Kursus Gedichten schrieven

Op donderdagaovend 27 september begint in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop een kursus Gedichten schrieven. De kursus bestaot uut vier aovens en wodt geven deur neeerlandikus Peter Riksma uut Zaandpol (bi’j Emmen). De kursus zol al eerder geven wodden, mar deur verschillende oorzaeken is dat niet gebeurd.

Bi’j de kursus gaot et dus om et schrieven van gedichten; waor kriej’ dan allemaole mit te maeken, wat veur perblemen kuj’ integen kommen. Tiedens de kursusaovens is d’r daoromme veul ommedaenken veur aspekten die mit et schrieven van poëzie te maeken hebben. Een peer daorvan bin: moet poëzie altied riemen, vorm en inhoold, zin en historie, riemschema’s, daenken in beelden, kompesisie, et onderwarp, foefies bi’j et dichten, schrieven in de praktiek en publiceren.

De kursus wodt in et Stellingwarfs geven, mar et schrieven kunnen van de Stellingwarver tael is om disse kursus volgen te kunnen, gien vereiste. Alle kursusaovens (27 september, 4, 11 en 18 oktober) bin van 19.30 – 21.30 ure. De kosten bin € 50,00 per persoon, daor bin de koffie en thee, mit wat d’r bi’j, bi’j inbegrepen. Anmellen kan op et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop deur even te bellen naor 0516-451108, mailen kan vanzels ok naor info@stellingwarfs.nl.   

Welkom in et mooie Stellingwarf

O.e. op de webstee van de kraante Stellingwerf is te lezen dat d’r op de welkomstbodden bi’j de perveensiegreens in Noordwoolde-Zuud een Stellingwarver tekst te lezen is. Op de bodden bi’j O0st- en Westvierdepatten staot op een A-viertien de volgende tekst: Jim bin hattelik welkom in et mooie Stellingwarf. Toeval of niet, schrift de Stellingwerf-webstee, mar de tekst moet opplakt wezen op de dag dat de Stellingwarver Schrieversronte zien 40-jaorige jubileum officieel vierde. Dat was op donderdag 5 april in ’t Vlechtwark in Noordwoolde. Doe de Friestaelige toegangsbodden indertied plaetst wodden kwammen daor liekewel aorig wat reakties op. Stellingwarfstaelige bodden zollen veul meer veur de haand legen hebben. Daor is now dan bliekber veur zorgd! 

 

Webmaster Ninke in de LC!

In de Liwwadder kraante van zaoterdag 7 april ston een mooi artikel over de ‘Stellingwarver Lente’ daor mit naeme de jonge Schrieversronte-mitwarkster Ninke van der Veen (24) en free-lance mitwarkster en fotografe Marije Kuiper (29) in naor veuren kommen. Ninke en Marije vertellen in et stok, hoe zi’j as jonge mitwarkers tegen de inzet van de Stellingwarver Schrieversronte ankieken.

Et hiele artiekel:

Lillijk wicht van Spies…

Ondertussen wo’n de protesten, akties, bi’jienkomsten tegen et aekelike besluut van menister Spies om niet over te gaon tot erkenning van et Nedersaksisch onder diel 3 van et Europees haandvest veur regionaole en minderhiedstaelen, de hieltied groter. Et meerst aktuele ni’js daorover is de hieltied op de webstee www.stellingwarfs.nl te lezen. Toch dot ok StellingPlus even mit, deur te verwiezen naor een ansprekend hekeeldicht Barg oe maor ie lillijk wicht van spies op: http://www.woestenledig.com/woestenledig/2012/04/barg-oe-maor-ie-lillijk-wicht-van-spies.html