Natte sni’j

Natte sni’j

De eerste kwalsters natte sni’j,

bin in de wieke modderbri’j

van pad en menning daeledaeld.

Ze plakken an et keukenglas,

et glas, dat an de wiendkaant was

en bin in ‘t aachterhuus verdwaeld.

Ze jachten over ‘t vlakke laand

de Westhoek deur. Een witte raand

lag in de li’jte van wat riet.

Lag even, mar dan smölt ze vot,

want natte sni’j die duurt mar kot.

– De Westhoek in zien onderklied.

Ze jachten over Ni’jberkoop

en dan in iene lange loop

et oosten in, naor Donkerbroek,

waor jonkvee in de lanen lopt,

mismoedig mit een roege kop.

– De dag die is een sleuten boek.

Oneindig is de modderbri’j

oneindig daelt de natte sni’j

in jacht van bujjen over ‘t laand.

Ligt even, mar dan smölt ze vot,

want natte sni’j die duurt mar kot.

– De stille dreiging van een haand.

Jouk, uut: Een haandvol speulgoed (Oosterwoolde, 1972)

Twiedehaans boekemark bi’j Stellingwarver Schrieversronte

Op 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 en 24 jannewaori is d’r in et winkeltien in de hal van et Schrieversronte-gebouw in Berkoop (Willinge Prinsstraote 10) een boekemark van twiedehaans boeken. Et gaot daorbi’j veur veerweg et grootste pat om Nederlaanstaelige boeken: romans, dichtbundels, boeken over de netuur, kienderboeken, stripboeken en gao mar deur. Bi’j een klein diel van et anbod gaot et liekewel om Stellingwarver boeken. De boeken kun tiedens de boekemark anschaft wodden veur priezen rond de € 1.00 et stok. Een prachtige kaans om de lange, natte, gure, koolde jannewaorimaond mit deur te kommen! Et winkeltien is los tussen 9.00 en 16.00 ure. Wie et eerst komt het vanzels de grootste keuze…

Voegels

 

Uut Et Stellingwarver Voegelboek: de zwatte roodstat (foto: Ruurd Jelle van der Leij)

Omreden eerdaegs Et Stellingwarver Voegelboek verschienen gaot, trakteren we jim op een tal uutdrokkings waor voegels in veurkommen. De uutdrokking Hi’j is as een voegeltien veur de poes wil zeggen dat hi’j hiel gedwee en gewillig is. Ok in de volgende twie uutdrokkings kommen beide besies veur. De uutdrokking Hi’j vligt henne-weer as een voegel die de katte bi’j de eier het wodt bedoeld dat hi’j slim onrustig is. Aj’ voegels voeren, voer ie de katten ok  hoolt in dat aj’ voegels voeren daor altied katten op ofkommen kunnen.  D’r bin nog meer aorige uutdrokkings daor de voegel in veurkomt: Fluiten mit de voegelties waor aj’ mit in de bos binnen wil zeggen daj’ niet mit je miening tegen die van eren ingaon daor aj’ mit ommegaon. Aj’ voegelties in de vingers hebben, dan tintelen je de vingers deur de koolde. Ze zien alle voegels vliegen kan zegd wodden as mit naeme de jeugd plezier maekt, wiels ze aenlik an et wark wezen moeten zollen… Hi’j het de voegelties over et net vliegen laoten wil zeggen dat hi’j ofzien het van een verkoop, ok al kon hi’j d’r een protte veur kriegen. En tot slot: aj’ zo bliede as een voegeltien binnen, dan bi’j’ hiel arg bliede!

December veurleesdaegen

Ok dit jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte weer twie veurleesdaegen in december. Tiedens die daegen gaon roem twintig vri’jwilligers van de stichting uut Berkoop naor zowat alle verpleeghuzen een zorginstellings in de beide Stellingwarven. De aktie is bedoeld om de bewoners d’r van een extra aorige aktiviteit te bezorgen tiedens de soms wel es wat stille daegen tussen Kast en Oold en Ni’j. De aktie is butendat bedoeld om et belangrieke wark in de zorg ien keer in et jaor een betien mit te ondersteunen. Tiedens de beide daegen wodt d’r veural veurlezen uut de speciaole veurleesmappe, die saemensteld is deur de beide SSR-mitwarksters Saskia Douma en Trijnie Telkamp. Deur heur wodt de mappe alle jaoren weer anpast en anvuld mit ni’je verhaelen, zodat ondertussen een hiel ‘boekwark’ ontstaon is. Schrieversronte-mitwarkster Immy Sloot dot alle jaoren de hiele koördinaosie van dit slim wardeerde projekt. De veurleesdaegen bin dit jaor op donderdag 27 en vri’jdag 28 december.

Achtste ienakteraovend op 14 december

Op vri’jdagaovend 14 december is et alweer toe an de achtste ienakteraovend, die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseert vanwegens et 40-jaorig jubileum. Op die aovend zullen d’r twie ienakters speuld wodden. De deur Harmen Houtman schreven speciaole jubileum-ienakter Veertig jaor, et fesien zal naor veuren brocht wodden deur T.Z.N., de tenielploeg van De Hoeve. De tenielklub ‘De hoek van Zevenwouden’ van Berkoop speult de hilarische ienakter De schriever veur et dörpsbelang van Trinus Riemersma. Die ienakter wodde indertied deur Sjoukje Oosterloo ommezet van et Fries in et Stellingwarfs.

Et doel was dat de aovend holen wodden zol in Berkoop, mar omreden daor (nog) gien geschikte ruumte veurhanen is, wodt d’r uutweken naor et MFC in Ni’jhooltpae.

Disse veurlopig laeste ienakteraovend kan d’r vanzels ok weer luusterd wodden naor prachtige meziek, daorveur zorgt et Onderdukerskoor van Berkoop. Tiedens de aovend zorgt de warkgroep Publiciteit opni’j veur een grote verlotting daor hiel veul mooie priezen mit te winnen binnen. Et pergramme begint om acht ure, de toegang is ommenocht.