Stellingwarfs in Dwingel

Op zundag 10 november is d’r bi’j Grand Café  De Brink in Dwingel weer een ‘Tael an taofel’. De orgenisaosie van disse aorige zundagse aktiviteit is in hanen van et Drentse ‘Huus van de Taol’. De opzet d’r van is dat ien keer in de maond streektaelschrievers en muzikaanten twie keer een ure optreden. Tussen die twie uren deur krigt et publiek een waarme maoltied en heurt d’r ok koffie en thee bi’j et hiele arrangement.

   Alweer een schoffien leden wodde de Stellingwarver Schrieversronte benaoderd mit de vraoge naor naemen en gegevens van Stellingwarver schrievers en muzikaanten, zodat ok die es van heur heuren laoten konnen krek an de ere kaante van de greens mit Drenthe. Daor wodde uteraord an voldaon, zodat intied o.e. Roely Bakker, Koosje Hornstra, Attie Nijboer en Rob Zethoven al veur een bi’jdrege zorgden in ‘Tael an taofel’, somstieden tegere mit Drentstaelige kollega’s.  

   Dit keer is et pergramme liekewel hielemaole in et Stellingwarfs. Schriever Freddie de Vries lest een peer van zien verhaelen veur uut zien boek ‘Ok et beste peerd stroffelt wel es’, wiels Harmen Houtman mit een tal van zien gedichten komt. Veur de muzikaole bi’jdrege zorgt zangeres Lammy Bruyns; zi’j lat eigen Stellingwarver vassies heuren, heurzels begeleidende op ‘e moenieke.

De veurstelling begint om 11 ure en is om 14 ure oflopen. Risserveren kan tillefonisch bi’j de orgennisaosie van Tael an Taofel: Ans Klok 0521-592468 0f Geesje Oosting 0521-592468 of via de mail naor ans.klok@ziggo.nl of j.oosting01@home.nl

Ni’j boek mitien de sutelkrojen in

Mitien naodat Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen maendagmiddag de eerste exemplaoren van et ni’je boek ‘Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf’ uutrikt hadde an de beide auteurs d’r van, kon et boek ok de krojen in van de sutelaktie. Die jaorlikse verkoopaktie van boeken en ere negosie zol even laeter uut aende gaon. Et ni’je boek, dat schreven wodde deur Jan Koops en Sietske Bloemhoff, was morgens rechtstreeks vanuut Tsjechië in Berkoop bezorgd. Van Weperen gaf an dat et bestuur van de Schrieversronte ommeraek wies is mit disse ni’jste uutgifte, omdat opni’j een belangriek diel van de historie van de Stellingwarver regio vaastelegd is. In et boek staon arg veul ni’je gegevens, niet alliend over de klokkestoelen, mar veural ok over de luudklokken: daor is eerder niet op zoe’n uutgebreide en verantwoorde wieze over schreven. Dat gelt hielemaole veur et heufdstok dat Jan Koops schreef over de geschiedenis van de klokken in de Twiede Wereldoorlog. Op vri’jdagmiddag 20 september is d’r in Else een speciaole bi’jienkomst angaonde et verschienen van dit belangrieke boek veur de regio, zo vertelde de veurzitter.

Eupening sutelaktie

Ok veur de ere ni’je uutgiften in de krojen hadde Van Weperen vanzels ommedaenken, zoas ‘As ik kiezen moch…’ van Harmen Houtman, de Stellingwarver Spreukekelender 2020 en de stick mit daorop de film ‘Daor klept de klokke weer’. Hi’j vertelde butendat dat et eerstvolgende boek dat de stichting uutgeft half oktober al verwaacht wodt. Dat is ‘De wereld van Zander, een egodocument van een landverhuizer uit Donkerbroek’ en wodde schreven deur Rienk Klooster.

De sutelaktie kon liekewel pas echt beginnen gaon naodat die ‘eupentoeterd’ was. De ere was dit keer veur Jan Koops, omreden die him dit jaor wel hielemaole extra inzet veur de schrieveri’je in et Stellingwarfs. Zo is hi’j mit nog een boek in de weer, ok dat zal nog dit jaor verschienen. Daornaost is hi’j et hiele jaor deur doende as redakteur veur et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’. Koops bleek gelokkig nog genoeg aosem over te hebben veur een beste galp op ’e toeter…

Klaas van Weperen weenskte iederiene een hiele goeie sutelaktie toe, en hoopte dat et risseltaot weer krek lieke goed wezen zal as veurig jaor. De sutelaktie is disse weke en kommende maendag in West-Stellingwarf, daornao wodt veerder suteld in Oostaende.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Klokkestoelen in miniaturen

Links de klokkestoel van Else, rechts die van Buil (Sietske Bloemhoff)

Vanof et kommende weekaende zal bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop niet alliend et prachtige wark van keunsschilder Dick Bakker van Ooldetriene te zien wezen, mar ok de miniaturen van alle Stellingwarver klokkestoelen. De reden daorveur is dat op 2 september et boek ‘Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf’ (van Jan Koops en Sietske Bloemhoff) verschienen zal. De twaelf miniaturen bin in de negentiger jaoren van de veurige ieuw maekt deur de heer Aaldert Alten (1921-2000) van Noordwoolde. Alten was doe iene van de infermaanten t.b.v. et vaktaele-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte, in dit geval gong et om die van de klokkestoelebouwer.

De miniaturen bin allemaole percies op schaol maekt en hebben ok om die reden een belangrieke weerde. Van die tied of bin ze ok te lien deur de basisschoelen in et kader van et vak Hiemkunde in et basisonderwies.

De miniaturen van de klokkestoelen en de schilderi’jen van Dick Bakker bin tot 19 augustus alle middaegen tussen 13.00 en 18.00 ure te bezien in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, daornao tiedens de kantooruren van de stichting. De toegang is ommenocht.    

Grenze(n)loos Plat(t): streektaelfestival op zundag 23 juni

Et is een aentien uut de buurt, mar aj’ van Nedersaksische streektaelen holen is et slim de muuite weerd om op 23 juni naor Lievelde te gaon. Daor wodt in en om Erve Kots van 10.30 tot 18.00 ure et streektaelfestival ‘Grenze(n)loos Plat(t)’ holen.  

Uut alle wiendstreken van de Nedersaksische taelgebieden doen mit mekeer roem achttien muzikaanten, zangers, tenielspeulders, dichters en vertellers mit an dit festival dat veur de twiede keer holen wodt. Ze kommen niet alliend uut de Nedersaksische streektaelgebieden in Nederlaand, mar ok uut et angreenzende Duutslaand, zoas Die Tüdelband uut Hamburg. Ere artiesten bin o.e. Boh Foi Toch (Aachterhoek), Anne Doornbos (Drenthe), Nathalie Baartman (Borne), Los Bomberos (Grunningen), Warboel (Ulft) en et Nedersaksisch Vocaal Ensemble.

Stellingwarfs

Netuurlik mag op dit biezundere festival ok et Stellingwarfs niet missen. En dat gebeurt ok niet, want Attie Nijboer van Oosterwoolde (gedichten) en Harmen Houtman uut Et Vene (gedichten en verhaelen) tugen op 23 juni naor de Aachterhoek om daor beide die dag drie keer op te treden. Zi’j zullen een mooie verscheidenhied uut heur (ni’jste) wark heuren laoten.

Erve Kots

Alle optredens wo’n holen op zeuven verschillende podiums op et terrein van et bekende eupenlochtmuseum Erve Kots an de Eimersweg 4 in Lievelde. Ie kun daor de hiele dag deur van de verschillende optredens genieten, en omreden de meerste dielnemers vaeker as ien keer optreden hoej’ ok niks te missen. Buttendat: mocht et weer niet goed mitwarken, dan is dat gien perbleem, want in de gebouwen van Erve Kots is genoeg ruumte om de optredens naor binnen te verplaetsen.

‘Daor klept de klokke weer’ in Wolvege

Naodat de première een schoffien leden al west was, wodde op 5 juni de film ‘Daor klept de klokke weer’ veur et eerst vertoond. Dat gebeurde, nao een kotte uutleg deur Sietske Bloemhoff, veur de bewoners van de Lennaflat en de buurtverieninge Prinsenhof in Wolvege tiedens een Stellingwarver middag. De twiede vertoning is op zundagmorgen 16 juni tiedens et dörpsfeest van Hooltpae. Daornao wodt de film nog in tal van ere dörpen prissenteerd. Bi’j elke vertoning is veurofgaonde an de vertoning een kotte inleiding deur iene van de speulders of mitwarkers.