Tóp ienakteraovend in Makkinge

Zael vol volk geneut ommeraek van zesde ienakteraovend

Roem 120 meensken geneuten op zaoterdagaovend 20 oktober van een tóp ienakteraovend in et dörpshuus van Makkinge. Et was de zesde ienakteraovend in een riegel van negen die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseert vanwegens et 40-jaorig jubileum van de stichting.

Tenielklub ”t Ontluikende Bloempje’ van Makkinge voerde op professionele wieze de ienakter Een hiete dag op van Harmen Houtman uut Et Vene. (Foto: Lenus van der Broek)

Twie tenielklubs brochten elk op professionele wieze een prachtige Stellingwarver ienakter naor veuren. ”t Ontluikende Bloempje’ van Makkinge speulde de indrokwekkende, mar ok humoristische ienakter Een hiete dag van Harmen Houtman. Alle speulders speulden heur rolle mit grote overtuging en zetten zo de kerakters goed daele. Regisseur Reny Driessens hadde zorgd veur een mooi dekor, mar leut de speulders ok gebruuk maeken van de zael.

Tenielklub ‘De Vriendenkring’ van Der Izzerd speulde in prachtige kostuums de biezundere ienakter Et is allemaole de schuld van de katte. (Foto: Lenus van der Broek)

Tenielklub ‘De Vriendenkring’ van Der Izzerd speulde de wel hiel biezundere ienakter Et is allemaole de schuld van de katte. Die ienakter wodde vanuut et Duuts vertaeld en bewarkt deur Koosje Hornstra. Ok de speulders van Der Izzerd zatten geweldig goed in de rollen en brochten de ienakter tot zien volle recht. Ok hier was zorgd veur een passend dekor, mar al even prachtige kostuums. Opvalend is dat de tenielklub van Der Izzerd o.l.v. Lies Mendel de hieltied meer jonge speulders tot zien beschikking het. Veul lof was d’r bi’jglieks veur de ‘kreerze en dappere Hertog’; die rolle wodde op een prima wieze speuld deur de 22-jaorige Bart Lenstra (op ‘e foto rechts naost de keuning).

Vrouwludekoor ‘De Vriendschap’ van Makkinge zong veertien prachtige Stellingwarver lieties. Links veuran vertelt Aafje Sloot over die lieties. (Foto: Lenus van der Broek)

De muzikaole bi’jdrege van de aovend wodde verzorgd deur et vrouwludekoor ‘De Vriendschap’ van Makkinge. Et koor leut, in drie blokkies, mit vaosie veertien Stellingwarver lieties heuren, en ok daor was ommeraek veul wardering veur. Bi’j de lieties weren Stellingwarver ‘klassiekers’ as Waor de Lende, mar et koor maekte ok gebruuk van de Stellingwarf Cantate en zong alderdeegst een vanuut et Fries vertaeld lied van Gurbe Douwstra. De aovend wodde ofsleuten mit et mit mekere zingen van et Stellingwarfs Volkslied.

De orgeniserende Stellingwarver Schrieversronte kan weerommezien op een fantastische zesde ienakteraovend. De eerstvolgende ienakteraovend is op zaoterdagaovend 17 november in Raevenswoold.

Schrieversronte hoolt opni’j mark twiedehaans boeken

Op zaoterdag 27 oktober hoolt de Stellingwarver Schrieversronte veur de twiede keer dit jaor een boekemark mit twiedehaans boeken. Dit keer staon vri’jwilligers van de stichting mit een grote veurraod twiedehaans boeken bi’j The Readshop (Zwikstra) in Wolvege. Oflopen 15 september was de eerste twiedehaans boekemark. Die was bi’j boekhaandel Bruna in Oosterwoolde en arg veul boeken kregen die dag een ni’je eigener.

Eerder dit jaor dee de Schrieversronte, mit naeme onder de leden van de stichting, een oproep om twiedehaans boeken beschikber te stellen veur de marken. Nao die oproep wodden deuzen en deuzen vol mit boeken naor et Schrieversrontegebouw brocht, en ok nao 15 september kwammen d’r opni’j veul boeken binnen.

Opvalend is dat d’r veur disse biezundere marken veul biezundere en weerdevolle boeken beschikber steld binnen. Veur liefhebbers van (vaeks nog muuilik te kriegen) boeken is de mark van 27 oktober dan ok beslist een anraoder. 

De mark begint morgens om elf ure en duurt tot middags vier ure. De opbrengst van de mark is bedoeld veur et financieren kunnen van alle jubileumaktiviteiten van de 40-jaorige Schrieversronte, zoas o.e. de ienakteraovens en de literaire aovenden.

DE GAASTE EN DE OVEND: gezaemelik oktobernommer

De Gaaste en De Ovend: gezaemelik oktobernommer

Vanwegens de altied goeie onderlinge saemenwarking én vanwegens et jubileumjaor van de Stellingwarver Schrieversronte besleuten de Historische Verieninge Oosterwoolde e.o. en de Stellingwarver Schrieversronte tot een gezaemelike en biezundere uutgifte van heur beide tiedschriften De Gaaste en De Ovend. In dit nommer vertelt Albert Oost van Oosterwoolde et biezundere verhael van de buurtschop ‘De Kaamp’ die indertied even buten Oosterwoolde lag.

Lees meer deur even te klikken op: Gezaemelike_uutgifte_De_Gaaste_en_De_Ovend

 

Zesde ienakteraovend op 20 oktober in Makkinge

Zesde ienakteraovend op 20 oktober in Makkinge

Op zaoterdag 20 oktober hoolt de Stellingwarver Schrieversronte al weer zien zesde ienakteraovend van dit jaor. Dit keer is de aovend in et dörpshuus van Makkinge. Twie tenielverienings zullen elk een Stellingwarver ienakter naor veuren brengen, zo speult ’t Ontluikende bloempje uut Makkinge de ienakter ‘Een hiete dag’ van schriever Harmen Houtman uut Et Vene. Mit disse ienakter wun Harmen Houtman al weer wat jaoren leden de intergemientelike ‘De Oolde Pookpries’. De ere ienakter wodt speuld deur de tenielklub ‘De vriendenkring’ van Der Izzerd. Opvoerd wodt de biezundere ienakter ‘Et is allemaole de schuld van de katte’, die deur Koosje Hornstra vanuut et Duuts vertaeld wodde in et Stellingwarfs. Ok in Makkinge is d’r vanzels meziek te heuren, daorveur zorgt  ‘De Vriendschap’, et vrouwludekoor van Makkinge. De warkgroep Publiciteit zorgt ok veur disse gezellige Stellingwarver aovend weer veur een grote verlotting mit tal van mooie priezen.

De aovend is in et dörpshuus en begint om 20.00 ure. De toegang is ommenocht.

Prachtige literaire aovend in Noordwoolde

Prachtige literaire aovend in Noordwoolde

Zaoterdag 6 oktober hul de Stellingwarver Schrieversronte zien dadde literaire aovend van dit jaor. De eerste aovend was al in jannewaori in et MFC in Ni’jhooltpae, mit optredens van Ferdinand de Jong, Jan Germs, Johan Veenstra en de Grunninger meziekgroep Törf.  De twiede literaire aovend was in meert in Else, mit optredens van Marga Kool, Roely Bakker, Delia Bremer en Ria Westerhuis. Et muzikaole pat van die aovend wodde verzorgd deur Carolien Hunneman. 

De dadde literaire aovend was in ’t Vlechtwark in Noordwoolde, mit mitwarking van Tineke van Buren uut Sallaand en de Friese schriever Hylke Speerstra. De muzikaole bi’jdrege wodde verzorgd deur Serge Epskamp mit lieties in et Aachterhoeks. De aovend wodde prissenteerd deur Schrieversronte-bestuurslid Peter Riksma.

Tineke van Buren (foto: Lenus van der Broek)

Veur et schoft vertelde Tineke van Buren op kundige en vlotte wieze over et leven en wark van de bekende Sallaanse dichteresse Johanna van Buren. Johanna van Buren, die in 1881 geboren wodde begon in de twintiger jaoren van de veurige ieuw te schrieven in et Sallaans. Veur heur wark was deur de jaoren henne ommeraek veul wardering, kenners hebben wel es zegd dat as de dichteresse in et Nederlaans schreven hadde zi´j tot de laandelike top van schrievers beheurd hebben zol. Opvalend is ok dat Johanna van Buren middels een gedicht al in 1947 an gaf zunig te wezen mit je eigen (streek)tael. Tineke van Buren, zi’j is vere femilie van Johanna, schrift zels ok, en zorgde veur een Kienderbiebel in et Sallaans.   

Hylke Speerstra (foto: Lenus van der Broek)

Nao et schoft hul Peter Riksma, krek as veur et schoft mit Tineke van Buren, ok een interessaant gesprek mit de Friese schriever Hylke Speerstra. Et meerst bekende boek van Speerstra is misschien wel ‘It wrede paradys’, dat laeter ok in et Nederlaans verschenen is. Ok ‘De treastvûgel’, et boek van Speerstra dat in 2011 as geschink van de Maond van et Friese Boek verscheen, beschrift op een indrokwekkende wieze et verhael van (Friese) emigranten. Ok in Noordwoolde vertelde Speerstra een prachtig verhael over emigranten, dit keer in Australië. Hylke Speerstra wet as gien aander de serieuze ondertoon te deurspekken mit een geweldig gevuul veur humor.

 

Serge Epskamp (foto: Lenus van der Broek)

Serge Epskamp brocht veur en nao et schoft een tal prachtige lieties in et Aachterhoeks, mit o.e. ‘Laeste volle maone’. Mit de Stellingwarver variaant daorvan wun de Zaandhuziger op 29 september nog Stellingwarfpop. In september verscheen trouwens ok zien eerste cd Oer, daor tien lieties in et Aachterhoeks op te heuren binnen. Oer is een buurtschop bi’j Ulft, daor Serge van oorsprong wegkomt. Zowat alle teksten en meziek schrift Serge Epskamp zels en wet deur een prima kombinaosie van beide zien onderwarpen butendat op een sfeervolle wieze naor veuren te brengen.

De dadde literaire aovend wodde prissenteerd deur Peter Riksma (foto: Lenus van der Broek) 

Een kleine vuuftig belangstellenden maekten de dadde literaire aovend mit (foto: Lenus van der Broek)

Al hadde et bezukerstal wat groter wezen kund – een kleine 50 personen maekten de aovend mit – , mit heur kikt de orgeniserende kemmissie van de Stellingwarver Schrieversronte (Johan Veenstra, Jannes Westerhuus en Sietske Bloemhoff) dikke tevreden weeromme op een ommeraek mooie literaire aovend.

De laeste literaire aovend van dit jaor is op vri’jdag 30 november, die aovend is in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop. De Drentse schriever Gerard Nijenhuis zal dan vertellen over et schrieven in de streektael, vroeger en now.