Aktiviteit kienderboekeweke slim slaegd!

image0-002

Mar liefst 280 leerlingen van de groepen 4 van et basisonderwies in Oost-Stellingwarf weren veur 11 oktober anmelded.

image3-001

Femmie van Veen lest verhaelties veur van Riemkje Hoogland.

image5-001

Twie van de drie veurlezers: Wim Hunneman en Femmie van Veen.

Op 11 oktober weren d’r in et kader van de kienderboekeweke een tal slim aorige aktiviteiten orgeniseerd veur de leerlingen van alle groepen 4 van et basisonderwies in Oost-Stellingwarf. De literaire warkgroep ‘Alles rondom taal’ van Stichting Kunstwerf hadde kienderboekeschriever Arend van Dam nuugd; hi’j vertelde in boekhaandel Bruna over et hoe en wat as schriever van kienderboeken. In de biebeltheek speulden de kiender een biezunder spel dat mit et thema van de kienderboekeweke, ‘Sport en spel’ te maeken hadde. In et paand van Stichting Kunstwerf wodden verhaelen in et Stellingwarfs veurlezen. Ok die verhaelen hadden allemaole mit et thema van de boekeweke te maeken. Een flink tal van die verhaelen weren van de Friese schriefster Riemkje Hoogland (o.e. bekend van de Tomke-verhaelties) en veur disse gelegenhied ommezet in et Stellingwarfs deur Sietske Bloemhoff. Dat de kiender gien inkelde muuite hadden mit et volgen van et Stellingwarfs bleek wel uut de vraogen die de veurlezers now en dan stelden. Ok now dee weer es blieken dat de ’taelbarrière’ , veur zoveer die neffens sommigen bestaon zol, veural in de heufden zit van volwassenen en niet in die van kiender…

Veur disse aktiviteit weren mit mekeer 280 leerlingen anmelded. De warkgroep ‘Alles rondom taal’ bestaot uut Femke Adams (Bruna), Klaasje Herder (biebeltheek) en Sietsle Bloemhoff (Stellingwarver Schrieversronte). De veurlezers van disse biezundere aktiviteit weren Femmie van Veen, Jitze Hofstra en Wim Hunneman.

(Foto’s: Sietske Bloemhoff)

Veurlezen in et Stellingwarfs tiedens kienderboekeweke

Op vri’jdag 11 oktober staot Oosterwolde in et teken van de kienderboekeweke. Et is de warkgroep ‘Alles rondom taal’, onderdiel van Stichting Kunstwerf, lokt om de bekende kienderboekeschriever Arend van Dam veur een hiele schoeledag naor Oosterwoolde te haelen. Zoe’n 280 leerlingen van groep vier van de verschillende basisschoelen in Oost-Stellingwerf maeken die dag ‘een literaire reize’ langs drie lekaosies. Schriever Arend van Dam is van morgens negen ure tot middags half viere te gaaste bi’j boekhaandel Bruna en zal de leerlingen vertellen over zien wark as schriever. In de biebeltheek wo’n alderhaande aktiviteiten orgeniseerd die mit et thema Klaar voor de start van de kienderboekenweke te maeken hebben. In et paand van Stichting Kunstwerf zullen Femmie van Veen, Jitze Hofstra en Wim Hunneman o.e. verhaelen van Riemkje Hoogland en Arend van Dam in et Stellingwarfs veurlezen. De warkgroep ‘Alles rondom taal’ bestaot uit Femke Adams (Bruna), Klaasje Herder (bieb) en Sietske Bloemhoff (Schrieversronte).

Iene van de verhaelties van Riemkje Hoogland kun jim hieronder lezen:

 

Sietse is bange…

 

Sietse ligt op bedde.

Hi’j slapt nog niet.

Hi’j kan niet slaopen.

De hieltied dri’jt hi’j him omme.

Van de iene zied op de aandere.

Hoe komt dat?

Morgen is et zoveer.

Dan moet hi’j in et diepe.

De zwemjuffer het et zels zegd.

Ze zee: ‘Et gaot mar best, Sietse.

Ie kun wel in et diepe.’

Sietse is een betien bange veur dat diepe bad.

As ik mar weer boven kom, daenkt hi’j.

Hi’j wil an wat aanders daenken.

Mar dat wil niet.

De hieltied zicht hi’j et waeter veur him.

Dan gaot de deure van zien kaemertien eupen.

Et is Heit.

‘Kuj’ niet slaopen, Sietse?’ vragt hi’j.

‘Et wil niet,’ zocht Sietse.

Heit gaot op de raand van et bedde zitten.

‘Bi’j’ een betien bange veur morgen?’ vragt Heit.

‘Ik wil niet in et diepe,’ zegt Sietse.

Heit strikt over zien haor.

‘Zal ik jow es een geheim vertellen,’ zegt hi’j dan.

‘Heit was eerder ok benauwd veur et diepe.’

Daor kikt Sietse van op.

Die grote Heit het ok bange west?

‘Echt waor?’ vragt hi’j dan.

‘Echt waor,’ zegt Heit.

‘Ik was zo bange as een wezel.’

Sietse gaot rechtop zitten.

‘En wat gebeurde d’r doe?’ vragt hi’j.

‘Ik heb goeld,’ zegt Heit, ‘mar et vul hiel arg mit.

Ik kon zomar in ienkeer et bad overzwemmen.

Ha’k veur niks goeld.’

Sietse lacht.

‘Ik goel niet, heur,’ zegt hi’j dan.

‘Dat wil ik zien,’ zegt Heit, ‘morgen bin ik vri’j.

Dan gao ik mit naor et zwembad.’

Sietse is now nog mar een betien bange.

Heit is d’r morgen ommes bi’j?

En die begript d’r alles van.

‘Now mar gauw slaopen,’ zegt Heit.

Aanders kuj’ morgen niet et hiele bad over zwemmen.’

Dat dot Sietse dan mar.

Ni’j lesmateriaol prissenteerd tiedens hiemkundemiddag

Op de laeste woensdag van september orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte alle jaoren een hiemkundemiddag veur de leerkrachten van et basisonderwies in beide Stellingwarver gemienten. Op die middag wodt et lesmateriaol prissenteerd dat et jaor veurofgaonde an de middag ontwikkeld wodde. Et kan dan gaon om bepaolde aktiviteiten die opstart wodden, lesmateriaol in boekvorm, aachtergrondinfermaosie veur de leerkrachten en netuurlik digitaal lesmateriaol dat op de speciaole hiemkundewebstee www.stellingwerf-heemkunde.nl plaetst wodt.

DSC_0513, Freddie

Freddie de Vries vertelt over ‘Et Stellingwarver voegelboek’. (Foto: Lenus v.d. Broek)

De oflopen keer was d’r veul ommedaenken veur Et Stellingwarver Voegelboek van Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij. Et boek is an alle basisschoelen beschikber steld deur de Schrieversronte. An de haand van et verschienen van et boek is deur een speciaole warkgroep zorgd veur een prachtig voegelexkursie-anbod. Verschillende Stellingwarver voegelwaachten warken an et projekt mit, en de exkursies zullen holen wodden in et veurjaor van 2014. De exkursies bin veural bedoeld veur de leerlingen van groep 5 en 6, mar kun eventueel veur ere groepen anpast wodden.

Veurofgaonde an de exkursie vertelt ien van de warkgroepleden de kiender al et ien en aander over de Stellingwarver voegelwereld mit behulp van een speciaole powerpointprissentaosie daor fotograaf Ruurd Jelle van der Leij veur zorgde. Ondertussen bin d’r al zes schoelen die van et anbod gebruuk maeken gaon. Et maximum zal disse eerste keer op tien schoelen liggen.

De vertelkoffer

Tegere mit Tresoar is ondertussen ok een Stellingwarver versie van ‘De vertelkoffer’ beschikber veur de schoelen. An de haand van een koffer mit daorin alderhaande spullegies gaot Christine Mulder van Wolvege Stellingwarver verhaelen vertellen op de basisschoelen. Op heur eigen kundige wieze vertelde ze, as veurbeeld,  uut heur eigen kienderboek Muske Tiemen.

Twiejaorlikse fotowedstried

An de haand van de fotowedstried veur kiender, die de Stellingwarver Schrieversronte in 2012 orgeniseerde, leut basisschoele De Lamer van Ooldelaemer zien hoe zi’j daor mit an de gang west binnen. De schoele had de wedstried angrepen om mit de hiele schoele een speciaol projekt uut te voeren. Et maeken van een foto van et meerst biezundere plak in et dörp wodde uutvoerd op een vri’jdag, mit hulpe en foto-advies van oolden. Alle kiender bleken wel een idee te hebben veur et maeken van een foto, zodat een dikke mappe mit foto’s opstuurd wodde. Iene van de leerlingen vul mit heur foto in de priezen, zi’j had een foto maekt vanuut een boom daor ze vaeke in klimt. Et hiele projekt en et risseltaot d’r van was zo butengwoon slaegd, dat et as veurbeeld zien laoten wodde op de hiemkundemiddag. Veur 2014 is de wedstried opni’j uutschreven.

Histotolk

Ok histotolk Frank Spijkers is alle jaoren van de partij en vertelt dan over zien ni’jste streekgerichte pergrammes veur de schoelen. Frank vertelde o.e. dat hi’j mit et boek Daor klept de klokke weer van H. Hoogeveen an de slag gaot. Et prachtige historische verhael van Hoogeveen speult an et aende van de Middelieuwen.

DSC_0520, hiemkunde

 

Histotolk Frank Spijkers vertelt over zien ni’jste pergramme. (Foto: Lenus v.d. Broek)

Tekenlessen

Ommedaenken was d’r ok veur de biezundere tekenlessen van Marjolein Spitteler uut Oosterwoolde. Marjolein is beeldend keunstener en verzorgt daornaost o.e. ok tekenlessen an groepen kiender. Niet alliend buten schoele omme, mar ok binnen et basisonderwies. Vaeke maekt ze gebruuk van verhaelen om die beeldend uutvoeren te laoten deur heur leerlingen. Een veurbeeld daorvan is een volksverhael over de griepvoegel, de griffioen.

Fratsen

An et aende van de middag wodde de bundel Fratsen prissenteerd. Die bundel bestaot uut een riegel verhaelen over de beide katten Frats en Freubel. De verhaelen wodden schreven deur Christine Mulder en bin bedoeld veur kiender van vier t/m zes jaor. De verhaelen bin ok digitaal in de zien én te heuren op de hiemkundewebstee.

‘Wat een keunst!’: veurlezen uut et ni’jste Tomke-boekien

 DSC_5285

Alle andacht is veur Tomke en die zien aeventuren! (foto: Lenus van der Broek)

DSC_5301

Tomke in ukkespeulplak ’t Anlopien in Hooltpae (foto: Lenus van der Broek)

In de eerste volle weke van juni is et op ukkegebied in de hiel Frieslaand een drokte van belang! Die weke wodt d’r sund jaor en dag de grote veurleesaktie holen in veerweg de meerste ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. Ok in zowat alle Stellingwarver dörpen bin die weke veurleesvri’jwilligers in de weer om de kiender in de kunde te brengen mit de prachtige verhaelties over et joongien Tomke en zien kammeraoties Romke et hontien en de kangeroe Kornelia.

DSC_5308

Neeltje Lenting lest veur in ukkespeulplak Nijntje in Oosterwoolde (foto: Lenus van der Broek)

In hiel Frieslaand wodt d’r in meerdere taelen veurlezen, mit naeme in et Bildts, et Fries en et Stellingwarfs. De veurleesaktie wodt orgeniseerd deur et ‘Selskip foar Fryske tael en schriftekennisse’. In de Stellingwarven verzorgen zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte de aktie, de koördinaosie d’r van is in hanen van Wikje Haan en Akkie Zeilstra.

DSC_5277

Femmie van Veen (links) lest veur in ukkespeulplak ”t Anlopien’ in Hooltpae. Ok koördinater Wikje Haan maekt dit gezellige gebeuren mit (foto: Lenus van der Broek)

 Behalven dat d’r uut et ni’jste Tomke-boekien veurlezen wodt, wodt d’r in disse kontreinen in die weke ok veurlezen uut de boekies ‘Muske Tiemen’ van Christine Mulder en ‘Muske en Fret’ van Herma Egberts. Et ni’je Tomke-boekien ‘Wat een keunst!’ is een uutgifte van de Afûk in Liwwadden en wodde in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. ‘Tomke’ verscheen kotleden veur de achtste keer in et Stellingwarfs. De Stellingwarver Schrieversronte stelt alle jaoren veur alle Stellingwarver ukken een exemplaor van et boekien beschikber.

 

Geld veur exkursieprojekt

Geld beschikber steld veur voegel-exkursieprojekt

Et roodvleugeltien (foto: Ruurd Jelle van der Leij)

Veur et orgeniseren kunnen van een speciaol voegel-exkursieprojekt veur de schoelekiender van Stellingwarf is deur ‘Groen en doen’ € 1000,00 beschikber steld. Et projekt wodt ontwikkeld vanwegens et verschienen van ‘Et Stellingwarfs Voegelboek’ van Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij. Kommend veurjaor zullen d’r deur vri’jwilligers een tal voegelexkursies holen wodden veur leerlingen van et Stellingwarver basisonderwies. As veurbereiding op die exkursies wodt et prachtige, zowat driehonderd bladzieden tellende, boek an alle basisschoelen in Stellingwarf beschikber steld.

‘Groen en doen’ is een pergramme dat opzet is deur et ministerie van Ekenomische Zaeken, Laandbouw en Innovaosie om vri’jwilligerswark op et gebied van netuur- en laandschopsbeheer an te vieteren.