Ni’j lesmateriaol prissenteerd tiedens hiemkundemiddag

Op de laeste woensdag van september orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte alle jaoren een hiemkundemiddag veur de leerkrachten van et basisonderwies in beide Stellingwarver gemienten. Op die middag wodt et lesmateriaol prissenteerd dat et jaor veurofgaonde an de middag ontwikkeld wodde. Et kan dan gaon om bepaolde aktiviteiten die opstart wodden, lesmateriaol in boekvorm, aachtergrondinfermaosie veur de leerkrachten en netuurlik digitaal lesmateriaol dat op de speciaole hiemkundewebstee www.stellingwerf-heemkunde.nl plaetst wodt.

DSC_0513, Freddie

Freddie de Vries vertelt over ‘Et Stellingwarver voegelboek’. (Foto: Lenus v.d. Broek)

De oflopen keer was d’r veul ommedaenken veur Et Stellingwarver Voegelboek van Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij. Et boek is an alle basisschoelen beschikber steld deur de Schrieversronte. An de haand van et verschienen van et boek is deur een speciaole warkgroep zorgd veur een prachtig voegelexkursie-anbod. Verschillende Stellingwarver voegelwaachten warken an et projekt mit, en de exkursies zullen holen wodden in et veurjaor van 2014. De exkursies bin veural bedoeld veur de leerlingen van groep 5 en 6, mar kun eventueel veur ere groepen anpast wodden.

Veurofgaonde an de exkursie vertelt ien van de warkgroepleden de kiender al et ien en aander over de Stellingwarver voegelwereld mit behulp van een speciaole powerpointprissentaosie daor fotograaf Ruurd Jelle van der Leij veur zorgde. Ondertussen bin d’r al zes schoelen die van et anbod gebruuk maeken gaon. Et maximum zal disse eerste keer op tien schoelen liggen.

De vertelkoffer

Tegere mit Tresoar is ondertussen ok een Stellingwarver versie van ‘De vertelkoffer’ beschikber veur de schoelen. An de haand van een koffer mit daorin alderhaande spullegies gaot Christine Mulder van Wolvege Stellingwarver verhaelen vertellen op de basisschoelen. Op heur eigen kundige wieze vertelde ze, as veurbeeld,  uut heur eigen kienderboek Muske Tiemen.

Twiejaorlikse fotowedstried

An de haand van de fotowedstried veur kiender, die de Stellingwarver Schrieversronte in 2012 orgeniseerde, leut basisschoele De Lamer van Ooldelaemer zien hoe zi’j daor mit an de gang west binnen. De schoele had de wedstried angrepen om mit de hiele schoele een speciaol projekt uut te voeren. Et maeken van een foto van et meerst biezundere plak in et dörp wodde uutvoerd op een vri’jdag, mit hulpe en foto-advies van oolden. Alle kiender bleken wel een idee te hebben veur et maeken van een foto, zodat een dikke mappe mit foto’s opstuurd wodde. Iene van de leerlingen vul mit heur foto in de priezen, zi’j had een foto maekt vanuut een boom daor ze vaeke in klimt. Et hiele projekt en et risseltaot d’r van was zo butengwoon slaegd, dat et as veurbeeld zien laoten wodde op de hiemkundemiddag. Veur 2014 is de wedstried opni’j uutschreven.

Histotolk

Ok histotolk Frank Spijkers is alle jaoren van de partij en vertelt dan over zien ni’jste streekgerichte pergrammes veur de schoelen. Frank vertelde o.e. dat hi’j mit et boek Daor klept de klokke weer van H. Hoogeveen an de slag gaot. Et prachtige historische verhael van Hoogeveen speult an et aende van de Middelieuwen.

DSC_0520, hiemkunde

 

Histotolk Frank Spijkers vertelt over zien ni’jste pergramme. (Foto: Lenus v.d. Broek)

Tekenlessen

Ommedaenken was d’r ok veur de biezundere tekenlessen van Marjolein Spitteler uut Oosterwoolde. Marjolein is beeldend keunstener en verzorgt daornaost o.e. ok tekenlessen an groepen kiender. Niet alliend buten schoele omme, mar ok binnen et basisonderwies. Vaeke maekt ze gebruuk van verhaelen om die beeldend uutvoeren te laoten deur heur leerlingen. Een veurbeeld daorvan is een volksverhael over de griepvoegel, de griffioen.

Fratsen

An et aende van de middag wodde de bundel Fratsen prissenteerd. Die bundel bestaot uut een riegel verhaelen over de beide katten Frats en Freubel. De verhaelen wodden schreven deur Christine Mulder en bin bedoeld veur kiender van vier t/m zes jaor. De verhaelen bin ok digitaal in de zien én te heuren op de hiemkundewebstee.

‘Wat een keunst!’: veurlezen uut et ni’jste Tomke-boekien

 DSC_5285

Alle andacht is veur Tomke en die zien aeventuren! (foto: Lenus van der Broek)

DSC_5301

Tomke in ukkespeulplak ‘t Anlopien in Hooltpae (foto: Lenus van der Broek)

In de eerste volle weke van juni is et op ukkegebied in de hiel Frieslaand een drokte van belang! Die weke wodt d’r sund jaor en dag de grote veurleesaktie holen in veerweg de meerste ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. Ok in zowat alle Stellingwarver dörpen bin die weke veurleesvri’jwilligers in de weer om de kiender in de kunde te brengen mit de prachtige verhaelties over et joongien Tomke en zien kammeraoties Romke et hontien en de kangeroe Kornelia.

DSC_5308

Neeltje Lenting lest veur in ukkespeulplak Nijntje in Oosterwoolde (foto: Lenus van der Broek)

In hiel Frieslaand wodt d’r in meerdere taelen veurlezen, mit naeme in et Bildts, et Fries en et Stellingwarfs. De veurleesaktie wodt orgeniseerd deur et ‘Selskip foar Fryske tael en schriftekennisse’. In de Stellingwarven verzorgen zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte de aktie, de koördinaosie d’r van is in hanen van Wikje Haan en Akkie Zeilstra.

DSC_5277

Femmie van Veen (links) lest veur in ukkespeulplak ”t Anlopien’ in Hooltpae. Ok koördinater Wikje Haan maekt dit gezellige gebeuren mit (foto: Lenus van der Broek)

 Behalven dat d’r uut et ni’jste Tomke-boekien veurlezen wodt, wodt d’r in disse kontreinen in die weke ok veurlezen uut de boekies ‘Muske Tiemen’ van Christine Mulder en ‘Muske en Fret’ van Herma Egberts. Et ni’je Tomke-boekien ‘Wat een keunst!’ is een uutgifte van de Afûk in Liwwadden en wodde in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. ‘Tomke’ verscheen kotleden veur de achtste keer in et Stellingwarfs. De Stellingwarver Schrieversronte stelt alle jaoren veur alle Stellingwarver ukken een exemplaor van et boekien beschikber.

 

Geld veur exkursieprojekt

Geld beschikber steld veur voegel-exkursieprojekt

Et roodvleugeltien (foto: Ruurd Jelle van der Leij)

Veur et orgeniseren kunnen van een speciaol voegel-exkursieprojekt veur de schoelekiender van Stellingwarf is deur ‘Groen en doen’ € 1000,00 beschikber steld. Et projekt wodt ontwikkeld vanwegens et verschienen van ‘Et Stellingwarfs Voegelboek’ van Freddie de Vries en Ruurd Jelle van der Leij. Kommend veurjaor zullen d’r deur vri’jwilligers een tal voegelexkursies holen wodden veur leerlingen van et Stellingwarver basisonderwies. As veurbereiding op die exkursies wodt et prachtige, zowat driehonderd bladzieden tellende, boek an alle basisschoelen in Stellingwarf beschikber steld.

‘Groen en doen’ is een pergramme dat opzet is deur et ministerie van Ekenomische Zaeken, Laandbouw en Innovaosie om vri’jwilligerswark op et gebied van netuur- en laandschopsbeheer an te vieteren.

Fotowedstried veur Stellingwarver schoelekiender

 

Fotowedstried veur schoelekiender van et basisonderwies in Stellingwarf

Vanwegens et 40-jaorig bestaon van de Stellingwarver Schrieversronte gaf de stichting dit jaor o.e. et boek De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden uut. De Schrieversronte wil liekewel ok graeg foto’s van alle dörpen verzaemelen die now maekt wodden kund. En dan niet deur volwassenen, mar deur kiender van et basisonderwies. Daoromme wodde in et kader van et vak Hiemkunde in et basisonderwies een fotowedtried veur schoelekiender uutschreven. De wedstried wodde tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag veur et basisonderwies op oflopen 19 september ankondigd.

Vlak nao de haastvekaansie is via alle basisschoelen an de kiender vraogd om an de wedstried mit te doen deur een foto te maeken van et eigen dörp. Mit de foto moet dudelik maekt wodden wat d’r zo biezunder is an dat dörp. De kiender meugen in een kotte bi’jheurende tekst heur keuze toelochten.

Een deskundige jury (mit o.e. de bekende jonge fotografen Marije Kuiper en Ruurd Jelle van der Leij) zal bepaolen wie per dörp in drie leeftiedskattegorienen de beste beeldbepaolende foto maekt het. Per dörp wodt daornaost iene winnende foto anwezen. De winnende foto’s van alle leeftiedskattegorienen zullen in 2013 in een speciaole expesisie te zien wezen. Alle negenendattig winnende foto’s per dörp zullen publiceerd wodden. De uutslag van de fotowedstried wodt rond 1 meert 2013 bekendmaekt.

 

Veul ni’j eigentieds lesmateriaol prissenteerd

Tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag veur de leerkrachten van et basisonderwies in de beide Stellingwarver gemienten wodde veul ni’j en eigentieds lesmateriaol veur mit naeme et Stellingwarfs binnen et vak Hiemkunde  prissenteerd. Opvalend was de grote verscheidenhied en de gruui van de hieltied meer digitale produkten. Ok de speciaole hiemkundewebstee www.stellingwerf-heemkunde.nl is de laeste tied geweldig uutbreid en bödt talloze digitale verwarkingsmeugelikheden veur de basisschoelen. Zoe’n dattig leerkrachten kwammen op de inspirerende middag of. (Laeter meer…) 

De foto’s bin maekt deur Lenus van der Broek