Netuurexkursie veur kiender in Else

DSC_5917

Woensdagmorgen 16 juni trok netuurexkursieleider Andries van der Veen van Wolvege d’r op uut mit een groep kiender van de schoele van Else. Dat gebeurde opni’j in et kader van et projekt Netuurexkursies t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies. De orgenisaosie daorvan is in hanen van een speciaole warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte, waor Van der Veen ok diel van uutmaekt.

DSC_5955

 

DSC_5920

De exkursie was in et prachtige netuurgebied bi’j et Kannedemeer. Op ’e foto’s is liekewel te zien dat Van der Veen ok evenpies mit de leerlingen et meer ingong… In et gebied is ommeraek veul biezunders te zien wat et veurkommen van biezundere plaanten en dieren angaot. Mar ok over de gewone braandnettel vertelt Van der Veen de kiender. Hi’j lat zien hoe aj’ hielemaole gien last van prikkelderi’je hoeven te hebben aj’ de plaante vaastepakken. Aj’ dat mar op de juuste wieze doen! En doej’ et tóch verkeerd: vlakbi’j braandnettels gruuit haost altied wel hondsdraf. Aj’ mit blatties daorvan over de prikkelende huud wrieven is et zo weer over, neffens Van der Veen.

Van der Veen is riegelmaotig as exkursieleider de netuur in, zo verzorgt hi’j behalven veur de Schrieversronte ok exkursies veur Staotsbosbeheer.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Dat hej’ goed daon, Tomke

Albertha, 6-06016

Albertha Zwaagstra lest veur uut et ni’jste Tomke-boekien in ukkespeulplak ‘Voor dag en dou’ in Appelsche (foto: Lenus van der Broek)

In de eerste volle weke van juni is et op ukkegebied in de hiele perveensie een drokte van belang! Die weke wodt d’r sund jaor en dag de grote veurleesaktie holen in veerweg de meerste ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. Ok in zowat alle Stellingwarver dörpen bin die weke veurleesvri’jwilligers in de weer om de kiender in de kunde te brengen mit de prachtige verhaelties over et joongien Tomke en zien kammeraoties Romke et hontien en de kangeroe Kornelia.

In hiel Frieslaand wodt d’r in meerdere taelen veurlezen, mar veural in et Stellingwarfs en et Fries. De veurleesaktie wodt orgeniseerd deur et ‘Selskip foar Fryske tael en schriftekennisse’. In de Stellingwarven verzorgen zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte de aktie, de koördinaosie d’r van is in hanen van Akkie Zeilstra en Wikje Haan.

Et ni’je Tomke-boekien ‘Dat hej’ goed daon, Tomke’ is een uutgifte van de Afûk in Liwwadden en wodde in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. De Stellingwarver Schrieversronte stelt alle jaoren veur alle Stellingwarver ukken een exemplaor van et boekien beschikber.

Mooie hiemkundemiddag veur leerkrachten basisonderwies

Oflopen woensdag was d’r in Berkoop weer de jaorlikse hiemkundemiddag veur leerkrachten van et Stellingwarver basisonderwies. Die middag wodde opni’j veul ni’j lesmateriaol veur et vak Hiemkunde in et basisonderwies prissenteerd, mar ok was d’r ommedaenken veur al uutvoerde en nog lopende hiemkundige projekten.

PowerPoint vroege geschiedenis

Streekkenner Geert Lantinga leut veur et schoft een ruwe versie zien van een PowerPoint over de vroege geschiedenis van Stellingwarf. Et is een bewarking van de PowerPoint die Lantinga o.e. zien lat tiedens de Snuffelkursus Stellingwarfs. D’r wodde arg positief op disse indrokwekkende prissentaosie reageerd, zodat Lantinga de PowerPoint veerder ofwarken zal. Ok veur bi’jheurend les- en verwarkingsmateriaol zal de kommende tied zorgd wodden.

Anbod dörps- en netuurgidsen

Anslutend wodde een ni’j anbod bekendmaekt. Via de Stellingwarver Schrieversronte, die veur veerweg et meerste hiemkundige lesmateriaol zorgt, kun schoelen now ok dörpsgidsen inhuren. Veur schoelen is et zo arg makkelik om op een verantwoorde wieze goeie streekkenners uut de omgeving over heur eigen leefomgeving vertellen te laoten. Sund 2012 maeken schoelen op die wieze ok gebruuk van netuurgidsen, en daor is ieder jaor veul vraoge naor.

Fotoprojekt De Hoeve

Geert Lantinga en Sietske Bloemhoff vertelden daornao over een biezunder projekt zoas dat op et mement deur basisschoele De Klaeter van De Hoeve uutvoerd wodt. In et kader van de Stellingwarver Dag op 31 oktober in dat dörp bin leerlingen doende mit een fotoprojekt. Nao drie info-lessen (over de historie van et dörp, de netuur in en bi’j et dörp en et schrieven van een infermetief verhaeltien) gaon leerlingen foto’s maeken in et dörp. Foto’s van plakkies, huzen, netuur en zo wat henne, die zi’j belangriek vienen veur de meensken die over 50 jaor in et dörp wonen. Op 31 oktober wo’n de foto’s mit uutleg tentoonsteld, tegere mit foto’s van zoe’n vuuftig jaor leden.

Buurtschoppeprojekt

Ommedaenken was d’r ok veur et buurtschoppeprojekt van de Oostenburgschoele van Oosterwoolde. Die schoele zorgde o.l.v. Jos Donker en Marjolein Spitteler oflopen veurjaor veur een prachtig schoelebried projekt rond de buurtschoppen van Oosterwoolde. Deurdat de schoele middels et projekt Kiek Es extra financiële steun en begeleiding kriegen kon, kon et projekt op roeme wieze uutvoerd wodden.

www.stellingwerf-heemkunde.nl

Tot slot vertelde Klaas Dijkstra – hi’j is webbeheerder van de speciaole hiemkundewebstee stellingwerf-heemkunde.nl – over et ni’jste lesanbod op die webstee. Daor is onderhaand een schat van gegevens en onderwarpen veur et basisonderwies op te vienen, mit veul bi’jheurend verwarkingsmateriaol.

Vroeger – Dichtebi’j

3-6-2015

3 juni 2015

Donderdagmiddag 3 juni kwammen de 22 leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschoele ‘De Trede’ van De Haule naor de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat ze daor kwammen was in et kader van et projekt ‘Vroeger-dichtbij’, een onderwiesprojekt dat al een peer jaor in de drie noordelike perveensies op basisschoelen uutveord wodt.

Et doel van et projekt is dat kiender, deur zels onderzuuk te doen, meer over de geschiedenis van heur eigen leefomgeving an de weet kommen. Veur dit projekt gaon kiender eerst foto’s maeken van oolde plakkies in heur dörp of ere biezunderheden die mit de geschiedenis te maeken hebben. Vervolgens gaon ze, mit heur foto’s, naor ooldere inwoners om te perberem bi’j heur meer an de weet te kommen over dat wat ze fotografeerd hebben. Al die aktiviteiten, en zeker de gesprekken, wo’n op film vaastelegd. Uuteindelik ontstaot op die wieze een biezundere film over de geschiedenis van et dörp die as ofsluting van et projekt, weer zien laoten wodt an de bewoners van et dörp, in dit geval De Haule.

In et projekt wodt de leerlingen angeven dat ok op ere plakken infermaosie opzocht en verzaemeld wodden kan. Zo gaon veul leerlingen in et Friestaelige pat van oonze perveensie op bezuuk naor Tresoar in Liwwadden. In de Stellingwarver dörpen gaon de kiender naor et dokementaosiecentrum van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

Veur de leerlingen van De Haule wodde disse weke veul infermaosie klaorlegd om in te zien, d’r wodde verteld over de speciaole webstee stellingia.nl én d’r kon vanzels even keken wodden in et uutgebreide dokementaosiecentrum van de SSR. Hiel biezunder, mar ok indrokwekkend was et veur de leerlingen om te zien dat sund kot alle materiaol van de Historische Veriening van heur dörp zorgvuldig beweerd wodt in de braandvri’je kluis van de Stellingwarver Schrieversronte.  (Foto’s: Immy Sloot)

Bi’jienkomst onderwiesprojekt KEK

262015

Op deensdagmiddag 2 juni was d’r bi’j de Schrieversronte in Berkoop een bi’jienkomst in et kader van et onderwiesprojekt KEK. KEK is een laandelik vier jaor durend projekt mit et doel meer ommedaenken te kriegen veur kultuur binnen et onderwies. In de Stellingwarven doen daor tien schoelen an mit, daor het et projekt de naeme KIEK ES kregen. Et projekt lopt t/m 2016.

Veur KIEK ES bödt uteraord, as ontwikkeler van lesmateriaol veur et vak Hiemkunde, de Schrieversronte veul advies en ondersteuning. Tegere mit de biebeltheken en Kunst en Coo begeleidt de SSR ok dit mooie projekt.

Zo wodde in Oosterwoolde kotleden op de Oostenburgschoele een schoelebried projekt rond de buurtschoppen bi’j Oosterwoolde ofsleuten. De Schrieversronte stelde hier een tal routegidsen De buurtschappen van Oosterwolde veur beschikber. Ok de Historische Veriening van Oosterwoolde wodde bi’j et prachtige projekt betrokken. Op de foto geft juf Jos van de Oostenburg uutleg an ere schoelen en an meensken die aktief bi’j KEK /KIEK ES betrokken binnen.

Op de hiemkundewebstee www.stellingwerf-heemkunde.nl is meer infermaosie over KEK/KIEK ES te lezen.