Tentoonstelling schilderi’jen Dick Bakker

Vanof 20 juli t/m begin oktober is d’r in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte een expesisie van schilderi’jen van keunstener Dick Bakker uut Ooldetriene. In die periode bin d’r schilderi’jen te zien van de West-Stellingwarver netuurgebieden de Braandemeer en de Rottige Miente. Kenmarkend veur die gebieden bin de weren en ribben die ontstaon binnen doe d’r in de veurige ieuw vene ofgreven wodde. In de schilderi’jen lat de keunstener de gebieden in de verschillende jaorgetieden zien. Om zokke biezundere mementen vaaste te leggen maekt Bakker buten een groot tal schetsen, die hi’j daornao in zien atelier in eulievarve uutwarkt.

Dick Bakker wodde in 1954 geboren in Assen. Van 1974 tot 1979 studeerde hi’j an de akedemie veur beeldende keunsten Minerva in Grunningen. De eerste drie jaor nao et ofronden van zien studie woonde en warkte hi’j in Drenthe, van 1982 of was hi’j roem 25 jaor woonachtig in Zeelaand. Daor schilderde hi’j mit naeme de Oosterschelde, de poolders en de mit riet bedekte brakke netuurgebieden langs de Zeeuwse kust.  

In 2007 kreeg Dick Bakker de gelegenhied om in West-Stellingwarf in een ni’je omgeving warken te gaon. Behalven laandschoppen maekt hi’j ok kleinere schilderi’jen van voegels op hoolt dat hi’j vunnen het.

De expesisie kan van 20 juli tot 19 augustus daegeliks bezocht wodden tuussen 13.00 en 18.00 ure, de toegang is gratis. Daornao is et wark tiedens kantooruren van de Stellingwarver Schrieversronte te bezien.

‘Daor klept de klokke weer’ naor Italië

In de junimaond wodde de Stellingwarver film Daor klept de klokke weer instuurd naor et BABEL filmfestival dat sund een tal jaoren holen wodt in Italië.

Dit filmfestival is een internationaole filmwedstried veur films in minderhiedstaelen en wodt dit jaor veur de zesde keer holen. De Stellingwarver Schrieversronte wodde tipt om DKDKW in te sturen deur Onno Falkena van EBLT, dat is et Europees Buro veur Kleine Taelen, waor ok de stichting uut Berkoop bi’j ansleuten is. Skriptschriever en regisseur Thomas Rovers zorgde veur een Engelstaelige ondertiteling. Vanof de kaante van filmdeskundigen is d’r ommeraek veul wardering veur DKDKW vanwegens de professionele anpak d’r van. Et is veur alle mitwarkers en de SSR now eerst ofwaachten of de film deur de eerste selektie kommen zal. Et BABEL Filmfestival is van 2 tot 7 december in Cagliari op Sardinië.

‘Daor klept de klokke weer’ in Wolvege

Naodat de première een schoffien leden al west was, wodde op 5 juni de film ‘Daor klept de klokke weer’ veur et eerst vertoond. Dat gebeurde, nao een kotte uutleg deur Sietske Bloemhoff, veur de bewoners van de Lennaflat en de buurtverieninge Prinsenhof in Wolvege tiedens een Stellingwarver middag. De twiede vertoning is op zundagmorgen 16 juni tiedens et dörpsfeest van Hooltpae. Daornao wodt de film nog in tal van ere dörpen prissenteerd. Bi’j elke vertoning is veurofgaonde an de vertoning een kotte inleiding deur iene van de speulders of mitwarkers.

Drok mit Tael

‘Druk met Taal’ is een aorige beurs over droktechnieken en streektael die op 2 november holen wodden zal in et Museumplein in Grootegast. Schrievers kun die dag daor heur boek an de man zien te brengen, gedichten kun vertoond wodden en drokkers kun heur  droktechniek(en) prissenteren. De dag wodt orgeniseerd deur de stichting ‘Mien Westerkwartier’, je anmellen veur een (gratis) kraom kan via info@museumdrukkerij.nl. 

Psalm 8 in et Stellingwarfs

Kommende zundag 26 meie is et bekende Kwartettekoar van Hindrik van der Meer veur de 25ste keer in aktie in et kader van de ’Ofscheidstoernee’ van Hindrik die veurig jaor 80 wodde. Et koor is now over de helte van 44 optredens in karken overal in de perveensie.

Now zundag is et koor, mit begeleiding van fluite, klarinet, fagot en piano om 9.30 uur in de Deupsgezinde karke van Wolvege. Biezunder is dat dan ook een psalm in et Stellingwarfs zongen wodt. ‘Elke tael het et recht om heurd en spreuken te wodden’, is et devies van et koor. Niet alliend et Nederlaans en het Fries dus, mar krek lieke goed ok et Stellingwarfs. Om dat te onderstrepen zingt et koor mit en veur de Stellingwarvers Psalm 8 in die tael. Veerder staot de ni’je Friestaelige bundel “Hertslach” op et pergramme.

Psalm 8

Jow naeme, Heer, wodt prezen hier op eerde, 

jow majesteit , Heer, is van grote weerde. 

De kiendermonden numen Jow as Heer; 

Jow vi’janen en strieders bin niet meer. 

Zie ik de hemel mit zien goolden lochten: 

wat is de meenske dat Jow him bedochten? 

Jow maekten him krapan een engel liek 

en kroonden him as keuning van jow riek. 

De meenske heerst, hi’j het alles in hanen: 

schaopen en ossen, beesten van de lanen. 

Voegels en vissen, dieren uut et meer. 

Wi’j priezen hier op eerde Jow, o Heer.