Ofslutende exkursie Kursus Stellingwarfs veur beginners

image_00019

Krek as alle ere jaoren wodde ok dit jaor de kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ weer ofsleuten mit een prachtige exkursie o.l.v. kursusleider Geert Lantinga uut Wolvege (hielemaole links op ‘e foto). De exkursie op oflopen 13 meie was dit keer in de Lendevallei bi’j Wolvege en vul ok now weer ommeraek in de smaek! Alle kursisten en zowat alle kursusleiders weren van de perti’j; kursiste Trudy Fraterman van Ni’jberkoop maekte tiedens de exkursie een riegeltien mooie foto’s:

image_00013

image_00017

image_00003

image_00021

image_00005

Wie graeg de kursus ok een keertien volgen wil, dat kan vanzels. De kursus mit veural ommedaenken veur de Stellingwarver tael en kultuur gaot ok dit naojaor weer uut aende, de eerste kursisten hebben heur now al opgeven. En vanzels is d’r dan ok in et veurjaor van 2014 weer zoe’n prachtige exkursie waor aj’ dan an mitdoen kunnen! Veur meer infermaosie kuj’ terechte bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat kan deur even een mailtien te sturen naor info@stellingwarfs.nl, of deur even te bellen naor 0516-451108. Et kantoor is los van maendag t/m donderdag.

 

Warkwinkel Veurlezen het goed voldaon

image4-001

Schriefster Riemkje Hoogland het tal van tips angaonde et veurlezen uut Tomke an ukken.

Kotleden wodde in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop een warkwinkel ‘Veurlezen’ holen. Die warkwinkel wodde alle vri’jwilligers die mitdoen an de verschillende Stellingwarver veurleesakties anbeuden deur It Selskip foar Fryske Schriftekennisse. Dit ‘Selskip’ orgeniseert al sund jaor en dag de Friese veurleesweke in juni; in die weke wodt veural veurlezen an ukken uut et boekien ‘Tomke’ dat jaorliks verschient. De Schrieversronte het him een jaor of wat leden bi’j disse prachtige aktie ansleuten en ok in zowat alle Stellingwarver ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang wodt in juni uut Tomke veurlezen. De Schrieversronte stelt ok al weer zoe’n zeuven jaor et Tomke-boekien, dat uutgeven wodt deur de Afûk, veur alle ukken beschikber. Veur de Stellingwarver vertaeling van Tomke zorgt Sjoukje Oosterloo uut Drachten. De veurleesaktie wodt in Oost-Stellingwarf koördineerd deur Akkie Zeilstra van Raevenswoold, wiels Wikje Haan uut Oosterwoolde de orgenisaosie in West-Stellingwarf veur heur rekening nemt.

image0-002

Geeske Frieswijk (links) van It Selskip faor Fryske Schriftekennisse is dé grote moter aachter et Tomke-veurleesaktie in juni

Tiedens de warkwinkel vertelde schriefster Riemkje Hoogland over waor as veurlezers allemaole mit te maeken kriegen kunnen. Wat doej’ as kiender inienen ofleided binnen, en waor moej’ rekening mit holen as et om de alderkleinsten gaot. ‘Maek gebruuk van verschillende aorige attributen,’ raodde ze an. ‘Dit jaor is et thema van et ni’je Tomke-boekien ‘Keunst’, maek bi’jglieks gebruuk van een mooie ‘Keunstdeuze’, waor van alles inzitten kan.’

image2-001

Wat et ok altied goed dot, is de een ‘verteljasse’, daor aj’ van alles in verbargen kunnen, en die aj’ de hieltied anpassen kunnen naor et thema, of naor et seizoen:

image9-001

Nao heur uutleg en tips zette Hoogland de veurlezers an et wark, in groepies van twieje mossen stokken tekst uut speciaol uutzochte Stellingwarver verhaelen veurbereided wodden.

image5-001

image8-001

image3-001

Daornao  lazzen alle veurlezers heur stokkies tekst die in twietallen veurbereided weren an mekaander veur en wodden veural alle goeie veurbeelden daoruut be- en toelocht. Want et wodde mitien dudelik dat d’r an de Stellingwarver veurleesakties arg goeie veurlezers mitdoen… Van de kaante van Frieswijk en Hoogland was daor dan ok ommeraek veul wardering veur. An et aende van de warkwinkel bleek dat alle goeie veurleestips, alle idenen om et hiele gebeuren henne, en et mit mekeer uutwisselen van erverings de veurlezers arg goed voldaon het. Et ligt dan ok in de bedoeling om mit een jaor opni’j een Warkwinkel Veurlezen te orgeniseren. Mit een peer weken verschient et alderni’jste Tomke-boekien.

Foto’s: Sietske Bloemhoff

 

Alle acht kursisten slaegden

Zaoterdag 9 feberwaori deden acht meensken examen veur de kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’. An et aende van de examendag, die morgens om tien ure begonnen was, kon kursusleider dr. Henk Bloemhoff bekend maeken dat alle kursisten slaegd weren.

DSC_9812

Foto: Lenus van der Broek

Op ‘e foto van links naor rechts: Dennis Worst, Mathijs van Buuren, Trudy Fraterman, Martin Jansen, Wies Dokter, Suze Sanders, Herma Egberts en Ypie van de Boer haelden allemaole heur diplome ‘Stellingwarfs veur beginners’. De kursus wodt zowat alle jaoren holen, et doel is dat de kursus ok kommende haast weer uut aende gaon zal.

‘Praotgroep Stellingwarfs’

‘Praotgroep Stellingwarfs’: konversaosiekursus Stellingwarfs

Al vaeker was d’r deur de jaoren henne vraoge naor: een konversaosiekursus Stellingwarfs. Ok al is d’r tiedens de kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ ok ommedaenken veur et praoten in et Stellingwarfs, veur de meerste van oorsprong Nederlaanstaelige kursisten is die tied daorveur toch te kot. Te kot om de tael redelik vloeiend mondeling bruken te kunnen. Daoromme gaot d’r bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop de kommende haast een konversaosiekursus Stellingwarfs uut aende. Omreden et woord konversaosie now niet vot-en-daolik et aldermooiste Stellingwarver woord is, zal de kursus ‘Praotgroep Stellingwarfs’ hieten gaon. De kursus zal op acht donderdagaovenden holen wodden: viere in november en viere in jannewaori. De kursus kost mit mekeeer € 45,00, koffie en thee bin daor bi’j inbegrepen. Wie nocht het en doe mit, die kan him now al opgeven. Dat kan tillefonisch naor et Schrieversrontekantoor: 0516-451108, mailen kan ok naor info@stellingwarfs.nl

Snuffelen in Stellingwarf

Snuffelkursus Stellingwarfs

Ie heuren et vaeke: d’r kommen ni’je meensken in je dörp of buurt te wonen, en die willen graeg wat meer weten over heur ni’je woonomgeving. Mar.. waor moej’ dan wezen? In de kleinere dörpen woj’ al gauw op de hoogte brocht mit de aktiviteiten in dat dörp zels, dat is vaeks et perbleem niet. Mar in de grotere dörpen en bi’j de wat algemienere en briedere aktiviteiten vaalt et niet mit om antwoord te kriegen op vraogen as: wat is d’r hier allemaole te doen, wat is d’r biezunder an et gebied, waoromme praoten ze hier Stellingwarfs, waor kuj’ terechte aj’ wat meer over de geschiedenis weten willen en zo.

De Stellingwarver Schrieversronte gaot an dit soorte van vraogen wat doen. Vlak nao de zommer gaot d’r on Berkoop een serie van drie info-aovens uut aende. Tiedens die aovens is d’r ommedaenken veur veul kulturele en streekgerichte onderwarpen. Al die onderwarpen wo’n naor veuren brocht deur kenners bi’j uutste.

Eerste aovend (26 september): Geert Lantinga, Jannes Westerhof, Christine Mulder en Johan Veenstra

Geschiedenis van Stellingwarf: Tiedens de eerste aovend vertelt streekkenner Geert Lantinga et meerst biezundere en opvalende van de algemiene geschiedenis van Stellingwarf. Lantinga maekt as et waore een reize deur de tied, vanof de vroegste geschiedenis naor now, mit de naodrok op de Middelieuwen. Die periode was slim belangriek veur et Stellingwarf van vandaege-de-dag.

Stellingwarver proza en poëzie: Jannes Westerhof vertelt op disse eerste aovend over de Stellingwarver proza en poëzie deur de jaoren henne. Sund 1972 is d’r een hiele opleving en herwardering veur et Stellingwarfs. Niet alliend as tael om in de praoten, mar ok om in te lezen, te schrieven en te bruken bi’j et maeken van meziek. Schriever Johan Veenstra vertelt twie verhaelen uut eigen wark, wiels Christine Mulder gedichten veurdregen zal.

Twiede aovend (3 oktober): dr. Henk Bloemhoff, Jan Koops en Jan de Vries

Et Stellingwarfs: In et eerste ure van disse aovend legt taelkundige veur et Stellingwarfs dr. Henk Bloemhoff et hoe en wat uut van de Nedersaksische streektael et Stellingwarfs. Wat veur tael et now percies omme gaot, en waoromme de meensken in de zuudoosthoeke van Frieslaand gien Fries, mar Stellingwarfs praoten, et komt allemaole an de odder

De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden: Naor anleiding van heur boek ‘De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden’ laoten Jan Koops en Jan de Vries de meerst unieke foto’s van alle 39 Stellingwarver dörpen zien. Daorbi’j vertellen ze over de meerst opmarkelike biezunderheden van die dörpen.

Dadde aovend (10 oktober): drs. ing. Dennis Worst en Ruurd Jelle van der Leij

De geschiedenis van et laandschop: Drs. ing. Dennis Worst vertelt over de geschiedenis van et Stellingwarver laandschop. Hoe et netuurlike laandschop d’r vlak veur de middelieuwse kelonisaosie uutzien het, over die kelonisaosie zels, mar ok over et agrarische gebruuk van et laand naotied.

De netuur van Stellingwarf: Netuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij vertelt an de haand van een prachtige beeldreportage over de netuur van Stellingwarf. Van der Leij wodde as fotograaf laandelik veural bekend deur zien keunstzinnige fotowark veur ‘Et Stellingwarver voegelboek’.

Zaoterdagmorgen 19 oktober: exkursie in netuurgebied o.l.v. Freddie de Vries

Op zaoterdagmorgen 19 oktober is d’r een ofslutende exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied. Die exkursie, die om 9 ure begint en tot omdebi’j 11.30 ure duren zal, wodt verzorgd deur netuurkenner Freddie de Vries, hi’j is ok de auteur van ‘Et Stellingwarver voegelboek’.

Kosten

De kosten veur disse unieke ‘Snuffelkursus Stellingwwarfs’ bin mar €30,00 per persoon, en daor bin dan ok nog de kofffie en thee bi’j inbegrepen. Wie mitdoen wil an de kursus kan him anmelden bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, et tillefoonnommer is 0516-451108. Mar ie kun ok even mailen naor info@stellingwarfs.nl.