Op donderdagaovend 22 meert zal de film, mit naeme veur alle mitwarkers, dri’jd wodden in ’t Buurthuus in Noordwoolde.

V.l.n.r: Evert Pultrum, Thomas Rovers, Emma Winter en Lute Wedekind

Akteurs, figuraanten en techniek

An de film doen flink wat speulders en figuraanten mit. Die meldeden heur indertied nao een oproep in de kraanten daorveur an. De heufdrollen wo’n speuld deur Dirk Nijk (Wolvege), Lute Evert Wedekind (Berkoop), Emma Winter (Wolvege) – zi’j zingt ok et filmlied ‘Stellingië – en Evert Pultrum (Wolvege). Daornaost doen d’r uut tal van Stellingwarver dörpen figuraanten an, mar bi’jglieks ok een inhuurde riddersploeg uut Kimswerd. Regisseur is Thomas Rovers uut Grunningen, et kamerawark wodt verzorgd deur David Koster (filmakedemie Amsterdam), eerste regieassistent is Marco Reekers, ok uut Amsterdam. De geluudsopnaemen bin maekt deur Serge Epskamp van Zaandhuzen. Veur de meziek zorgde Dyno Hedges uut Amstelveen. De middelieuwse kleren bin ontwurpen en maekt deur Henrieke Kruise uut Rotterdam, zi’j zorgde ok veur een tal illestraosies die in de film bruukt wodden. Veur de logistiek en technische ondersteuning zorgde een groep van zes personen o.l.v. Hendrik Betten van Else. Kiena Bouwer van De Haule zorgde mit twie ere vrouwluden veur et grimeerwark.

Opnaemen bi’j de karke van Berkoop, rechts Dirk Nijk

Opnaemen op ’e Delleboersterheide

Orvelte, kesteel, Delleboeren Alle scenes bin in de zommer van 2017 in acht daegen tied opneumen. Tegere mit Hendrik Betten het Thomas Rovers de lekaosies uutzocht. Twie daegen is d’r in et museumdörp Orvelte filmd, omreden daor een boerderi’je, de Bruntingerhof, staot die nog uut de 16e ieuw stamt. Butendat is d’r een middelieuwse sfeer in et dörp zels. Veerder bin alle opnaemen in de Stellingwarven maekt. Zo is d’r filmd bi’j de karke van Berkoop, in et kesteel Old Stoutenburgh in Blesdieke, op ’e Delleboersterheide, in de Kaele Dunen, et Puntersbossien en bi’j de klokkestoel van Ni’jberkoop

Annie Ligthart bi’j Schrieversronte

Vanof disse weke bin bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop schilderi’jen te zien van Annie Ligthart uut Oosterwoolde. Ligthart is veural bekend as de schilderes van De Lende; een peer jaor leden was wark van heur mit dat onderwarp in Berkoop tentoonsteld.

Dit keer bin d’r mit naeme schilderi’jen te zien, waorbi’j de schilderes heur inspireren laoten het deur o.e. et Stellingwarver laandschop. Mar soms tilt Ligthart onderwarpen uut heur warkelike omgeving en zet ze in een deur heur keuzen laandschop. Dat maekt daj’ bi’j et bekieken van et wark de hieltied verrast wodden deur somstieden opmarkelike keuzes.

Et is een anraoder om dit ni’je wark van Annie Ligthart te bekieken. Dat kan t/m jannewaori op deensdaegen en woensdaegen tussen 10.00 en 16.00 ure. Plak: Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, Berkoop. De toegang is ommenocht.

Nedersaksisch erkend as volweerdige, zelsstaandige tael

Et konvenant is krek ondertekend deur de Nedersaksische overheden en et Riek (Foto: Lenus v.d. Broek)

De tiende oktober van 2018 moet in de geschiedenis van et Nedersaksisch, oonze Stellingwarver regio, de perveensies Drenthe, Grunningen, Overiessel en de regio’s Aachterhoeke en de Veluwe in Gelderlaand een biezunder plak kriegen.  Uut naeme van menister Ollongren en mit uut naeme van de Nedersaksische overheden verklaorde op disse dag siktaoris-generaol drs. Maarten Schurink van Binderlaanse Zaeken et Nedersaksisch tot een volweerdige, zelsstaandige tael. Dat gebeurde op een grote bi’jienkomst mit veul geneudigden in et perveensiehuus in Zwolle. Dippeteerde Hester Maij van Overiessel hadde veurofgaond de geneudigden welkom hieten en in et biezunder de bestuurlike vertegenwoordigers van de verschillende perveensies en gemienten.  Butendat hadde ze een kotte toelochting geven. Disse nationaole erkenningsuutspraoke het as basis an de iene kaante dat de streektaelorgenisaosies en belangstellende groepen sprekers graeg willen dat heur tael ok officieel volledig veur vol anzien wodt en daornaost willen de verantwoordelike regio-overheden d’r dudelik in wezen dat et Nedersaksisch een officeel erkende tael is krek as ere erkende taelen. De overheden willen  butendat mit mekeer  et gebruuk van et Nedersaksisch anmoedigen, om mit de orgenisaosies te zorgen dat oonze tael in de toekomst in levendig gebruuk blift.

De ondertekening wodde eerst daon op een mooie laandkaorte van et Nedersaksisch, waorop ieder op zien regio tekende, en vervolgens wodde de ondertekening in et echt daon onder de tekst van et konvenaant dat de naodere uutwarking geft. Zo tekenden dus, nao de siktaoris-generaol, dippeteerde Cees Bijl van Drenthe, Sietske Poepjes van Frieslaand, Josan Meijers van Gelderlaand, Henk Staghouwer van Grunningen, Hester Maij van Overiessel, borgemeister André van de Nadort van West-Stellingwarf en wethoolder Fimke Hijlkema van Oost-Stellingwarf.

Et konvenaant en de erkenningsuutspraoke bin bepaold bedoeld om et imago van et Nedersaksisch te verbeteren, dus vaaste te zetten op de realiteit van een normaal erkende tael, wiels veerder o.e. bepaold is dat de Nedersaksische overheden mit mekeer optrekken om et Nedersaksisch te beweren en et bruken veuruut te helpen,  mar zoks wel zonder ni’je wet- en regelgeving.  De gemienschoppelike inspannings zullen in veerder overleg uutwarkt wodden.

Veurofgaond an et pergramme van de officiële ondertekening kreeg et pebliek een ‘inspiraosiepergramme’ anbeuden, mit veurbeelden van mooi en goed gebruuk van et Nedersaksisch uut de verschillende regio’s. Uut Stellingwarf weg brochten direkteur Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte en heur skriptschriever en filmregisseur Thomas Rovers een toelochting bi’j de op staepel staonde film ‘Daor klept de klokke weer’, an de haand van een trailer. Die film gript weeromme op de vri’jhiedsstried van Stellingwarf uut et eerste kwat van de 16de ieuw.

Sutelaktie: roem boven de € 11.000,-!

De sutelders van de Stellingwarver Schrieversronte weren et d’r dit jaor mit mekeer hielemaole over iens. De opbrengst van de sutelaktie mos in 2018 over de € 10.000,- kommen, ok al was iederiene veurig jaor hiel tevreden west mit et eindbedrag van doe: € 9.300,-. Et veurnemen lokte hielemaole, want al an et aende van de vuufde suteldag was d’r veur goed € 10.000,- verkocht. Oflopen woensdag kon de vlagge hielemaole uut, want de opbrengst van 2018 bleek an et aende van de aovend mar liefst € 11.233,40 te wezen. Een geweldig bedrag, daor niet alliend alle sutelders, mar vanzels ok et bestuur van de stichting ommeraek bliede mit is. Per kroje wodde ok beter verkocht as een jaor leden, zo dee blieken, dat de verkoop van Stellingwarver boeken zit aorig in de lift. Toppers in de verkoop weren de ni’je boeken van Freddie de Vries en Johan Veenstra, en de Stellingwarver Spreukekelender. In Oosterwoolde en omgeving verkochten de sutelders butendat flink wat exemplaoren van et veldnaemeboek van Oosterwoolde.