Twaelf leerlingen van et Comperio College slaegen veur kursus Stellingwarfs

 

Tegere mit heur juffer Ageeth Bos kwammen oflopen vri’jdagmorgen twaelf leerlingen van et Comperio College uut Wolvege naor et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Naodat ze et oflopen seizoen lessen Stellingwarfs volgd hadden, kwammen ze daor examen doen. De leerlingen wodden tiedens et examen toetst op et mondelinge en et schriftelike gebruuk van de et Stellingwarfs. Veur et mondelinge pat mossen ze heurzels veurstellen in et Stellingwarfs en daornaost vertellen over een verhael dat ze tiedens de kursus schreven hadden. Et schriftelike pat beston uut een diktee en et schrieven van een verhael n.a.v. een twintigtal woordkaorties.

An et aende van de examenmorgen bleek dat alle leerlingen et examen ommeraek goed daon hadden. Ze kregen daoromme allemaole een diplome uutrikt deur veurzitter Jan Baas van de Schrieversronte. De twaelf verhaelties de veurofgaonde an et examen schreven binnen zullen nog bundeld wodden, mar wo’n ok publiceerd in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.

De kursus en et examen wodde ontwikkeld en veurbereided deur Ageeth Bos, die daorbi’j de hulpe kreeg van Sietske Bloemhoff en van Henk Bloemhoff. Et doel is dat ok in et volgende schoelejaor de leerlingen van groep achte van et Comperio College opni’j Stellingwarver les kriegen zullen.

Et Comperio College is een akkedemisch leerpunt veur hoogbegaofde leerlingen van et basisonderwies in Oost- en West-Stellingwarf.  (Foto: Lenus v.d. Broek)

Laeter vandaege volgen meer foto’s 

De eerste Grietman komt naor de schoelen!

De Vri’jstaot-stuurgroep en de Stellingwarver Schrieversronte warken gezaemelik an een schoelepergramme naor anleiding van et feest dat vierd wodden zal vanwegens et 500-jaorig bestaon van de gemiente Oost-Stellingwerf. Et vertelmeziektheater, dat hier speciaol veur saemensteld wodt deur de Histotolk en et duo Marianta (mit meziek uut de middelieuwen) wodt anbeuden an de ooldste groepen van de basisschoelen. Et ni’j ontwikkelde pergramme ’Et feest van de Grietman’ is bedoeld om de kiender te infermeren over de roerige periode om 1517 henne. Deur drie meensken van 500 jaor leden, onder eren de laeste Stelling van Stellingwarf, weer in leven te roepen wodt een levendig beeld schetst van et leven en de meziek van 500 jaor leden. En dan wodt de eerste Grietman benuumd…

Netuurexkursie veur kiender in Else

DSC_5917

Woensdagmorgen 16 juni trok netuurexkursieleider Andries van der Veen van Wolvege d’r op uut mit een groep kiender van de schoele van Else. Dat gebeurde opni’j in et kader van et projekt Netuurexkursies t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies. De orgenisaosie daorvan is in hanen van een speciaole warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte, waor Van der Veen ok diel van uutmaekt.

DSC_5955

 

DSC_5920

De exkursie was in et prachtige netuurgebied bi’j et Kannedemeer. Op ’e foto’s is liekewel te zien dat Van der Veen ok evenpies mit de leerlingen et meer ingong… In et gebied is ommeraek veul biezunders te zien wat et veurkommen van biezundere plaanten en dieren angaot. Mar ok over de gewone braandnettel vertelt Van der Veen de kiender. Hi’j lat zien hoe aj’ hielemaole gien last van prikkelderi’je hoeven te hebben aj’ de plaante vaastepakken. Aj’ dat mar op de juuste wieze doen! En doej’ et tóch verkeerd: vlakbi’j braandnettels gruuit haost altied wel hondsdraf. Aj’ mit blatties daorvan over de prikkelende huud wrieven is et zo weer over, neffens Van der Veen.

Van der Veen is riegelmaotig as exkursieleider de netuur in, zo verzorgt hi’j behalven veur de Schrieversronte ok exkursies veur Staotsbosbeheer.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Dat hej’ goed daon, Tomke

Albertha, 6-06016

Albertha Zwaagstra lest veur uut et ni’jste Tomke-boekien in ukkespeulplak ‘Voor dag en dou’ in Appelsche (foto: Lenus van der Broek)

In de eerste volle weke van juni is et op ukkegebied in de hiele perveensie een drokte van belang! Die weke wodt d’r sund jaor en dag de grote veurleesaktie holen in veerweg de meerste ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. Ok in zowat alle Stellingwarver dörpen bin die weke veurleesvri’jwilligers in de weer om de kiender in de kunde te brengen mit de prachtige verhaelties over et joongien Tomke en zien kammeraoties Romke et hontien en de kangeroe Kornelia.

In hiel Frieslaand wodt d’r in meerdere taelen veurlezen, mar veural in et Stellingwarfs en et Fries. De veurleesaktie wodt orgeniseerd deur et ‘Selskip foar Fryske tael en schriftekennisse’. In de Stellingwarven verzorgen zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte de aktie, de koördinaosie d’r van is in hanen van Akkie Zeilstra en Wikje Haan.

Et ni’je Tomke-boekien ‘Dat hej’ goed daon, Tomke’ is een uutgifte van de Afûk in Liwwadden en wodde in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. De Stellingwarver Schrieversronte stelt alle jaoren veur alle Stellingwarver ukken een exemplaor van et boekien beschikber.