‘Wat een keunst!’: veurlezen uut et ni’jste Tomke-boekien

 DSC_5285

Alle andacht is veur Tomke en die zien aeventuren! (foto: Lenus van der Broek)

DSC_5301

Tomke in ukkespeulplak ‘t Anlopien in Hooltpae (foto: Lenus van der Broek)

In de eerste volle weke van juni is et op ukkegebied in de hiel Frieslaand een drokte van belang! Die weke wodt d’r sund jaor en dag de grote veurleesaktie holen in veerweg de meerste ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. Ok in zowat alle Stellingwarver dörpen bin die weke veurleesvri’jwilligers in de weer om de kiender in de kunde te brengen mit de prachtige verhaelties over et joongien Tomke en zien kammeraoties Romke et hontien en de kangeroe Kornelia.

DSC_5308

Neeltje Lenting lest veur in ukkespeulplak Nijntje in Oosterwoolde (foto: Lenus van der Broek)

In hiel Frieslaand wodt d’r in meerdere taelen veurlezen, mit naeme in et Bildts, et Fries en et Stellingwarfs. De veurleesaktie wodt orgeniseerd deur et ‘Selskip foar Fryske tael en schriftekennisse’. In de Stellingwarven verzorgen zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte de aktie, de koördinaosie d’r van is in hanen van Wikje Haan en Akkie Zeilstra.

DSC_5277

Femmie van Veen (links) lest veur in ukkespeulplak ”t Anlopien’ in Hooltpae. Ok koördinater Wikje Haan maekt dit gezellige gebeuren mit (foto: Lenus van der Broek)

 Behalven dat d’r uut et ni’jste Tomke-boekien veurlezen wodt, wodt d’r in disse kontreinen in die weke ok veurlezen uut de boekies ‘Muske Tiemen’ van Christine Mulder en ‘Muske en Fret’ van Herma Egberts. Et ni’je Tomke-boekien ‘Wat een keunst!’ is een uutgifte van de Afûk in Liwwadden en wodde in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. ‘Tomke’ verscheen kotleden veur de achtste keer in et Stellingwarfs. De Stellingwarver Schrieversronte stelt alle jaoren veur alle Stellingwarver ukken een exemplaor van et boekien beschikber.

 

Geld veur exkursieprojekt

Geld beschikber steld veur voegel-exkursieprojekt

Et roodvleugeltien (foto: Ruurd Jelle van der Leij)

Veur et orgeniseren kunnen van een speciaol voegel-exkursieprojekt veur de schoelekiender van Stellingwarf is deur ‘Groen en doen’ € 1000,00 beschikber steld. Et projekt wodt ontwikkeld vanwegens et verschienen van ‘Et Stellingwarfs Voegelboek’ van Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij. Kommend veurjaor zullen d’r deur vri’jwilligers een tal voegelexkursies holen wodden veur leerlingen van et Stellingwarver basisonderwies. As veurbereiding op die exkursies wodt et prachtige, zowat driehonderd bladzieden tellende, boek an alle basisschoelen in Stellingwarf beschikber steld.

‘Groen en doen’ is een pergramme dat opzet is deur et ministerie van Ekenomische Zaeken, Laandbouw en Innovaosie om vri’jwilligerswark op et gebied van netuur- en laandschopsbeheer an te vieteren.

Fotowedstried veur Stellingwarver schoelekiender

 

Fotowedstried veur schoelekiender van et basisonderwies in Stellingwarf

Vanwegens et 40-jaorig bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte gaf de stichting dit jaor o.e. et boek De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden uut. De Schrieversronte wil liekewel ok graeg foto’s van alle dörpen verzaemelen die now maekt wodden kund. En dan niet deur volwassenen, mar deur kiender van et basisonderwies. Daoromme wodde in et kader van et vak Hiemkunde in et basisonderwies een fotowedtried veur schoelekiender uutschreven. De wedstried wodde tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag veur et basisonderwies op oflopen 19 september ankondigd.

Vlak nao de haastvekaansie is via alle basisschoelen an de kiender vraogd om an de wedstried mit te doen deur een foto te maeken van et eigen dörp. Mit de foto moet dudelik maekt wodden wat d’r zo biezunder is an dat dörp. De kiender meugen in een kotte bi’jheurende tekst heur keuze toelochten.

Een deskundige jury (mit o.e. de bekende jonge fotografen Marije Kuiper en Ruurd Jelle van der Leij) zal bepaolen wie per dörp in drie leeftiedskattegorienen de beste beeldbepaolende foto maekt het. Per dörp wodt daornaost iene winnende foto anwezen. De winnende foto’s van alle leeftiedskattegorienen zullen in 2013 in een speciaole expesisie te zien wezen. Alle negenendattig winnende foto’s per dörp zullen publiceerd wodden. De uutslag van de fotowedstried wodt rond 1 meert 2013 bekendmaekt.

 

Veul ni’j eigentieds lesmateriaol prissenteerd

Tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag veur de leerkrachten van et basisonderwies in de beide Stellingwarver gemienten wodde veul ni’j en eigentieds lesmateriaol veur mit naeme et Stellingwarfs binnen et vak Hiemkunde  prissenteerd. Opvalend was de grote verscheidenhied en de gruui van de hieltied meer digitale produkten. Ok de speciaole hiemkundewebstee www.stellingwerf-heemkunde.nl is de laeste tied geweldig uutbreid en bödt talloze digitale verwarkingsmeugelikheden veur de basisschoelen. Zoe’n dattig leerkrachten kwammen op de inspirerende middag of. (Laeter meer…) 

De foto’s bin maekt deur Lenus van der Broek

Kursus Gedichten schrieven

Op donderdagaovend 27 september begint in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop een kursus Gedichten schrieven. De kursus bestaot uut vier aovens en wodt geven deur neeerlandikus Peter Riksma uut Zaandpol (bi’j Emmen). De kursus zol al eerder geven wodden, mar deur verschillende oorzaeken is dat niet gebeurd.

Bi’j de kursus gaot et dus om et schrieven van gedichten; waor kriej’ dan allemaole mit te maeken, wat veur perblemen kuj’ integen kommen. Tiedens de kursusaovens is d’r daoromme veul ommedaenken veur aspekten die mit et schrieven van poëzie te maeken hebben. Een peer daorvan bin: moet poëzie altied riemen, vorm en inhoold, zin en historie, riemschema’s, daenken in beelden, kompesisie, et onderwarp, foefies bi’j et dichten, schrieven in de praktiek en publiceren.

De kursus wodt in et Stellingwarfs geven, mar et schrieven kunnen van de Stellingwarver tael is om disse kursus volgen te kunnen, gien vereiste. Alle kursusaovens (27 september, 4, 11 en 18 oktober) bin van 19.30 – 21.30 ure. De kosten bin € 50,00 per persoon, daor bin de koffie en thee, mit wat d’r bi’j, bi’j inbegrepen. Anmellen kan op et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop deur even te bellen naor 0516-451108, mailen kan vanzels ok naor info@stellingwarfs.nl.