Leerlingen Kampingerhofschoele op netuurexkursie

19meie2015

Harm Smid en Andries van der Veen mit leerlingen van de Kampingerhofschoele, links juf Tineke Nicolai. (Foto: Lenus van der Broek)

19-5-15

Kieken vanuut de voegelkiekhutte! (Foto: Lenus van der Broek)

19mei15

Andries van der Veen lat jonge slangegies zien. (Foto: Lenus van der Broek)

Deensdag 19 meie hul de Stellingwarver Schrieversronte de eerste netuurexkursie van dit jaor veur et basisonderwies in Stellingwarf. Disse eerste keer gong een groep leerlingen van de Kampingerhofschoele van Oosterwoolde et veld in mit de netuurkenners Andries van der Veen en Harm Smid uut Wolvege. Veurdat de groep o.l.v. heur juf Tineke Nicolai op ’e fiets naor et Fochtelervene ofzette, vertelde Harm Smid in schoele an de haand van een PowerPoint over voegels die in Stellingwarf veurkommen. Die PowerPoint wodde een peer jaor leden speciaol veur et basisonderwies ontwikkeld en klaormaekt deur voegelkenner en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij. Deur de inleiding van Smid wodden de leerlingen al een betien op de hoogte brocht mit wat ze misschien in et Fochtelervene zien gaon zollen. In et Fochtelervene wodde vanuut de voegelkiekhutte uutkeken over et vene en wodden verschillende voegels zien, de brune kiekendief was daor iene van. Daornao wodde d’r een kuiertocht deur et venegebied holen waorbi’j Andries van der Veen o.e. vertelde over et veurkommen van verschillende slangen, zoas de ringslange en de adder. Op de foto lat Van der Veen een jonge adder en ringslange zien. En dat maekte vanzels een boel indrok bi’j de kiender!

Wie melt him an as netuur- en/of dörpsgids t.b.v. et basisonderwies in Oost- en West-Stellingwarf?

P1010887, Drents-Friese Woold

(Bi’j Appelsche; foto: Jan Koops)

In de beide Stellingwarver gemienten bin of wo’n meensken vraogd om mit naeme veur et basisonderwies rondleidings te verzorgen angaonde de netuur in de eigen leefomgeving en/of de historie van et dörp. Et doel van de exkursies is om kiender (meer) in de kunde te brengen mit et biezundere van heur eigen dörp.

De gidsen hoeven niet zels aktief mit heur anbod naor de schoelen te gaon, as schoelen graeg een rondleiding op dit gebied hebben willen zollen kun ze zels mit heur vraogen of verzuken kontakt opnemen mit de gidsen. De gidsen bepaolen vervolgens as ze al dan niet an de vraoge voldoen kunnen. Datzelde gelt ok veur een evt. onkostevergoeding. Et kontakt van de schoelen is dus rechtstreeks mit de gids. De inhoold van et pergramme van de gids is streekgericht, et gebruuk van de Stellingwarver streektael het de veurkeur.

Ondertussen is op de speciaole webstee veur et basisonderwies

www.stellingwerf-heemkunde.nl et eerste begin van et anbod van gidsen te zien. Dat anbod zal de kommende tied mit riegelmaot uutbreided wodden.

Et anmellen as gids kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan via de mail info@stellingwarfs.nl, bellen mit et kantoor kan ok: 0516-451108, dan even vraogen naor Sietske Bloemhoff.

Voegelexkursies in West-Stellingwarf

Hans, fietsers, exkursie

DSCF6520, Hans voegelnussies

Kotleden hul voegelwaachter Hans Lanting van Hooltwoolde twie prachtige exkursies veur leerlingen van de schoelen van Ooldelaemer en Ooldetriene. Die exkursies wo’n orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte vanwegens et verschienen van Et Stellingwarver Voegelboek. Veur dit soorte van biezundere projekten in et kader van de netuur, en uutvoerd deur vri’jwilligers, wodt deur et ministerie van Ekenomische Zaeken subsidie beschikber steld om dit te orgeniseren. Veur et projekt van de Schrieversronte bleek arg veul wardering van de kaante van Den Haag, zodat de uutvoering d’r van de oflopen tied uutvoerd wodden kon.

Iene van die exkursies die Hans Lanting orgeniseerde gong naor et gebied bi’j de Braandemeer, de ere was in de buurt van de schoele zels. Lanting leut veurofgaonde an de exkursie o.e. een tal verschillende voegelnussies zien, mar maekte bi’j de introduktie van de exkursie ok gebruuk van de powerpoint, die speciaol veur et projekt ontwikkeld is deur Ruurd Jelle van der Leij. Beide schoelen weren zo enthousiast dat Hans Lanting mitien vraogd is om volgend jaor weer een peer exkursies te verzorgen.

De kommende tied holen o.e. Harm Smid en Freddie de Vries nog exkursies in o.e.Blesdieke en bi’j Wolvege. Et doel is dat in et veurjaor van 2015 opni’j een acht tot tien schoelen gebruuk maeken kunnen van dit biezundere anbod.

(Foto’s: Lieske Schiere)

 

Voegelexkursies veur schoelekiender uut aende

image4

In de bos naost Rikkingehof

Vanwegens et verschienen van Et Stellingwarfs voegelboek bin veurig jaor deur een speciaole warkgroep plannen ontwikkeld om jaorliks op een acht tot tiental schoelen ‘voegelexkursies’ te orgeniseren. Et doel van die exkursies is in et eerste plak om kiender zien te laoten welke voegels in de eigen leefomgeving veurkommen (kunnen). De exkursies wo’n de hieltied inleided mit een speciaol hierveur klaormaekte PowerPoint van Ruurd Jelle van der Leij, hi’j is de fotograaf van Et Stellingwarfs voegelboek. Nao de inleiding gaot de exkursieleider, die meerstal ok voegelwaachter is, mit de kiender de bos of et veld in. Maendag 14 april gongen de leerlingen van groep 5 en 6 van basisschoele Tussen de Singels van Oosterwoolde mit Andries van der Veen naor o.e. de wandelbos naost Rikkingehof. Al kuierende daor naor toe wodden onderwegens ok al hiel wat voegels zien, zoas in de Kleine Singel. Spietig genoeg zat et mit et weer wat tegen, zodat d’r deur de regen, haegel en hadde wiend minder voegels te zien weren as verwaacht. Biezunder was wel de waorneming van een reigernust mit jongen, die drok voerd wodden deur de oolden. Lopende langs et Jardingepad weren ok kiewieten te zien, mar as groot netuurkenner in et algemien wees Van der Veen ok op et now ommefladderende vlindertien et oranjetippien en vertelde hi’j over plaanten as de braandnettel en de hoonsdraf.

image7

De reiger gaot weer op zuuk naor ni’j voer veur de jongen

image10

Langs et Jardingepad

image12

Andries van der Veen vertelde onderwegens ok over verschillende plaanten

Foto’s: Sietske Bloemhoff

Praotgroep Stellingwarfs

Op maendag 4 november gong in Berkoop de konversaosiekursus ‘Praotgroep Stellingwarfs’ uut aende. De Praotgroep is veural bedoeld veur meensken die et Stellingwarfs mondeling nog niet zo machtig binnen. Deur tiedens de kursus op verschillende menieren de tael mondeling goed te oefenen, hopen de kursisten op een goed eindrisseltaot. De meerste kursisten geven an et vremd te vienen, dat ok al geven ze an veural Stellingwarfs tegen heur te praoten, dat vaeks toch niet gebeurt. Om die reden wodde al vaeker vraogd naor de meugelikhied om mit te doen an een konversaosiekursus.  De ‘Praotgroep Stellingwarfs’ is opzet en wodt geven deur Sietske Bloemhoff en Ypie v.d. Boer, zeuven kursisten doen mit an disse eerste Praotgroep.